Księgi wieczyste - przykłady wpisów

Służebność drogi koniecznej – jak wygląda wpis


Służebność drogi koniecznej – jak wygląda wpis
Oceń ten artykuł

Informacji o tym, czy na nieruchomości jest ustanowiona służebność drogi koniecznej należy szukać w dziale III księgi wieczystej – “Prawa, Roszczenia i Ograniczenia”.

Sprawy związane z ustanowieniem drogi koniecznej reguluje art. 145 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 z późn. zmianami) Kodeks postępowania cywilnego.

Ustanowienie służebności drogi koniecznej następuje na wniosek władnącego, właściciela nieruchomości nieposiadającej dostępu do drogi publicznej.

Ustanowienie drogi koniecznej, może zostać ustanowione sądownie bądź na mocy umowy pomiędzy stroną władnącą, a stroną obciążoną.

W przypadku ustanowienia służebności drogi koniecznej na mocy umowy, droga sądowa staje się zbędna.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Ustanowienie służebności drogi koniecznej jest odpłatne. Czynsz za korzystanie z nieruchomości obciążonej stanowi najczęściej wartość utraconych przez obciążonego korzyści z tyt. zajętości.

Służebność jest co do zasady prawem bezterminowym, chyba, że utraciła ona znaczenie gospodarcze dla strony władnącej, stała się zbędna.

Wniosek o zniesienie służebności drogi koniecznej może złożyć w sądzie zarówno strona obciążoną jak i władnąca. Zniesienie służebności drogi koniecznej reguluje art. 295 ustawy k.p.c.

Należy nadmienić, że rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa przeciwko służebności drogi koniecznej.

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź do wpisu służebności drogi koniecznej:

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi OP1O / 00096513 / 9
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W OPOLU
B: siedziba sądu OPOLE
C: kod wydziału OP1O
D: numer wydziału VI
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z KSIĘGI WIECZYSTEJ KW NR 25494
2. Chwila zapisania księgi 2007-02-05-14.34.55.215524
3. Chwila ujawnienia księgi 2007-02-09-08.42.35.379784
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej 1999-06-22
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1 1
2. Województwo
3. Powiat
4. Gmina
5. Miejscowość 1 WĘGRY
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator działki
2. Numer działki 1 903/102
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ewidencyjnego
B: nazwa obrębu ewidencyjnego
4. Położenie 1. 1 1
5. Ulica 1.
6. Sposób korzystania 1 ROLA
7. Odłączenie Numer księgi / /
Obszar
8. Przyłączenie Numer księgi / /
Obszar
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: numer księgi zaginionej 1.
B: numer księgi zniszczonej 1.
C: numer księgi dawnej 1.
D: oznaczenie zbioru dokumentów 1.

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Brak wpisu

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 1 0,0906 HA

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Zgodność B
2. Chwila sprawdzenia 2007-02-01 09:00:02
3. Wersja bazy EGiB

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej OBRĘB GMINA TURAWA MAPA 4 PODSTAWĄ OZNACZENIA JEST RÓWNIEŻ DECYZJA WÓJTA GMINY TURAWA Z DNIA 17.03.1998R.
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00002108 / 96 /
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) OPIS I MAPA
2. Data sporządzenia
3. Nazwa organu
4. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt ZBD NR 1
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1999-03-02 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00002108 / 96 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1999-06-22 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 2, 3 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 2, 3 1 / 1
3. Rodzaj wspólności

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 2, 3 1
2. Imię pierwsze 2, 3 ZYGMUNT
3. Imię drugie
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2, 3 TKACZYK
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 2, 3 JAN
7. Imię matki 2, 3 HELENA
8. PESEL

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
2 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00007239 / 96 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY
2. Numer rep A
3. Data sporządzenia 1999-06-29
Notariusz 4. Imię pierwsze
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt ZBD NR 4 I 5
10. Numer księgi / /
3 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00007239 / 96 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA SPRZEDAŻY
2. Numer rep A
3. Data sporządzenia 1999-07-22
Notariusz 4. Imię pierwsze
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt ZBD NR 4 I 5
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1999-07-26 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00007239 / 96 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1999-12-16 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

 

Rubryka 3.1 – Wzmianki w dziale III
Brak wpisu

 

Rubryka 3.2 – Numer wpisu
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer wpisu 4 1
Rubryka 3.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Podrubryka 3.4.1 – Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj wpisu 4 OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE
2. Treść wpisu 4 SŁUŻEBNOŚĆ DROGI NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI DZIAŁEK NR 761/102 OBJĘTEJ KW NR 1257 I 762/102 OBJĘTEJ KW NR 1258
3. Przedmiot wykonywania
4. Pierwszeństwo
5. Prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
6. Lista nieruchomości współobciążonych 1. A: numer księgi wieczystej 4 / 00025494 /
B: numer wpisu
7. Rodzaj zmiany 1.
Podrubryka 3.4.6 – Wskazanie innej nieruchomości
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer księgi 4 / 00001257 /
2. Inne informacje 4 DZIAŁKA NR 761/102
2. 1. Numer księgi 4 / 00001258 /
2. Inne informacje 4 DZIAŁKA NR 762/102

 

Rubryka 3.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 3.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 3.7 – Komentarz
Pole 3.7.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
4 Dane o wniosku
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy WPISANO NA PODSTAWIE WNIOSKU Z DNIA 16 MARCA 1963R DZ.KW. 1416/63 ORAZ ZGODY ZAWARTEJ W UMOWIE Z DNIA 14 MARCA 1963R ZBD NR 4 W KW NR 1258 – WPISANO DNIA 23 SIERPNIA 1963R PRZENIESIONO DO WSPÓŁOBCIĄŻENIA Z KW NR 25494
2. Sygnatura
3. Data wydania
4. Wystawca
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
3. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu
2. Rodzaj dziennika
3. Numer dziennika
4. Czy z urzędu
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1999-06-22 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA

 

Rubryka 4.1 – Wzmianki w dziale IV
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1 A. Numer wzmianki / / 458 / 07 / 0
1 B. Opis wzmianki
2. Chwila zamieszczenia
3. Chwila wykreślenia
4. Omówienie wykreślenia wzmianki

 

Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Brak wpisu
Rubryka 4.3 – Napis
Brak wpisu
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 4.5 – Podstawa wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 4.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 4.7 – Komentarz
Pole 4.7.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

Rubryka 4.8 – Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

Zdjęcie: Unsplash.com

Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Roszczenie o zwrot bonifikaty – przykład wpisu w księdze wieczystej
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Który Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi daną księgę wieczystą?
Brak komentarzy