Księgi wieczyste - przykłady wpisów

Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska – co oznacza ten wpis


Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska – co oznacza ten wpis
Oceń ten artykuł

Dział II księgi wieczystej, pt. “Własność” zawiera informacje dotyczące właściciela (właścicieli) nieruchomości, dla której prowadzona jest dana księga wieczysta.

W podrubryce 2.2.1 – Udział wpisywane są:

  1. Numer udziału w prawie
  2. Wielkość udziału (licznik/mianownik)
  3. Rodzaj wspólności

Jednym z często spotykanych rodzajów wspólności jest wspólność ustawowa majątkowa małżeńska.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Ustrój wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami powstaje z mocy art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, (DZ.U. 20115r. poz. 2082), który mówi, że:

“§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40 a. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm. )”.

W przypadku ustania małżeństwa, które powstaje z chwilą rozwodu bądź śmierci jednego z małżonków, w miejscu wspólności powstaje współwłasność.

W przypadku współwłasności ułamkowej, w księdze wieczystej nieruchomości wskazuje się udział 1/2.

W przypadku śmierci jednego ze współmałżonków, dziedziczeniu podlega połowa majątku wspólnego, druga połowa pozostaje przy drugim małżonku.

Podstawa opracowania:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r.).
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź bezpośrednio do Podrubryki 2.2.1 – Udział

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi ZG1E / 00000534 / 1
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE
B: siedziba sądu ZIELONA GÓRA
C: kod wydziału ZG1E
D: numer wydziału VI
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA
2. Chwila zapisania księgi 2005-11-02-15.07.41.262466
3. Chwila ujawnienia księgi 2005-11-08-12.08.46.960552
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej 1950-04-29
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1 4

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1 1
2. Województwo
3. Powiat
4. Gmina 1 CZERWIEŃSK
5. Miejscowość 1 LASKI
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator działki
2. Numer działki 1 426
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ewidencyjnego
B: nazwa obrębu ewidencyjnego
4. Położenie 1. 1 1
5. Ulica 1.
6. Sposób korzystania 1 NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA
7. Odłączenie Numer księgi / /
Obszar
8. Przyłączenie Numer księgi / /
Obszar
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: numer księgi zaginionej 1.
B: numer księgi zniszczonej 1.
C: numer księgi dawnej 1.
D: oznaczenie zbioru dokumentów 1.

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Brak wpisu

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 1 0,1417 HA

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej OPIS I MAPA: DOK.15. DO DZ.KW. 8535/00-DECYZJA STAROSTWA POWIATOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Z DNIA 07 WRZEŚNIA 2000 ROKU DOK.14.
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 4

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00008535 / 00 /
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) OPIS I MAPA
2. Data sporządzenia
3. Nazwa organu
4. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2000-10-09 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00008535 / 00 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2000-10-18 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 2 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 2 1 / 1
3. Rodzaj wspólności 2 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 2 1
2. Imię pierwsze 2 STANISŁAWA
3. Imię drugie
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2 KOWALCZYK
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 2 TADEUSZ
7. Imię matki 2 KRYSTYNA
8. PESEL
2. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 2 1
2. Imię pierwsze 2 EDWARD
3. Imię drugie 2 JAN
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2 KOWALCZYK
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 2 BOGDAN
7. Imię matki 2 HELENA
8. PESEL

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
2 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00000266 / 00 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA SPRZEDAŻY
2. Numer rep A
3. Data sporządzenia 2000-01-12
Notariusz 4. Imię pierwsze
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 13
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2000-01-18 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00000266 / 00 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2000-02-11 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

 

Rubryka 3.1 – Wzmianki w dziale III
Brak wpisu

 

Rubryka 3.5 – Podstawa wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 3.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 3.7 – Komentarz
Pole 3.7.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA

 

Rubryka 4.1 – Wzmianki w dziale IV
Brak wpisu

 

Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Brak wpisu
Rubryka 4.3 – Napis
Brak wpisu
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 4.5 – Podstawa wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 4.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 4.7 – Komentarz
Pole 4.7.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

Rubryka 4.8 – Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

Zdjęcie: Unsplash.com

Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Dożywotnia służebność mieszkania – przykład wpisu w księdze wieczystej
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Który Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi daną księgę wieczystą?
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości – przykład wpisu w księdze wieczystej
Brak komentarzy