Księgi wieczyste - przykłady wpisów

Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości – przykład wpisu w księdze wieczystej


Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości – przykład wpisu w księdze wieczystej
Oceń ten artykuł

Analizując treść księgi wieczystej szczególną uwagę należy zwrócić na wpisy w dziale III – Prawa, Roszczenia i Ograniczenia.

To tutaj sprawdzamy, czy nieruchomość nie została obciążona np. służebnością przesyłu, prawem przechodu czy też prawem dożywocia.

Jednym z bardziej niepokojących wpisów, który można spotkać w dziale III księgi wieczystej jest ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Należy przez to rozumieć, że do Sądu Rejonowego prowadzącego daną księgę wieczystą, wpłynął wniosek komornika o dokonanie w tej księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wniosek ten został przez Sąd Rejonowy ujawniony w rubryce KW.

Jednocześnie z przesłaniem wniosku o wpis do Sądu Rejonowego, komornik wezwał dłużnika do zapłaty długu w ciągu dwóch tygodni (art. 923-924 k.p.c.).

Nieruchomość ujęta w księdze wieczystej staje się zajęta przez komornika z chwilą doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty długu.

Natomiast w sytuacji, gdy nie można było doręczyć wezwania dłużnikowi, nieruchomość zostaje zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

„W stosunku do każdego, kto wiedział o wszczęciu egzekucji, zajęcie nieruchomości powstaje z chwilą, gdy o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, chociażby wezwanie nie zostało jeszcze dłużnikowi wysłane, ani wpis w księdze wieczystej nie został jeszcze dokonany (art. 925 k.p.c.)”. St. Rudnicki.

Nieruchomość objęta egzekucją pozostaje w zarządzie dłużnika, jednakże nie może on tą nieruchomością w żaden sposób rozporządzać, a najważniejsze, że nie może jej sprzedać.

Podstawa opracowania:
1. Ustaw z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1822).
2. St. Rudnicki – Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz. Wydanie 6.

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź do wpisu Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi EL1E / 00069731 / 2
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W ELBLĄGU
B: siedziba sądu ELBLĄG
C: kod wydziału EL1E
D: numer wydziału VI
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU WYODRĘBNIENIA LOKALU
2. Chwila zapisania księgi 2006-03-02-13.30.08.108625
3. Chwila ujawnienia księgi 2006-03-08-09.36.20.948045
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej 2003-03-26
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo
3. Powiat
4. Gmina
5. Miejscowość ELBLĄG
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator lokalu
2. Ulica PIASKOWA
3. Numer budynku 2
4. Numer lokalu 6
5. Przeznaczenie lokalu LOKAL MIESZKALNY
6. Opis lokalu 1. A: rodzaj izby POKÓJ
B: liczba izb 2
2. A: rodzaj izby KUCHNIA
B: liczba izb 1
3. A: rodzaj izby ŁAZIENKA
B: liczba izb 1
4. A: rodzaj izby PRZEDPOKÓJ
B: liczba izb 1
7. Opis pomieszczeń przynależnych 1. A: rodzaj pomieszczenia PIWNICA
B: liczba pomieszczeń 1
8. Kondygnacja
9. Przyłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi 1. / 00067542 /
10. Nieruchomość zabudowana budynkiem 1. A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu ewidencyjnego
C: numer działki ewidencyjnej
11. Odrębność TAK

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 28,4000 M2

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Brak wpisu

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej ZSUMOWANO POWIERZCHNIE LOKALU MIESZKALNEGO 25,40 M2 I PIWNICY 3 M2
W ŁAMIE 4 UJAWNIONO: LOKAL NR 5 (NA PODDASZU)
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

 

Rubryka 1.10 – Wzmianki w dziale I-Sp
Brak wpisu

 

Rubryka 1.11 – Spis praw
Podrubryka 1.11.1 – Spis praw związanych z własnością
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer prawa 1 1
2. Napis
3. Rodzaj prawa 1 UDZIAŁ ZWIĄZANY Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU
4. Treść prawa
5. Księga powiązana 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: kolejny numer wpisu
6. Udział związany 1. A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 1 715 / 10000
B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
C: numer księgi wieczystej 1 / 00067542 /
D: numer udziału w prawie
7. Rodzaj zmiany 1.

 

Podrubryka 1.11.2 – Prawo użytkowania wieczystego
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.11.3 – Opis spółdzielni mieszkaniowej
Brak wpisu

 

Rubryka 1.12 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.13 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.14 – Komentarz
Pole 1.14.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej DLA POTRZEB MIGRACJI ZA NR WNIOSKU 1978-80/03 PRZYJĘTO PIERWSZY W KOLEJNOŚCI NR 1978/03
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00001978 / 03 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU ORAZ UMOWA SPRZEDAŻY
2. Numer rep A 5768/2002
3. Data sporządzenia 2002-11-06
Notariusz 4. Imię pierwsze ALINA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego KOSTUCH
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba ELBLĄG
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 1-2
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2003-02-28 14:20:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00001978 / 03 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2003-03-26 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 4 2
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 4 1 / 1
3. Rodzaj wspólności

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 4 2
2. Imię pierwsze 4 HELENA
3. Imię drugie 4 EWA
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 4 JANKOWSKA
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 4 ROMAN
7. Imię matki 4 IRENA
8. PESEL 4 52052201382

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
4 Dane o wniosku DZ. KW. / EL1E / 00012712 / 08 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA ZAMIANY
2. Numer rep A 5270/2008
3. Data sporządzenia 2008-10-17
Notariusz 4. Imię pierwsze MAREK
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego KRULL
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba ELBLĄG
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
4. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2008-10-21 11:53:31
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika EL1E / 00012712 / 08 / 001 PRWLA
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2008-11-17-13.27.05.343099
Wpisujący Imię JUSTYNA
Nazwisko DZIEŻA
Stanowisko REF

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

 

Rubryka 3.1 – Wzmianki w dziale III
Brak wpisu

 

Rubryka 3.2 – Numer wpisu
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer wpisu 10 3
Rubryka 3.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 3.4 – Treść wpisu
Podrubryka 3.4.1 – Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj wpisu 10 OSTRZEŻENIE
2. Treść wpisu 10 WSZCZĘCIE EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI W SPRAWIE KM 4396/14.
3. Przedmiot wykonywania
4. Pierwszeństwo
5. Prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
6. Lista nieruchomości współobciążonych 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: numer wpisu
7. Rodzaj zmiany 1.
Podrubryka 3.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 10 FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
2. Siedziba 10 WROCŁAW
3. REGON
4. Stan przejściowy
5. KRS

 

Rubryka 3.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 3.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 3.7 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
10 Dane o wniosku DZ. KW. / EL1E / 00011434 / 16 / 001
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy WEZWANIE DO ZAPŁATY NALEŻNOŚCI
2. Sygnatura KM 4396/14
3. Data wydania 2016-01-26
4. Wystawca KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ELBLĄGU – JACEK BORTNIK
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 87
6. Numer księgi EL1E / 00069731 / 2

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
9. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2016-10-21 08:02:13
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika EL1E / 00011434 / 16 / 001 WWEGZ
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 85-86
6. Numer księgi EL1E /00069731 / 2
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2016-10-27-17.38.54.146314
Wpisujący Imię SYLWIA
Nazwisko PLAGO
Stanowisko REF

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA

 

Rubryka 4.1 – Wzmianki w dziale IV
Brak wpisu

 

Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer hipoteki (roszczenia) 6, 7 1
Rubryka 4.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Podrubryka 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 6, 7 HIPOTEKA PRZYMUSOWA
2. Suma 6, 7 13564,48
3. Suma słownie 6, 7 TRZYNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY 48/100
4. Waluta sumy 6, 7
5. Odsetki A: rodzaj odsetek
B: wysokość odsetek
6. Udział 1.
7. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 1.
8. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego 1. A: numer wierzytelności 1. 6, 7 1
B: wierzytelność 1. 6, 7 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA W KWOCIE 7.975,00 ZŁ. WRAZ Z ODSETKAMI OD DNIA 21-09-2012R DO DNIA 15.10.2013R. – 1067,99 ZŁ ORAZ DALSZE ODSETKI.
C: stosunek prawny 1. 6, 7 WYROK O ZAPŁATĘ Z DNIA 2013-06-26 SYGN. IX C 565/13 UPR; POSTANOWIENIE O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI Z DNIA 2013-09-26 SYGN. IX C 565/13 UPR.
9. Termin zapłaty
10. Pierwszeństwo 1.
11. Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
12. Księga współobciążona 1. A: nr księgi wieczystej / /
B: nr hipoteki
(roszczenia)
13. Inne informacje
14. Numer hipoteki w RZHLZ
15. Rodzaj zmiany 1.
Wierzyciel hipoteczny
Podrubryka 4.4.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 6, 7 FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
2. Siedziba 6, 7 WROCŁAW
3. REGON 6, 7 93300654600000
4. Stan przejściowy
5. Administrator hipoteki
6. KRS
Podrubryka 4.4.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu

 

Rubryka 4.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.7 – Komentarz
Brak wpisu

 

Rubryka 4.8 – Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
6 Dane o wniosku DZ. KW. / EL1E / 00012467 / 13 / 001
Podrubryka – Orzeczenie sądu
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Rodzaj i przedmiot orzeczenia WYROK O ZAPŁATĘ
2. Sygnatura akt IX C 565/13 UPR
3. Data wydania orzeczenia 2013-06-26
4. Nazwa sądu SĄD REJONOWY W ELBLAGU WYDZIAŁ IX CYWILNY
5. Siedziba sądu ELBLĄG
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 6. Numer karty akt 35
7. Numer księgi EL1E / 00069731 / 2
7 Dane o wniosku DZ. KW. / EL1E / 00012467 / 13 / 001
Podrubryka – Orzeczenie sądu
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Rodzaj i przedmiot orzeczenia POSTANOWIENIE O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI
2. Sygnatura akt IX C 565/13 UPR
3. Data wydania orzeczenia 2013-09-26
4. Nazwa sądu SĄD REJONOWY W ELBLAGU WYDZIAŁ IX CYWILNY
5. Siedziba sądu ELBLĄG
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 6. Numer karty akt 36
7. Numer księgi EL1E / 00069371 / 5

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
6. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2013-10-21 11:22:56
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika EL1E / 00012467 / 13 / 001 WHIPO
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 32-35
6. Numer księgi EL1E /00069731 / 2
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2013-10-28-08.48.04.129823
Wpisujący Imię MAŁGORZATA
Nazwisko ADAMEK
Stanowisko REF

 

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Co oznacza pole “Typ księgi” w księdze wieczystej?
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Hipoteka w księdze wieczystej – jak wygląda wpis
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Służebność drogi koniecznej – jak wygląda wpis
Brak komentarzy