Księgi wieczyste

Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości – co oznacza wpis w księdze wieczystej


Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości – co oznacza wpis w księdze wieczystej
Głosów: 1 (śr. 5)

Wpisy w dziale III księgi wieczystej

Analizując treść księgi wieczystej szczególną uwagę należy zwrócić na wpisy w dziale III – Prawa, Roszczenia i Ograniczenia. To tutaj sprawdzamy, czy nieruchomość nie została obciążona np. służebnością przesyłu, prawem przechodu czy też prawem dożywocia.

Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości

Jednym z bardziej niepokojących wpisów, który można spotkać w dziale III księgi wieczystej jest ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Należy przez to rozumieć, że do Sądu Rejonowego prowadzącego daną księgę wieczystą, wpłynął wniosek komornika o dokonanie w tej księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wniosek ten został przez Sąd Rejonowy ujawniony w rubryce KW.

Jednocześnie z przesłaniem wniosku o wpis do Sądu Rejonowego, komornik wezwał dłużnika do zapłaty długu w ciągu dwóch tygodni (art. 923-924 k.p.c.).

Nieruchomość ujęta w księdze wieczystej staje się zajęta przez komornika z chwilą doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty długu.

Natomiast w sytuacji, gdy nie można było doręczyć wezwania dłużnikowi, nieruchomość zostaje zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej.

„W stosunku do każdego, kto wiedział o wszczęciu egzekucji, zajęcie nieruchomości powstaje z chwilą, gdy o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, chociażby wezwanie nie zostało jeszcze dłużnikowi wysłane, ani wpis w księdze wieczystej nie został jeszcze dokonany (art. 925 k.p.c.)”. St. Rudnicki.

Nieruchomość objęta egzekucją pozostaje w zarządzie dłużnika, jednakże nie może on tą nieruchomością w żaden sposób rozporządzać, a najważniejsze, że nie może jej sprzedać.

Podstawa opracowania:
1. Ustaw z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1822).
2. St. Rudnicki – Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz. Wydanie 6.

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste
Jak wygląda księga wieczysta?
Księgi wieczyste
Dane o założeniu księgi wieczystej – co oznaczają poszczególne pola?
Księgi wieczyste
Indeks wpisu w księdze wieczystej – co oznaczają poszczególne cyfry?
Brak komentarzy