Księgi wieczyste - przykłady wpisów

Sposób korzystania – przykład księgi wieczystej dla działki zabudowanej


Sposób korzystania – przykład księgi wieczystej dla działki zabudowanej
Oceń ten artykuł

Analiza wpisu w dziale pierwszym księgi wieczystej I-O – “Oznaczenie nieruchomości”:

Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
1.4.1.6. Sposób korzystania: Działka zabudowana.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w rubryce 1.4.1.6 – Sposób korzystania, powinniśmy odczytać oznaczenie rodzaju użytku gruntowego określonego w załączniku nr 6 do Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W analizowanej księdze wieczystej sposób korzystania z nieruchomości został opisany jako „działka zabudowana” bez określenia oznaczenia użytku gruntowego.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków grunty zabudowane i zurbanizowane dzielą się na:

  1. Tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem – B;
  2. Tereny przemysłowe, oznaczone symbolem – Ba;
  3. Inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem – Bi.

Sposobu korzystania z nieruchomości nie można mylić z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna :
1. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Warszawa, dnia 15 lipca 2016 r. poz. 1034, Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa).
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź bezpośrednio do rubryki 1.4.1.6. Sposób korzystania:

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi LE1L / 00032336 / 9
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W LEGNICY
B: siedziba sądu LEGNICA
C: kod wydziału LE1L
D: numer wydziału VI
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA
2. Chwila zapisania księgi 2007-01-18-10.00.32.698947
3. Chwila ujawnienia księgi 2007-01-25-13.41.52.793663
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej 1972-08-11
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1, 2, 3 4

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1, 2, 3 1
2. Województwo
3. Powiat
4. Gmina
5. Miejscowość 1, 2, 3 LEGNICA
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator działki
2. Numer działki 1, 2, 3 98
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ewidencyjnego
B: nazwa obrębu ewidencyjnego 1, 2, 3 PIEKARY
4. Położenie 1. 1, 2, 3 1
5. Ulica 1. 1, 2, 3 PAWIA 13
6. Sposób korzystania 3 DZIAŁKA ZABUDOWANA
7. Odłączenie Numer księgi / /
Obszar
8. Przyłączenie Numer księgi / /
Obszar
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: numer księgi zaginionej 1.
B: numer księgi zniszczonej 1.
C: numer księgi dawnej 1.
D: oznaczenie zbioru dokumentów 1.

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Brak wpisu

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 1, 2, 3 0,0592 HA

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej W ŁAMIE 8 UJAWNIONO WPISY O TREŚCI: -PRZY ZAŁOŻENIU KSIĘGI WIECZYSTEJ NA PODSTAWIE OPISU I MAPY DOK. NR 1, WPISANO DNIA 11 SIERPNIA 1972R. -NA PODSTAWIE WNIOSKU Z DNIA 30 MARCA 1998R. DZ. KW 1898/98 K. 36 I ZAŚWIADCZENIA URZĘDU MIASTA I POWIATU W LEGNICY Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 1974R. K. 42, WPISANO DNIA 7 KWIETNIA 1998R.(DZIAŁKA NR 98) -NA PODSTAWIE WNIOSKU Z DNIA 13 MAJA 1998R. DZ. KW 2376/98 KARTA AKT NR 46 ORAZ DECYZJI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY Z DNIA 15 KWIETNIA 1998R., WYKREŚLONO DNIA 21 MAJA 1998R.
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 4

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00003242 / 91 /
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) OPIS I MAPA
2. Data sporządzenia
3. Nazwa organu
4. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 8
6. Numer księgi / 00030509 /
2 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00003242 / 91 /
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) WYKAZ ZMIAN
2. Data sporządzenia
3. Nazwa organu
4. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 9
6. Numer księgi / 00030509 /
3 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00001898 / 98 /
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) OPIS NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
2. Data sporządzenia
3. Nazwa organu
4. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 4
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1991-06-07 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00003242 / 91 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1992-01-27 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1998-03-30 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00001898 / 98 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 36
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1998-04-07 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 4, 5, 6 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 7 1 / 2
3. Rodzaj wspólności 4, 5, 6 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
2. 1. Numer udziału w prawie 7 2
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 7 1 / 2
3. Rodzaj wspólności

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 4, 5, 6 1
2. Imię pierwsze 4, 5, 6 EDWARD
3. Imię drugie
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 4, 5, 6 OZIMSKI
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 4, 5, 6 JAN
7. Imię matki 4, 5, 6 MARIA
8. PESEL
2. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 4, 5, 6 1
2. Imię pierwsze 4, 5, 6 BOGUSŁAWA
3. Imię drugie
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 4, 5, 6 OZIMSKA
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 4, 5, 6 TADEUSZ
7. Imię matki 4, 5, 6 BARBARA
8. PESEL
3. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 7 2
2. Imię pierwsze 7 ANNA
3. Imię drugie 7 KATARZYNA
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 7 KOTERSKA
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca
7. Imię matki
8. PESEL 7 72081402784

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
6 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00001898 / 98 /
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy ZAŚWIADCZENIE
2. Sygnatura
3. Data wydania 1974-10-19
4. Wystawca URZĄD MIASTA I POWIATU
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 40
6. Numer księgi / /
4 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00002471 / 72 /
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy UMOWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
2. Sygnatura
3. Data wydania 1972-10-31
4. Wystawca
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
5 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00002376 / 98 /
Podrubryka – Decyzja administracyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Przedmiot decyzji DECYZJA
2. Numer decyzji
3. Data wydania decyzji 1998-04-15
4. Oznaczenie organu PREZYDENT MIASTA LEGNICY
5. Siedziba organu LEGNICA
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 6. Numer karty akt 46
7. Numer księgi / /
7 Dane o wniosku DZ. KW. / LE1L / 00010231 / 10 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA DAROWIZNY
2. Numer rep A REP. A NR 7209/2010
3. Data sporządzenia 2010-12-03
Notariusz 4. Imię pierwsze TERESA
5. Imię drugie ELŻBIETA
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego WOŁYNIEC
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba LEGNICA
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 57-58
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1998-03-30 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00001898 / 98 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 36
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1998-04-07 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
3. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00002471 / 72 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt DOK. NR 3
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1972-10-31 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
4. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1998-05-13 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00002376 / 98 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 46
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1998-05-21 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
5. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2010-12-06 09:30:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika LE1L / 00010231 / 10 / 001 PRWLA
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 57-58
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2010-12-08-14.32.27.048345
Wpisujący Imię ALDONA
Nazwisko DROGOMIRECKA MUŻYŁO
Stanowisko SSR

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA

 

Rubryka 4.1 – Wzmianki w dziale IV
Brak wpisu

 

Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Brak wpisu
Rubryka 4.3 – Napis
Brak wpisu
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 4.5 – Podstawa wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 4.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 4.7 – Komentarz
Pole 4.7.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

Rubryka 4.8 – Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste - baza wiedzy
Jak numerowane są pola w działach księgi wieczystej?
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Jak wygląda księga wieczysta?
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Prawo przechodu przez działkę – analiza wpisu w księdze wieczystej
Brak komentarzy