Księgi wieczyste - przykłady wpisów

Prawo przechodu przez działkę – analiza wpisu w księdze wieczystej


Prawo przechodu przez działkę – analiza wpisu w księdze wieczystej
Oceń ten artykuł

Analiza dotyczy wpisu w dziale III księgi wieczystej: ”Prawa, roszczenia i ograniczenia”:
3.4.1 Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia.
3.4.1.1 Rodzaj wpisu: Ograniczone prawo rzeczowe.
3.4.1.2 Treść wpisu: Prawo przechodu przez działkę 473/1.

Wpis w dziale III księgi wieczystej o treści „Prawo przechodu przez działkę 473/1” informuje przyszłego ewentualnego nabywcę nieruchomości, że nieruchomość, dla której w Sądzie Rejonowym w Częstochowie prowadzona jest księga wieczysta CZ1C/00042389/6, obciążona jest służebnością przechodu.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Służebności tej nie należy utożsamiać z prawem przejazdu, które jest bardziej uciążliwe i na jego wykonanie potrzebne jest wyznaczenie znacznie większej powierzchni działki.

Ustanowienie i ujawnienie w księdze wieczystej prawa przechodu może oznaczać, że:

  • z uwagi na brak dostępu działki 471/1 do drogi publicznej, zaistniała konieczność wyznaczenia tej drogi przez nieruchomość ujętą w księdze wieczystej CZ1C/00042389/6,
  • na działce 471/1 są posadowione urządzenia, bądź obiekty niezbędne do funkcjonowania działki 473/1.

Analizując położenia działki 471/1 na mapie wywołanej w GEOPORTALU, utwierdzamy się w przekonaniu, że działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Aby poznać szczegóły ustanowienia prawa przechodu przez działkę 473/1 należałoby zapoznać się z treścią dokumentów zgromadzonych w aktach księgi wieczystej CZ1C/00042389/6.

Prawo przechodu jako rodzaj służebności gruntowej regulują przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (k.c.). Art. 145 K.c. stanowi, że:

„jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna)”.

„Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić” (Art. 145 § 2 K.c.).

„Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy” (art. 145 § 3 K.c.).

Natomiast z treści Art. 285 § 1 K.c. wynika, że:

„nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu prawa własności (służebność gruntowa)”.

Ujawnienie w księdze wieczystej ograniczonego prawa rzeczowego o treści „Prawo przechodu przez działkę nr 473/1” ma swoje umocowanie w treści art. 16.1. ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, który mówi, że w przypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych w księdze wieczystej, poza prawami rzeczowymi, mogą być ujawnione prawa osobiste i roszczenia.

Ustanowione prawo przechodu obciąża nieruchomość właściciela nieruchomości o nr 473/1 (nieruchomość służebna) na rzecz każdoczesnego właściciela działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 471/1 (nieruchomości władnąca).

Istotnym jest, iż raz ustanowione prawo przechodu nie musi w nieskończoność obciążać nieruchomości służebnej – nie stanowi służebności wieczystej – może ulec zmianie, wygaśnięciu lub zniesieniu.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź do wpisu prawa przechodu przez działkę w dziale III:

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi CZ1C/00042389/6
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE
B: siedziba sądu CZĘSTOCHOWA
C: kod wydziału CZ1C
D: numer wydziału IX
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA
2. Chwila zapisania księgi 2008-07-14-15.09.12.444847
3. Chwila ujawnienia księgi 2008-07-18-14.29.03.479548
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej 1986-04-15
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1986-03-10 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00001231 / 86 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1986-04-15 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1987-08-12 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00004320 / 87 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1987-08-12 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1 1
2. Województwo
3. Powiat
4. Gmina 1 POCZESNA
5. Miejscowość 1 MAZURY
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator działki
2. Numer działki 1 473/1
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ewidencyjnego
B: nazwa obrębu ewidencyjnego
4. Położenie 1. 1 1
5. Ulica 1.
6. Sposób korzystania 1 DZIAŁKA GRUNTU
7. Odłączenie Numer księgi / /
Obszar
8. Przyłączenie Numer księgi / /
Obszar
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: numer księgi zaginionej 1.
B: numer księgi zniszczonej 1.
C: numer księgi dawnej 1.
D: oznaczenie zbioru dokumentów 1.

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Brak wpisu

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 1 0,2740 HA

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00001231 / 86 /
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) OPIS I PLAN, K.M. 5 NR REJ. GRUNT 122
2. Data sporządzenia
3. Nazwa organu
4. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt ZB. DOK. NR 1
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1986-03-10 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00001231 / 86 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1986-04-15 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 2 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 2 1 / 1
3. Rodzaj wspólności

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 2 1
2. Imię pierwsze 2 JANINA
3. Imię drugie
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2 PEŁKA
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 2 STANISŁAW
7. Imię matki 2 ANNA
8. PESEL

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
2 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00004320 / 87 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA DAROWIZNY
2. Numer rep A 4365/87
3. Data sporządzenia 1987-06-08
Notariusz 4. Imię pierwsze
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1987-08-12 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00004320 / 87 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1987-08-12 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

 

Rubryka 3.1 – Wzmianki w dziale III
Brak wpisu

 

Rubryka 3.2 – Numer wpisu
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer wpisu 3 1
Rubryka 3.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 3.4 – Treść wpisu
Podrubryka 3.4.1 – Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj wpisu 3 OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE
2. Treść wpisu 3 PRAWO PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 473/1
3. Przedmiot wykonywania
4. Pierwszeństwo
5. Prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
6. Lista nieruchomości współobciążonych 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: numer wpisu
7. Rodzaj zmiany 1.
Podrubryka 3.4.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Imię pierwsze 3 TOMASZ
2. Imię drugie
3. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 3 KOWALSKI
4. Drugi człon nazwiska złożonego
5. Imię ojca
6. Imię matki
7. PESEL
Rubryka 3.2 – Numer wpisu
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer wpisu 2 2
Rubryka 3.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 3.4 – Treść wpisu
Podrubryka 3.4.1 – Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj wpisu 2 PRAWO OSOBISTE
2. Treść wpisu 2 SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA DOŻYWOTNIEGO I NIEODPŁATNEGO MIESZKANIA ZGODNIE Z §4 UMOWY DAROWIZNY
3. Przedmiot wykonywania
4. Pierwszeństwo
5. Prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
6. Lista nieruchomości współobciążonych 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: numer wpisu
7. Rodzaj zmiany 1.
Podrubryka 3.4.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Imię pierwsze 2 STANISŁAW
2. Imię drugie
3. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2 BARANOWSKI
4. Drugi człon nazwiska złożonego
5. Imię ojca 2 JAN
6. Imię matki 2 DANIELA
7. PESEL
2. 1. Imię pierwsze 2 ANNA
2. Imię drugie
3. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2 BARANOWSKA
4. Drugi człon nazwiska złożonego
5. Imię ojca 2 MARIAN
6. Imię matki 2 HELENA
7. PESEL

 

Rubryka 3.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 3.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 3.7 – Komentarz
Pole 3.7.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 2

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
3 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00001231 / 86 /
Podrubryka – Decyzja administracyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Przedmiot decyzji AKT WŁASNOŚCI ZIEMI
2. Numer decyzji
3. Data wydania decyzji 1979-08-25
4. Oznaczenie organu
5. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 6. Numer karty akt
7. Numer księgi / /
2 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00004320 / 87 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA DAROWIZNY
2. Numer rep A 4365/87
3. Data sporządzenia 1987-06-08
Notariusz 4. Imię pierwsze
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1986-03-10 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00001231 / 86 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1986-04-15 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1987-08-12 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00004320 / 87 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1987-08-12 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Co oznacza pole “Typ księgi” w księdze wieczystej?
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Sposób korzystania – przykład księgi wieczystej dla działki zabudowanej
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Roszczenie o zwrot bonifikaty – przykład wpisu w księdze wieczystej
Brak komentarzy