Księgi wieczyste - przykłady wpisów

Wykreślenie hipoteki – wzmianka w dziale IV księgi wieczystej


Wykreślenie hipoteki – wzmianka w dziale IV księgi wieczystej
Oceń ten artykuł

Każdy dział księgi wieczystej zawiera rubrykę ”Wzmianki”.

Pojawienie się wzmianki w księdze wieczystej oznacza, że zaufanie do jej treści powinno być ograniczone. Wzmianka jest bowiem ostrzeżeniem, że treść księgi wieczystej może być już nieaktualna lub w najbliższym czasie ulegnie zmianie.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Wzmianka, przedstawiona w analizowanym przykładzie księgi wieczystej, informuje, że do Sądu Rejonowego, Wydziału Ksiąg Wieczystych, w którym prowadzona jest dana księga wieczysta, wpłynął wniosek o wpis – wykreślenie roszczenia jakim jest hipoteka, i wniosek ten oczekuje na załatwienie.

Istotą wzmianki jest, że wyłącza ona rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych (art. 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, dalej u.o.k.w.i.h), a tym samym księga wieczysta nie jest chroniona.

Natychmiast po dokonaniu wpisu w odpowiednim dziale księgi wieczystej, wzmianka zostaje wykreślona. Wykreślenie wpisu, w tym przypadku hipoteki, ma moc wsteczną, to znaczy, że obowiązuje od chwili złożenia wniosku do jego dokonania (art. 29 u.o.k.w.i.h).

Przeczytaj: Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.1982 Nr 19, poz.147)

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź bezpośrednio do przykładu wzmianki w dziale IV:

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi PO1P / 00127615 / 8
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU
B: siedziba sądu POZNAŃ
C: kod wydziału PO1P
D: numer wydziału V
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU WYODRĘBNIENIA LOKALU
2. Chwila zapisania księgi 2006-01-30-10.11.38.669451
3. Chwila ujawnienia księgi 2006-02-03-10.18.56.696522
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej 1996-12-17
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo
3. Powiat
4. Gmina
5. Miejscowość POZNAŃ
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator lokalu
2. Ulica WROŃSKIEGO
3. Numer budynku 5
4. Numer lokalu 12
5. Przeznaczenie lokalu LOKAL MIESZKALNY
6. Opis lokalu 1. A: rodzaj izby POKÓJ
B: liczba izb 1
2. A: rodzaj izby KUCHNIA
B: liczba izb 1
3. A: rodzaj izby ŁAZIENKA Z WC
B: liczba izb 1
4. A: rodzaj izby KORYTARZ
B: liczba izb 1
7. Opis pomieszczeń przynależnych 1. A: rodzaj pomieszczenia
B: liczba pomieszczeń
8. Kondygnacja
9. Przyłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi 1. / 00072469 /
10. Nieruchomość zabudowana budynkiem 1. A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu ewidencyjnego
C: numer działki ewidencyjnej
11. Odrębność TAK

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 36,7000 M2

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Brak wpisu

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej W ŁAMIE 8 WPISANO: NR 1 TU PRZENIESIONO PO WYDZIELENIU Z KW NR 72469- NA WNIOSEK Z DNIA 6 GRUDNIA 1996 R. L.DZ. 32360-265/96- WPISANO 17 GRUDNIA 1996 R.
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

 

Rubryka 1.10 – Wzmianki w dziale I-Sp
Brak wpisu

 

Rubryka 1.11 – Spis praw
Podrubryka 1.11.1 – Spis praw związanych z własnością
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer prawa 1
2. Napis
3. Rodzaj prawa UDZIAŁ ZWIĄZANY Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU
4. Treść prawa UDZIAŁ WŁAŚCICIELA NINIEJSZEGO LOKALU W PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DO DNIA 4 GRUDNIA 2095 R. I W PRAWIE WŁASNOŚCI BUDYNKU KW NR 72469 I WYNOSI 32/1000 CZ (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĘCZNE CZĘŚCI). WPISANO DNIA 17 GRUDNIA 1996 R.
5. Księga powiązana 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: kolejny numer wpisu
6. Udział związany 1. A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 32 / 1000
C: numer księgi wieczystej / 00072469 /
D: numer udziału w prawie
7. Rodzaj zmiany 1.

 

Podrubryka 1.11.2 – Prawo użytkowania wieczystego
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.11.3 – Opis spółdzielni mieszkaniowej
Brak wpisu

 

Rubryka 1.12 – Podstawa wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 1.13 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 1.14 – Komentarz
Pole 1.14.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 2 2
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 2 1 / 1
3. Rodzaj wspólności

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 2 2
2. Imię pierwsze 2 MATEUSZ
3. Imię drugie 2 SZYMON
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2 SAJEWSKI
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 2 EDWARD
7. Imię matki 2 ANNA
8. PESEL 2 79060306939

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
2 Dane o wniosku DZ. KW. / PO1P / 00024053 / 06 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA SPRZEDAŻY
2. Numer rep A 12923/2006
3. Data sporządzenia 2006-08-04
Notariusz 4. Imię pierwsze PAWEŁ
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego KOLASA
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba POZNAŃ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 29-32
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2006-08-04 14:27:29
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika PO1P / 00024053 / 06 / 001 PRWLA
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 29-32
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2006-08-07-15.02.41.962505
Wpisujący Imię BARBARA
Nazwisko CHYLAK
Stanowisko REF

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA

 

Rubryka 4.1 – Wzmianki w dziale IV
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1 A. Numer wzmianki DZ. KW. / PO1P / 8988 / 17 / 1
1 B. Opis wzmianki WYKREŚLENIE HIPOTEKI
2. Chwila zamieszczenia 2017-03-13-11.40.55.257904
3. Chwila wykreślenia
4. Omówienie wykreślenia wzmianki

 

Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer hipoteki (roszczenia) 3 1
Rubryka 4.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Podrubryka 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 3 HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA
2. Suma 3 247500,00
3. Suma słownie 3 DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET
4. Waluta sumy 3
5. Odsetki A: rodzaj odsetek
B: wysokość odsetek
6. Udział 1. 3 2
7. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 1.
8. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego 1. A: numer wierzytelności 1. 3 1
B: wierzytelność 1. 3 KREDYT – UMOWA NR 00396249/2006
C: stosunek prawny 1.
9. Termin zapłaty 3 2036-07-10
10. Pierwszeństwo 1.
11. Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
12. Księga współobciążona 1. A: nr księgi wieczystej / /
B: nr hipoteki
(roszczenia)
13. Inne informacje
14. Numer hipoteki w RZHLZ
15. Rodzaj zmiany 1.
Wierzyciel hipoteczny
Podrubryka 4.4.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 3 BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA – ODDZIAŁ BANKOWOŚCI DETALICZNEJ W ŁODZI
2. Siedziba 3 WARSZAWA
3. REGON 3 00125452400000
4. Stan przejściowy
5. Administrator hipoteki
6. KRS
Podrubryka 4.4.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu
Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer hipoteki (roszczenia) 4, 5 2
Rubryka 4.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Podrubryka 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 4, 5 HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA
2. Suma 4, 5 61050,00
3. Suma słownie 4, 5 SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT
4. Waluta sumy 4, 5
5. Odsetki A: rodzaj odsetek 4, 5 ZMIENNE
B: wysokość odsetek
6. Udział 1. 4, 5 2
7. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 1.
8. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego 1. A: numer wierzytelności 1. 4, 5 1
B: wierzytelność 1. 4, 5 WIERZYTELNOŚĆ GŁÓWNA I NALEŻNOŚCI UBOCZNE Z TYTUŁU UMOWY KREDYTU NR 00627605/2007
C: stosunek prawny 1.
9. Termin zapłaty 4, 5 2022-08-10
10. Pierwszeństwo 1.
11. Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
12. Księga współobciążona 1. A: nr księgi wieczystej / /
B: nr hipoteki
(roszczenia)
13. Inne informacje
14. Numer hipoteki w RZHLZ
15. Rodzaj zmiany 1.
Wierzyciel hipoteczny
Podrubryka 4.4.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 4, 5 BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BANKOWOŚCI DETALICZNEJ W ŁODZI
2. Siedziba 4, 5 WARSZAWA
3. REGON 4, 5 00125452400000
4. Stan przejściowy
5. Administrator hipoteki
6. KRS
Podrubryka 4.4.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu

 

Rubryka 4.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.7 – Komentarz
Brak wpisu

 

Rubryka 4.8 – Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
3 Dane o wniosku DZ. KW. / PO1P / 00024053 / 06 / 002
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy OŚWIADCZENIE BANKU
2. Sygnatura
3. Data wydania 2006-08-03
4. Wystawca BRE BANK S.A. W WARSZAWIE ODDZIAŁ BANKOWOŚCI DETALICZNEJ W ŁODZI (MULTIBANK)
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 39
6. Numer księgi / /
4 Dane o wniosku DZ. KW. / PO1P / 00028693 / 07 / 001
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy OŚWIADCZENIE BANKU
2. Sygnatura
3. Data wydania 2007-08-09
4. Wystawca BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BANKOWOŚCI DETALICZNEJ W ŁODZI (MULTIBANK)
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 51
6. Numer księgi / /
5 Dane o wniosku DZ. KW. / PO1P / 00028693 / 07 / 001
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy OŚWIADCZENIE
2. Sygnatura
3. Data wydania 2007-08-09
4. Wystawca MATEUSZ SAJEWSKI
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 52
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
3. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2006-08-04 14:27:29
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika PO1P / 00024053 / 06 / 002 WHIPO
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 36-37
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2006-08-07-15.02.41.962505
Wpisujący Imię BARBARA
Nazwisko CHYLAK
Stanowisko REF
4. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2007-08-09 10:44:35
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika PO1P / 00028693 / 07 / 001 WHIPO
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 47-50
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2007-08-13-14.30.33.928877
Wpisujący Imię Karolina
Nazwisko Obrębska
Stanowisko SSR

 

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Dane o założeniu księgi wieczystej – co oznaczają poszczególne pola?
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Umowa darowizny jako przykład podstawy wpisu w księdze wieczystej
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Jak zmienić nazwisko w księdze wieczystej?
Brak komentarzy