Księgi wieczyste - przykłady wpisów

Przeznaczenie lokalu – przykład księgi wieczystej dla lokalu niemieszkalnego


Przeznaczenie lokalu – przykład księgi wieczystej dla lokalu niemieszkalnego
Oceń ten artykuł

W dziale pierwszym księgi wieczystej I-O – “Oznaczenie nieruchomości” znajdują się szczegółowe dane charakteryzujące nieruchomość, dla której prowadzona jest dana księga wieczysta.

Podstawową jednostką opisywaną w tym dziale jest działka – dla nieruchomości gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych) bądź lokal dla nieruchomości lokalowych (mieszkalnych lub niemieszkalnych – użytkowych).

Niniejsza analiza skupia się na przykładzie księgi wieczystej urządzonej dla lokalu niemieszkalnego będącego odrębnym przedmiotem własności.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Dane lokalu ujawnione w księdze wieczystej zamieszczone są w podrubryce 1.4.4 – “Lokal”. Zestawienie pól obejmuje:

  • identyfikator lokalu,
  • adres (ulica, numer budynku, numer lokalu),
  • przeznaczenie lokalu,
  • opis pomieszczeń, z których lokal się składa,
  • opis pomieszczeń przynależnych – jeśli występują,
  • numer kondygnacji, na której lokal się znajduje,
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, na której znajduje się wyodrębniony lokal,
  • odrębność – informacja, czy lokal stanowi odrębną nieruchomość, czy stanowi przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Powierzchnię lokalu wpisuje się w podrubryce 1.5 – “Obszar”. Powierzchnię lokalu stanowi suma powierzchni użytkowej lokalu (wszystkich izb) wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych (np. garażu, piwnicy).

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź bezpośrednio do podrubryki 1.4.4 – Lokal:

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi WR1K / 00116230 / 3
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU
B: siedziba sądu WROCŁAW
C: kod wydziału WR1K
D: numer wydziału IV
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU WYODRĘBNIENIA LOKALU
2. Chwila zapisania księgi 2007-02-20-15.55.02.775023
3. Chwila ujawnienia księgi 2007-02-21-15.45.03.235970
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej 1996-06-04
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1996-04-02 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00008678 / 96 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 4-5
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1996-06-04 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2002-12-30 12:05:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00033958 / 02 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2003-06-03 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo
3. Powiat
4. Gmina
5. Miejscowość WROCŁAW
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator lokalu
2. Ulica 3 MAJA
3. Numer budynku 4
4. Numer lokalu
5. Przeznaczenie lokalu LOKAL NIEMIESZKALNY
6. Opis lokalu 1. A: rodzaj izby SALA WARSZTATOWA
B: liczba izb
2. A: rodzaj izby SALA EKSPOZYCYJNA Z BIUREM
B: liczba izb
3. A: rodzaj izby MAGAZYN Z SZATNIĄ
B: liczba izb
4. A: rodzaj izby WC Z UMYWALNIĄ
B: liczba izb
7. Opis pomieszczeń przynależnych 1. A: rodzaj pomieszczenia
B: liczba pomieszczeń
8. Kondygnacja
9. Przyłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi 1. / 00068592 /
10. Nieruchomość zabudowana budynkiem 1. A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu ewidencyjnego
C: numer działki ewidencyjnej
11. Odrębność TAK

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 64,5900 M2

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Brak wpisu

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej NA PODSTAWIE UMOWY SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO Z DNIA 26.03.96 R. I ZAWARTEGO W NIEJ WNIOSKU DZKW 8678/96 K. 4-5 – PRZY URZĄDZANIU KSIĘGI WIECZYSTEJ WPISANO DNIA 04.06.96 R.; POŁOŻENIE: OBRĘB POŁUDNIE; OPIS I MAPA: BUDYNEK MIESZKALNO – USŁUGOWY; SPOSÓB KORZYSTANIA: LOKAL UŻYTKOWY – ZAKŁAD SZKLARSKI.
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

 

Rubryka 1.10 – Wzmianki w dziale I-Sp
Brak wpisu

 

Rubryka 1.11 – Spis praw
Podrubryka 1.11.1 – Spis praw związanych z własnością
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer prawa 1 1
2. Napis
3. Rodzaj prawa 1 UDZIAŁ ZWIĄZANY Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU
4. Treść prawa
5. Księga powiązana 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: kolejny numer wpisu
6. Udział związany 1. A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 1 651 / 10000
C: numer księgi wieczystej 1 / 00068592 /
D: numer udziału w prawie
7. Rodzaj zmiany 1.

 

Podrubryka 1.11.2 – Prawo użytkowania wieczystego
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.11.3 – Opis spółdzielni mieszkaniowej
Brak wpisu

 

Rubryka 1.12 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.13 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.14 – Komentarz
Pole 1.14.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00008678 / 96 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
2. Numer rep A 1495/96
3. Data sporządzenia 1996-03-26
Notariusz 4. Imię pierwsze
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 4-5
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1996-04-02 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00008678 / 96 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 4-5
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1996-06-04 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 1, 2 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 1, 2 1 / 1
3. Rodzaj wspólności

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 1, 2 1
2. Imię pierwsze 1, 2 MARCIN
3. Imię drugie
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 1, 2 BLACHARZ
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 1, 2 STEFAN
7. Imię matki 1, 2 MARIA
8. PESEL

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00008678 / 96 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
2. Numer rep A 1495/96
3. Data sporządzenia 1996-03-26
Notariusz 4. Imię pierwsze
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 4-5
10. Numer księgi / /
2 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00033958 / 02 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI
2. Numer rep A 13956/2002
3. Data sporządzenia 2002-12-27
Notariusz 4. Imię pierwsze JAN
5. Imię drugie ANDRZEJ
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego TARKOWSKI
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba WROCŁAW
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 11-12
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1996-04-02 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00008678 / 96 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 4-5
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1996-06-04 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2002-12-30 12:05:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00033958 / 02 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2003-06-03 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości – przykład wpisu w księdze wieczystej
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Hipoteka przymusowa – czym jest i jak wygląda wpis w księdze wieczystej?
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Jak numerowane są pola w działach księgi wieczystej?
Brak komentarzy