Księgi wieczyste - przykłady wpisów

Służebność osobista mieszkania – przykład wpisu w księdze wieczystej


Służebność osobista mieszkania – przykład wpisu w księdze wieczystej
Oceń ten artykuł

Informacji o tym, czy na mieszkaniu jest ustanowiona służebność osobista należy szukać w dziale III księgi wieczystej – “Prawa, Roszczenia i Ograniczenia”.

Służebność osobistą mieszkania regulują przepisy Kodeksu cywilnego art. 296 – 305. Zgodnie z zawartymi w Kodeksie cywilnym przepisami, osoba, na rzecz której ustanowiono służebność mieszkania posiada zarówno prawa jak i obowiązki.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Niezależnie od treści wpisów ograniczonego prawa rzeczowego ujawnionych w księdze wieczystej, osoba posiadająca służebność osobistą mieszkania może:

  • przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małżonka,
  • przyjąć na mieszkanie inne osoby (ma to znaczenie w stosunku do osób niedołężnych i starych), które będą jej pomagały w czynnościach gospodarczych.

Osoby „inne” tracą prawo do przebywania w lokalu w momencie, gdy przestają pozostawać na utrzymaniu uprawnionego, albo kiedy nie są mu już potrzebne do prowadzenia gospodarstwa domowego.

Dzieci małoletnie uprawnionej mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletniości.

Do obowiązków osoby posiadającej służebność osobistą mieszkania należy:

  • dokonywanie napraw w pomieszczeniach,
  • ponoszenie nakładów ze zwykłego korzystania z rzeczy.

Służebności osobistej mieszkania nie można zasiedzieć, ani też przenieść na osobę trzecią.

Służebność osobista mieszkania wygasa wraz ze śmiercią uprawnionego.

Właściciel mieszkania obciążonego prawem osobistym mieszkania może to mieszkanie zbyć w każdym czasie. Zbycie mieszkania następuje łącznie z osobą, która posiada służebność osobistą mieszkania, a więc kupujący mieszkanie, nabędzie je wraz z lokatorem.

Podstawa prawna:
1. Kodeks cywilny art. 296 – 305.

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź do wpisu służebności osobistej mieszkania w dziale III:

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi GD1Y / 00006750 /2
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W GDYNI
B: siedziba sądu GDYNIA
C: kod wydziału GD1Y
D: numer wydziału V
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
2. Chwila zapisania księgi 2009-11-17-14.15.22.996686
3. Chwila ujawnienia księgi 2009-11-25-13.28.31.063801
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej 1963-02-22
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1991-08-16 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00003265 / 91 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1991-12-02 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1999-01-14 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / / 98 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1999-01-15 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1 A. Numer wzmianki DZ. KW. / GD1Y / 24365 / 16 / 1
1 B. Opis wzmianki
2. Chwila zamieszczenia 2016-06-02-09.43.47.204841
3. Chwila wykreślenia
4. Omówienie wykreślenia wzmianki

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo
3. Powiat
4. Gmina
5. Miejscowość GDYNIA
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator działki
2. Numer działki 63/12
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ewidencyjnego
B: nazwa obrębu ewidencyjnego
4. Położenie 1. 1
5. Ulica 1. RADOSNA NR 15A
6. Sposób korzystania B
7. Odłączenie Numer księgi / /
Obszar
8. Przyłączenie Numer księgi / 00001359 /
Obszar 0,0986 HA
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: numer księgi zaginionej 1.
B: numer księgi zniszczonej 1.
C: numer księgi dawnej 1.
D: oznaczenie zbioru dokumentów 1.

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Brak wpisu

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 0,0986 HA

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Brak wpisu

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej W ŁAMIE 4 WIDNIEJE WPIS: K.M.70 W ŁAMIE 8 WIDNIEJE WPIS: NR 1 PO ODŁĄCZENIU Z KSIĘGI WIECZYSTEJ KW NR 1359 TU PRZENIESIONO NA PODSTAWIE WNIOSKU Z DNIA 17 STYCZNIA 1963R. DZ.KW.NR 153/63 – WPISANO DNIA 22 LUTEGO 1963R. W ŁAMIE 8 WIDNIEJE WPIS: NA PODSTAWIE DECYZJI PREZYDENTA MIASTA GDYNI Z DNIA 19 LISTOPADA 1998 ROKU I WNIOSKU DZKW NR /99 Z DNIA 14 STYCZNIA 1999 ROKU, WPISANO DNIA 15 STYCZNIA 1999 ROKU.
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 1, 2 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 1, 2 1 / 1
3. Rodzaj wspólności 1, 2 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 1, 2 1
2. Imię pierwsze 1, 2 MARIA
3. Imię drugie 1, 2 ANNA
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 1, 2 DĄBROWSKA
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 1, 2 LEON
7. Imię matki 1, 2 HELENA
8. PESEL
2. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 1, 2 1
2. Imię pierwsze 1, 2 ANDRZEJ
3. Imię drugie 1, 2 JAN
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 1, 2 DĄBROWSKI
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 1, 2 JÓZEF
7. Imię matki 1, 2 DANUTA
8. PESEL

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00003295 / 91 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA DAROWIZNY
2. Numer rep A 4350/91
3. Data sporządzenia 1991-08-13
Notariusz 4. Imię pierwsze
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt
10. Numer księgi / /
2 Dane o wniosku DZ. KW. / / / 99 /
Podrubryka – Decyzja administracyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Przedmiot decyzji DECYZJA
2. Numer decyzji 349/98
3. Data wydania decyzji 1998-11-19
4. Oznaczenie organu PREZYDENT MIASTA GDYNI
5. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 6. Numer karty akt
7. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1991-08-16 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00003295 / 91 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1991-12-02 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1999-01-14 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / / 99 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1999-01-15 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

 

Rubryka 3.1 – Wzmianki w dziale III
Brak wpisu

 

Rubryka 3.2 – Numer wpisu
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer wpisu 1 1
Rubryka 3.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 3.4 – Treść wpisu
Podrubryka 3.4.1 – Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj wpisu 1 OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE
2. Treść wpisu 1 MARIA ANNA DĄBROWSKA USTANAWIA SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTĄ MIESZKANIA OBEJMUJĄCEGO WSZYSTKIE POMIESZCZENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PIĘTRZE BUDYNKU Z PRAWEM SWOBODNEGO KORZYSTANIA Z KLATKI SCHODOWEJ I PORUSZANIA SIĘ PO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, Z PRAWEM NIEODPŁATNEGO KORZYSTANIA W RAMACH ZWYKŁYCH POTRZEB Z ELEKTRYCZNOŚCI ORAZ OBOWIĄZKIEM WŁAŚCICIELI POKRYWANIA WSZELKICH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM MIESZKANIA W STANIE NIEPOGORSZONYM TAKICH JAK KOSZTY WSZELKICH NAPRAW I RENOWACJI MIESZKANIA
3. Przedmiot wykonywania
4. Pierwszeństwo
5. Prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
6. Lista nieruchomości współobciążonych 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: numer wpisu
7. Rodzaj zmiany 1.
Podrubryka 3.4.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Imię pierwsze 1 LEON
2. Imię drugie
3. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 1 WÓJCIK
4. Drugi człon nazwiska złożonego
5. Imię ojca 1 HENRYK
6. Imię matki 1 DANUTA
7. PESEL
2. 1. Imię pierwsze 1 HELENA
2. Imię drugie 1 BARBARA
3. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 1 WÓJCIK
4. Drugi człon nazwiska złożonego
5. Imię ojca 1 LESŁAW
6. Imię matki 1 MARIA
7. PESEL

 

Rubryka 3.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 3.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 3.7 – Komentarz
Pole 3.7.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00003265 / 91 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA DAROWIZNY
2. Numer rep A 4355/91
3. Data sporządzenia 1991-08-13
Notariusz 4. Imię pierwsze
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1991-08-16 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00003265 / 91 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1991-12-02 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA

 

Rubryka 4.1 – Wzmianki w dziale IV
Brak wpisu

 

Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Brak wpisu
Rubryka 4.3 – Napis
Brak wpisu
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 4.5 – Podstawa wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 4.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 4.7 – Komentarz
Pole 4.7.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

Rubryka 4.8 – Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

Zdjęcie: Unsplash.com

Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Co oznacza pole “Typ księgi” w księdze wieczystej?
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Sposób korzystania – przykład księgi wieczystej dla działki zabudowanej
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Jakie dane o właścicielu nieruchomości zawiera księga wieczysta?
Brak komentarzy