Księgi wieczyste

Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska – co oznacza ten wpis


Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska – co oznacza ten wpis
Głosów: 1 (śr. 5)

Rodzaj wspólności w księdze wieczystej

Dział II księgi wieczystej, pt. “Własność” zawiera informacje dotyczące właściciela (właścicieli) nieruchomości, dla której prowadzona jest dana księga wieczysta.

W podrubryce 2.2.1 – Udział wpisywane są:

  1. Numer udziału w prawie
  2. Wielkość udziału (licznik/mianownik)
  3. Rodzaj wspólności

Jednym z często spotykanych rodzajów wspólności jest wspólność ustawowa majątkowa małżeńska.

Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska

Ustrój wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami powstaje z mocy art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, (DZ.U. 20115r. poz. 2082), który mówi, że:

“§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40 a. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm. )”.

W przypadku ustania małżeństwa, które powstaje z chwilą rozwodu bądź śmierci jednego z małżonków, w miejscu wspólności powstaje współwłasność.

W przypadku współwłasności ułamkowej, w księdze wieczystej nieruchomości wskazuje się udział 1/2.

W przypadku śmierci jednego ze współmałżonków, dziedziczeniu podlega połowa majątku wspólnego, druga połowa pozostaje przy drugim małżonku.

Podstawa opracowania:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r.).
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Zdjęcie: Unsplash.com

Księgi wieczyste
Umowa darowizny jako przykład podstawy wpisu w księdze wieczystej
Księgi wieczyste
Hipoteka przymusowa – czym jest i co oznacza ten wpis
Księgi wieczyste
Jak numerowane są księgi wieczyste?
Brak komentarzy