Księgi wieczyste - przykłady wpisów

Roszczenie o zwrot bonifikaty – przykład wpisu w księdze wieczystej


Roszczenie o zwrot bonifikaty – przykład wpisu w księdze wieczystej
Oceń ten artykuł

Omówienie wpisu w dziale III księgi wieczystej: ”Prawa, roszczenia i ograniczenia”:

3.4.1 Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia.
3.4.1.1 Rodzaj wpisu – Roszczenie.
3.4.1.2 Treść wpisu: Roszczenie o zwrot bonifikaty w kwocie 40.420,00 zł zwaloryzowanej według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług – w przypadku nie spełnienia obowiązków wynikających z § 8 aktu notarialnego.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Podstawą wpisu roszczenia do księgi wieczystej jest akt notarialny – umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Roszczenie o zwrot bonifikaty informuje, że właściciel nieruchomości jako były najemca, nabył lokal od Gminy na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm. Art. 68.1).

Przy kupnie nieruchomości (lokalu) nabywca skorzystał z istotnej bonifikaty.

Ustawodawca wprowadzając do ustawy przepisy o bonifikacie w zakresie nabywania nieruchomości miał na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

W przypadku zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty nabycia nieruchomości, nabywcy nieruchomości grozi konieczność zwrotu udzielonej bonifikaty, chyba, że za uzyskane ze sprzedaży środki nabędzie on inną nieruchomość w cenie nieruchomości zbytej.

W sytuacji nabycia nieruchomości za cenę niższą niż cena nieruchomości nabytej, nabywca będzie musiał zwrócić część udzielonej bonifikaty w wysokości proporcjonalnej do kwoty uzyskanej ze zbycia.

Zasady związane ze zwrotem bonifikaty regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami art.68 ust.2a pkt. 5.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź do wpisu roszczenia o zwrot bonifikaty w dziale III:

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi BB1B / 00102817 / 7
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
B: siedziba sądu BIELSKO-BIAŁA
C: kod wydziału BB1B
D: numer wydziału VII
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU WYODRĘBNIENIA LOKALU
2. Chwila zapisania księgi 2007-03-12-15.31.30.406944
3. Chwila ujawnienia księgi 2007-03-15-11.53.11.329248
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej 2004-03-09
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo
3. Powiat
4. Gmina
5. Miejscowość BIELSKO-BIAŁA BIELSKO DOLNE PRZEDMIEŚCIE
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator lokalu
2. Ulica FABRYCZNA
3. Numer budynku 3
4. Numer lokalu 7
5. Przeznaczenie lokalu LOKAL MIESZKALNY
6. Opis lokalu 1. A: rodzaj izby POKÓJ
B: liczba izb 3
2. A: rodzaj izby KUCHNIA
B: liczba izb 1
3. A: rodzaj izby PRZEDPOKÓJ
B: liczba izb 1
4. A: rodzaj izby ŁAZIENKA Z WC
B: liczba izb 1
7. Opis pomieszczeń przynależnych 1. A: rodzaj pomieszczenia
B: liczba pomieszczeń
8. Kondygnacja 3,0
9. Przyłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi 1. / 00058969 /
10. Nieruchomość zabudowana budynkiem 1. A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu ewidencyjnego
C: numer działki ewidencyjnej
11. Odrębność TAK

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 51,9600 M2

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Zgodność B
2. Chwila sprawdzenia 2007-03-08 09:41:02
3. Wersja bazy EGiB 1.3_SOM-EG

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Brak wpisu

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej WPISANO „NA PODSTAWIE WNIOSKU Z DNIA 11.12.2003 R. […] WPISANO DNIA 9.03.2004 R.” DZ.KW. 13646/03.
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

 

Rubryka 1.10 – Wzmianki w dziale I-Sp
Brak wpisu

 

Rubryka 1.11 – Spis praw
Podrubryka 1.11.1 – Spis praw związanych z własnością
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer prawa 1
2. Napis
3. Rodzaj prawa UDZIAŁ ZWIĄZANY Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU
4. Treść prawa Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU POŁĄCZONY JEST UDZIAŁ W 25/1000 CZ. W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM P. BUD. 136/2 O POW. 0,0623 HA OBJ. KW 58969 USTANOWIONYM NA 99 LAT ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU NIE SŁUŻĄCYCH DO WYŁĄCZNEGO UŻYTKU WŁAŚCICIELI LOKALI.
5. Księga powiązana 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: kolejny numer wpisu
6. Udział związany 1. A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 25 / 1000
C: numer księgi wieczystej / 00058969 /
D: numer udziału w prawie
7. Rodzaj zmiany 1.

 

Podrubryka 1.11.2 – Prawo użytkowania wieczystego
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.11.3 – Opis spółdzielni mieszkaniowej
Brak wpisu

 

Rubryka 1.12 – Podstawa wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 1.13 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 1.14 – Komentarz
Pole 1.14.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej WPISANO „NA PODSTAWIE WNIOSKU NR DZ.KW. 13646/03 WPISANO DNIA 9 MARCA 2004 R.”.
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 2 2
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 2 1 / 1
3. Rodzaj wspólności

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 2 2
2. Imię pierwsze 2 KATARZYNA
3. Imię drugie 2 WANDA
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2 ZIELIŃSKA
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca
7. Imię matki
8. PESEL 2 55062415429

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
2 Dane o wniosku DZ. KW. / BB1B / 00020878 / 12 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA DAROWIZNY
2. Numer rep A 3541/2012
3. Data sporządzenia 2012-10-29
Notariusz 4. Imię pierwsze ALICJA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego MALARZ
7. Drugi człon nazwiska złożonego WISŁOCKA
8. Siedziba BARLICKIEGO 12/ BIELSKO-BIAŁA, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 14-15
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2012-10-31 08:38:27
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika BB1B / 00020878 / 12 / 001 PRWLA
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 14-15
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2012-11-29-11.01.19.478295
Wpisujący Imię JOLANTA
Nazwisko SZPAK KROPACZ
Stanowisko REF

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

 

Rubryka 3.1 – Wzmianki w dziale III
Brak wpisu

 

Rubryka 3.2 – Numer wpisu
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer wpisu 1 1
Rubryka 3.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 3.4 – Treść wpisu
Podrubryka 3.4.1 – Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj wpisu 1 ROSZCZENIE
2. Treść wpisu 1 ROSZCZENIE O ZWROT BONIFIKATY W KWOCIE 40.420,00 ZŁ ZWALORYZOWANEJ WEDŁUG WSKAŹNIKA WZROSTU CEN TOWARÓW I USŁUG – W PRZYPADKU NIE SPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z § 8 AKTU NOTARIALNEGO.
3. Przedmiot wykonywania
4. Pierwszeństwo
5. Prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
6. Lista nieruchomości współobciążonych 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: numer wpisu
7. Rodzaj zmiany 1.
Podrubryka 3.4.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 1 GMINA BIELSKO-BIAŁA
2. Siedziba
3. REGON
4. Nazwa uprawnionego
5. Siedziba uprawnionego
6. REGON uprawnionego

 

Rubryka 3.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 3.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 3.7 – Komentarz
Pole 3.7.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00015346 / 03 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU, UMOWA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO I UMOWA ODDANIA GRUNTU W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
2. Numer rep A 5329/03
3. Data sporządzenia 2003-12-09
Notariusz 4. Imię pierwsze ANNA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego BEDNARSKA
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba BIELSKO-BIAŁA
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2003-12-11 15:15:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00015346 / 03 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2004-03-09 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

Zdjęcie: Pexels.com

Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Umowa darowizny jako przykład podstawy wpisu w księdze wieczystej
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Jakie dane o właścicielu nieruchomości zawiera księga wieczysta?
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska – co oznacza ten wpis
Brak komentarzy