Księgi wieczyste

Założenie księgi wieczystej – przewodnik krok po kroku


Założenie księgi wieczystej – przewodnik krok po kroku
Głosów: 2 (śr. 5)

Księgi wieczyste, jako dokumenty rejestrowe, zapewniają bezpieczeństwo w obrocie nieruchomościami oraz kredycie hipotecznym – zarówno właścicielom nieruchomości, jak i ich potencjalnym nabywcom.

Każdy właściciel domu, mieszkania, lokalu czy działki, powinien zadbać o to, aby nieruchomość ta miała założoną księgę wieczystą, a ujawniony w niej stan prawny był zgodny z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.

Gdzie zakładane i prowadzone są księgi wieczyste?

Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych należy do zadań Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych, właściwych dla miejsca położenia nieruchomości.

Przepisy w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Zgodnie z niniejszą ustawą księgi wieczyste zakładane i prowadzone są w postaci elektronicznej. Jest to możliwe dzięki przeprowadzeniu tzw. migracji, czyli ręcznemu przeniesieniu treści ponad 20 mln ksiąg wieczystych prowadzonych w formie papierowej do systemu elektronicznego.

Dla jakich nieruchomości zakłada się księgę wieczystą?

Księgi wieczyste zakłada się dla nieruchomości:

 • gruntowych,
 • budynkowych,
 • lokalowych,
 • a także dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą. Przy każdej księdze wieczystej prowadzone są jednocześnie akta księgi wieczystej (dokumenty i pisma dotyczące nieruchomości).

Kto może założyć księgę wieczystą?

Księgę wieczystą może założyć:

 • właściciel nieruchomości,
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • osoba, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do danej nieruchomości (np. hipoteka),
 • wierzyciel (jeśli przysługuje mu prawo, które ma być wpisane do księgi),
 • państwowa jednostka organizacyjna, której przysługuje użytkowanie wieczyste na danej nieruchomości.

Wniosek o założenie księgi wieczystej

Założenie księgi wieczystej polega na złożeniu stosownego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w Sądzie Rejonowym – Wydziale Ksiąg Wieczystych, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości.

Wniosek należy sporządzić na formularzu KW-ZAL – “Wniosek o założenie księgi wieczystej”. Formularz wniosku można otrzymać bezpośrednio w Sądzie lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (pobierz PDF).

Na pierwszej stronie formularza KW-ZAL wskazujemy, poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu, dla jakiej nieruchomości chcemy założyć księgę wieczystą (gruntowej, budynkowej, lokalowej czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).

Uzupełniając kolejne strony formularza wpisujemy następujące:

 • oznaczenie sądu i wydziału, do którego składany jest wniosek,
 • położenie nieruchomości (województwo, powiat, gmina, miejscowość, dzielnica),
 • oznaczenie i obszar (powierzchnia) nieruchomości
  – dla nieruchomości gruntowych: ulica, numer działki ewidencyjnej, nazwa lub numer obrębu, obszar;
  – dla nieruchomości budynkowych i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego domu jednorodzinnego: ulica, numer budynku, liczba kondygnacji, powierzchnia użytkowa w m2;
  – dla nieruchomości lokalowych lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: ulica, numer budynku i lokalu, kondygnacja, powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych (w m2), rodzaj i liczba izb wchodzących w skład lokalu oraz pomieszczeń przynależnych do lokalu, wielkość udziału w nieruchomości wspólnej lub w prawie użytkowania wieczystego i prawie własności wspólnych części budynku,
 • wskazanie wszystkich uprawnionych, którzy mają figurować w księdze wieczystej jako właściciele nieruchomości wraz z ich adresami,
 • określenie tytułu prawnego do danej nieruchomości,
 • wyszczególnienie praw rzeczowych obciążających nieruchomość lub ograniczeń w jej rozporządzaniu – jeśli takie istnieją. Jeśli takowych nie ma, wnioskodawca składa oświadczenie, że nie wie o istnieniu wspomnianych praw lub ograniczeń.

Dokumenty niezbędne do założenia księgi wieczystej

Do wniosku o założenie księgi wieczystej muszą zostać dołączone następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające nabycie lub posiadanie własności nieruchomości określonej we wniosku (np. akt własności ziemi, akt notarialny dotyczący nabycia nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie sądu o zasiedzeniu, postanowienie sądu o zniesieniu współwłasności, postanowienie sądu o nabyciu spadku, itp.),
 • dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości – czyli dokumenty geodezyjne, należą do nich:
  wypis z ewidencji gruntów określający oznaczenie nieruchomości,
  wyrys z mapy ewidencyjnej określający miejsce jej położenia, obszar oraz sposób korzystania z nieruchomości.

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej otrzymamy po złożeniu stosownego wniosku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Sporządzenie dokumentów jest odpłatne, na dzień dzisiejszy opłata ta wynosi 150 zł.

Wszystkie dokumenty będące podstawą wpisu muszą być złożone w oryginałach bądź odpisach wydanych i poświadczonych przez instytucje, które je sporządziły (sądy, organy administracji, notariusza) oraz – w przypadku decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych – posiadać klauzulę prawomocności.

Dokumenty geodezyjne – stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości, powinny być zaopatrzone w klauzulę właściwego organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków stwierdzającą:

”Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej”.

Ponadto w sytuacji, gdy nieruchomość, dla której zakładana jest księga wieczysta, składa się z kilku działek, do wniosku KW-ZAL należy dołączyć uzupełniony załącznik KW-OZN – Oznaczenie działki ewidencyjnej.

Podobnie w sytuacji, gdy nieruchomość ma więcej niż trzech współwłaścicieli do wniosku KW-ZAL należy dołączyć uzupełniony załącznik KW-WU – Wnioskodawca/uczestnik postępowania.

Ile kosztuje założenie księgi wieczystej?

Składając wniosek o założenie księgi wieczystej należy uiścić opłatę stałą w wysokości 60 zł. To jednak nie wszystko. Kolejne płatności uzależnione są od rodzaju wpisu (bądź wpisów), który będzie dokonany wraz z założeniem księgi wieczystej.

Przykładowo, od wniosku o wpis w księdze wieczystej prawa własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, pobierana jest opłata w wysokości 200 zł. Opłata od wniosku o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaleniu wspólności majątkowej między małżonkami wynosi 150 zł. Natomiast wpis hipoteki to koszt 200 zł.

Opłatę wnosi się w gotówce w kasie wydziału Sądu Rejonowego bądź przelewem na właściwe konto Sądu, wtedy do wniosku należy dołączyć dowód (może być kserokopia) polecenia przelewu.

Wysokość opłat reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz U. 2005 Nr 167 poz. 1398).

O założeniu księgi wieczystej zawiadamiani są wszyscy uczestnicy postępowania i wnioskodawca, a także właściwy organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków.

Zdjęcie: Fotolia

Księgi wieczyste
Księgi wieczyste po adresie – 3 sposoby jak znaleźć
Księgi wieczyste
Co to jest elektroniczna księga wieczysta?
Księgi wieczyste
Jak numerowane są księgi wieczyste?
Brak komentarzy