Księgi wieczyste - przykłady wpisów

Umowa darowizny jako przykład podstawy wpisu w księdze wieczystej


Umowa darowizny jako przykład podstawy wpisu w księdze wieczystej
Oceń ten artykuł

Każdy dział księgi wieczystej zakończony jest zestawem rubryk pt. “Wnioski i podstawy wpisów w księdze wieczystej”.

Z zawartych w nich informacji możemy się dowiedzieć, na podstawie jakich dokumentów zostały dokonane wpisy w danym dziale księgi wieczystej. W sytuacji, gdy jest to dokument zawarty w formie aktu notarialnego, dowiemy się również, który notariusz go sporządził (imię i nazwisko) oraz kiedy (konkretna data).

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Podstawy wpisów w II Dziale księgi wieczystej – “Własność”

Drugi dział księgi wieczystej (“Własność”) informuje o tym, kto jest właścicielem, współwłaścicielem lub wieczystym użytkownikiem danej nieruchomości – czy mowa o jednym podmiocie, a może kilku.

Dokumenty wykazane w sekcji “Wnioski i podstawy wpisów w księdze wieczystej” ujawniają, na podstawie jakiej sytuacji prawnej właściciel nieruchomości wszedł w jej posiadanie – czy ją np. kupił, otrzymał w spadku lub darowiźnie.

Dokumentem wykazanym w księdze wieczystej, potwierdzającym fakt posiadania nieruchomości, może być między innymi:

  • akt własności ziemi (AWZ),
  • umowa sprzedaży,
  • umowa darowizny,
  • umowa zamiany,
  • umowa działu spadku,
  • umowa o przeniesienie prawa wieczystego użytkowania,
  • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
  • umowa o zniesieniu współwłasności nieruchomości,
  • umowa o podział majątku wspólnego małżonków.

Umowa darowizny w księdze wieczystej – na co uważać

Jeżeli w drugim dziale księgi wieczystej, podstawą wpisu właściciela (lub właścicieli) nieruchomości jest umowa darowizny, koniecznie należy sprawdzić, czy umowa ta nie zawiera zapisów dotyczących prawa dożywocia lub służebności osobistej mieszkania ustanowionego na rzecz osoby (lub osób), która darowała nieruchomość.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ Ustawa o księgach wieczystych i hipotece nie narzuca obowiązku ujawniania tych praw w księdze wieczystej (prawo to może być ujawnione w księdze wieczystej). Nabywca nieruchomości z pewnością nie chciałby jej kupić z niechcianymi lokatorami.

Ujawnienie prawa o dożywocie lub prawa służebności osobistej mieszkania następuje w drodze wpisu w dziale III księgi wieczystej – „Prawa, roszczenia i ograniczenia”.

Aby dowiedzieć się, z jakimi obowiązkami i prawami wiąże się prawo dożywocia i prawo służebności mieszkania, zachęcam do przeczytania artykułów:

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź do wpisu Umowy darowizny w dziale II:

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi ZA1Z / 00027737 / 1
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU
B: siedziba sądu ZAMOŚĆ
C: kod wydziału ZA1Z
D: numer wydziału VI
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z KSIĘGI WIECZYSTEJ NR 17306
2. Chwila zapisania księgi 2009-07-03-12.28.11.372667
3. Chwila ujawnienia księgi 2009-07-06-14.15.47.422720
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej 1979-10-15
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00001939 / 79 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1979-10-15 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2003-12-22 10:10:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00010936 / 03 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2004-02-18 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1, 2 3

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1, 2 1
2. Województwo 1, 2 LUBELSKIE
3. Powiat 1, 2 KRASNYSTAW
4. Gmina 1, 2 RUDNIK
5. Miejscowość 1, 2 SUSZEŃ
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator działki
2. Numer działki 1 13/1
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ewidencyjnego
B: nazwa obrębu ewidencyjnego
4. Położenie 1. 1 1
5. Ulica 1.
6. Sposób korzystania
7. Odłączenie Numer księgi / /
Obszar
8. Przyłączenie Numer księgi 1 / 00017306 /
Obszar 1 1,2900 HA
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: numer księgi zaginionej 1.
B: numer księgi zniszczonej 1.
C: numer księgi dawnej 1.
D: oznaczenie zbioru dokumentów 1.
2. 1. Identyfikator działki
2. Numer działki 2 13/2
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ewidencyjnego
B: nazwa obrębu ewidencyjnego
4. Położenie 1. 2 1
5. Ulica 1.
6. Sposób korzystania
7. Odłączenie Numer księgi / /
Obszar
8. Przyłączenie Numer księgi / /
Obszar
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: numer księgi zaginionej 1.
B: numer księgi zniszczonej 1.
C: numer księgi dawnej 1.
D: oznaczenie zbioru dokumentów 1.

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Brak wpisu

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 1, 2 1,5900 HA

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Zgodność B
2. Chwila sprawdzenia 2009-06-30 14:16:34
3. Wersja bazy EGiB 1.3_SOM-EG

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej 1. SPOSÓB KORZYSTANIA: DZIAŁKA ZABUDOWANA, GRUNT ORNY, SAD, PASTWISKO 2. NA WNIOSEK DZKW. 1993/79 I NA PODSTAWIE AKTU Z DNIA 15.10.1979 R. NR REP. 5737/79, WPISANO DNIA 15.10.1979 R. 3. NA WNIOSEK DZKW. 10936/03 I NA PODSTAWIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRASNYMSTAWIE PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ SKUBISZ Z DNIA 17.12.2003 R. NR REP. 5057/03, WPISANO DNIA 18.02.2004 R.
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 3

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00001939 / 79 /
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) OPIS I PLAN
2. Data sporządzenia
3. Nazwa organu
4. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / 00017306 /
2 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00010936 / 03 /
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW I WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ
2. Data sporządzenia
3. Nazwa organu
4. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 12
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00001939 / 79 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1979-10-15 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2003-12-22 10:10:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00010936 / 03 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2004-02-18 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 3 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 3 1 / 2
3. Rodzaj wspólności
2. 1. Numer udziału w prawie 3 2
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 3 1 / 2
3. Rodzaj wspólności

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 3 1
2. Imię pierwsze 3 EWA
3. Imię drugie 3 MARIA
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 3 KOWALSKA
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 3 WIESŁAW
7. Imię matki 3 HALINA
8. PESEL 3 73082405204
2. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 3 2
2. Imię pierwsze 3 TOMASZ
3. Imię drugie 3 PIOTR
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 3 WIŚNIEWSKI
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 3 WIESŁAW
7. Imię matki 3 HALINA
8. PESEL 3 76051807916

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Pole 2.8.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
3 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00010936 / 03 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA DAROWIZNY
2. Numer rep A 5057/2003
3. Data sporządzenia 2003-12-17
Notariusz 4. Imię pierwsze MARIA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego SKUBISZ
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba KRASNYMSTAW
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 10, 11
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2003-12-22 10:10:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00010936 / 03 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2004-02-18 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

 

Rubryka 3.1 – Wzmianki w dziale III
Brak wpisu

 

Rubryka 3.2 – Numer wpisu
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer wpisu 4 1
Rubryka 3.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 3.4 – Treść wpisu
Podrubryka 3.4.1 – Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj wpisu 4 OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE
2. Treść wpisu 4 DOŻYWOTNIA, NIEODPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA, POLEGAJĄCA NA PRAWIE MIESZKANIA W POŁOWIE DOMU OD STRONY POŁUDNIOWEJ
3. Przedmiot wykonywania
4. Pierwszeństwo
5. Prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
6. Lista nieruchomości współobciążonych 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: numer wpisu
7. Rodzaj zmiany 1.
Podrubryka 3.4.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Imię pierwsze 4 WIESŁAW
2. Imię drugie
3. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 4 WIŚNIEWSKI
4. Drugi człon nazwiska złożonego
5. Imię ojca
6. Imię matki
7. PESEL 4 44032408183
2. 1. Imię pierwsze 4 HALINA
2. Imię drugie
3. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 4 WIŚNIEWSKA
4. Drugi człon nazwiska złożonego
5. Imię ojca
6. Imię matki
7. PESEL 4 47062810758

 

Rubryka 3.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 3.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 3.7 – Komentarz
Pole 3.7.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
4 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00010936 / 03 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu OŚWIADCZENIE ZAWARTE W PAR. 5 AKTU NOTARIALNEGO
2. Numer rep A 5057/2003
3. Data sporządzenia 2003-12-17
Notariusz 4. Imię pierwsze MARIA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego SKUBISZ
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba KRASNYMSTAW
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 10-11
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2003-12-22 10:10:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00010936 / 03 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2004-02-18 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

Zdjęcie: Fotolia

Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Sposób korzystania – przykład księgi wieczystej dla działki zabudowanej
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Przeznaczenie lokalu – przykład księgi wieczystej dla lokalu niemieszkalnego
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Dożywotnia służebność mieszkania – przykład wpisu w księdze wieczystej
Brak komentarzy