Księgi wieczyste - przykłady wpisów

Ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym


Ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym
Oceń ten artykuł

Wprowadzone w dziale III księgi wieczystej ostrzeżenie o treści wpisu „Ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej , a rzeczywistym stanem prawnym, skierowane przeciwko prawu … (osobie fizycznej).” informuje potencjalnego nabywcę nieruchomości, że dane ujawnione w analizowanej księdze wieczystej nie są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Tym samym księga wieczysta utraciła ochronę jaką daje rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Zgodnie bowiem z art. 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece:

„rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych wyłącza wzmianka o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji lub kasacji oraz ostrzeżenie dotyczące niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości”.

Sąd, dokonując wpisu w dziale III księgi wieczystej, nie tylko wprowadził ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, ale również działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w podrubryce 3.4.5 – „osoba fizyczna” ujawnił osoby, których roszczenie zostało przez wpis ostrzeżenia zabezpieczone.

Tak skonstruowane prawo pozwala na ochronę prawdziwego właściciela dochodzącego swoich praw, przed ewentualnymi poczynaniami nieuczciwych właścicieli, którzy w rzeczywistości tymi właścicielami nie są.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź do wpisu Ostrzeżenia w dziale III:

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi WA3M / 00063277 / 3
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE
B: siedziba sądu WARSZAWA
C: kod wydziału WA3M
D: numer wydziału IX
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia NR 1 PO ODŁĄCZENIU LOKALU Z BUDYNKU WIELOMIESZKANIOWEGO NA NIERUCHOMOŚCI OPISANEJ W KSIĘDZE WIECZYSTEJ KW.NR 40113
2. Chwila zapisania księgi 2006-06-27-09.00.02.322636
3. Chwila ujawnienia księgi 2006-06-28-16.06.05.095798
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej 1978-05-05
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo
3. Powiat
4. Gmina
5. Miejscowość WARSZAWA
6. Dzielnica PRAGA-PÓŁNOC

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator lokalu
2. Ulica STRZELECKA
3. Numer budynku 3A
4. Numer lokalu 64
5. Przeznaczenie lokalu LOKAL MIESZKALNY
6. Opis lokalu 1. A: rodzaj izby POKÓJ
B: liczba izb 2
2. A: rodzaj izby KUCHNIA
B: liczba izb 1
3. A: rodzaj izby PRZEDPOKÓJ
B: liczba izb 1
4. A: rodzaj izby ŁAZIENKA Z WC
B: liczba izb 1
7. Opis pomieszczeń przynależnych 1. A: rodzaj pomieszczenia
B: liczba pomieszczeń
8. Kondygnacja 2,0
9. Przyłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi 1. / /
10. Nieruchomość zabudowana budynkiem 1. A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu ewidencyjnego
C: numer działki ewidencyjnej
11. Odrębność TAK

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 51,0700 M2

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Brak wpisu

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej PODSTAWĄ OZNACZENIA LOKALU JEST UMOWA SPRZEDAŻY LOKALU I ODDANA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE CZĘŚCI TERENU Z DNIA 5 MAJA 1978 ROKU – DOK.NR 1.
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

 

Rubryka 1.10 – Wzmianki w dziale I-Sp
Brak wpisu

 

Rubryka 1.11 – Spis praw
Podrubryka 1.11.1 – Spis praw związanych z własnością
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer prawa 1 1
2. Napis
3. Rodzaj prawa 1 UDZIAŁ ZWIĄZANY Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU
4. Treść prawa
5. Księga powiązana 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: kolejny numer wpisu
6. Udział związany 1. A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 1 95 / 10000
C: numer księgi wieczystej 1 / 00040113 /
D: numer udziału w prawie
7. Rodzaj zmiany 1.

 

Podrubryka 1.11.2 – Prawo użytkowania wieczystego
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.11.3 – Opis spółdzielni mieszkaniowej
Brak wpisu

 

Rubryka 1.12 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.13 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.14 – Komentarz
Pole 1.14.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00003153 / 76 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA SPRZEDAŻY LOKALU I ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE CZĘŚCI TERENU
2. Numer rep A
3. Data sporządzenia 1978-05-05
Notariusz 4. Imię pierwsze
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt DOK.NR 1
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1978-05-05 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika /00003153 / 76 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1978-05-05 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 5 2
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 5 1 / 2
3. Rodzaj wspólności
2. 1. Numer udziału w prawie 6 3
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 6 1 / 2
3. Rodzaj wspólności

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 5 2
2. Imię pierwsze 5 EWELINA
3. Imię drugie 5 KRYSTYNA
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 5 PAWŁOWSKA
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 5 ADAM
7. Imię matki 5 HELENA
8. PESEL 5 44061501888
2. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 6 3
2. Imię pierwsze 6 WOJCIECH
3. Imię drugie 6 JERZY
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 6 PAWŁOWSKI
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 6 JAN
7. Imię matki 6 EWELINA
8. PESEL 6 64050517835

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
5 Dane o wniosku DZ. KW. / WA3M / 00014699 / 15 / 001
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
2. Sygnatura REP. A NR 1496/2015
3. Data wydania 2015-06-11
4. Wystawca MAŁGORZATA GROMEK NOTARIUSZ W WARSZAWIE
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 20
6. Numer księgi / /
6 Dane o wniosku DZ. KW. / WA3M / 00014699 / 15 / 002
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
2. Sygnatura REP. A NR 1496/2015
3. Data wydania 2015-06-11
4. Wystawca MAŁGORZATA GROMEK NOTARIUSZ W WARSZAWIE
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 20
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
4. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2015-06-29 13:00:18
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika WA3M / 00014699 / 15 / 001 PRWLA
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 18-19
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2015-07-03-17.34.14.297790
Wpisujący Imię JOANNA
Nazwisko STANEK
Stanowisko REF
5. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2015-06-29 13:00:18
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika WA3M / 00014699 / 15 / 002 PRWLA
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 18-19
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2015-07-03-17.34.14.297790
Wpisujący Imię JOANNA
Nazwisko STANEK
Stanowisko REF

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

 

Rubryka 3.1 – Wzmianki w dziale III
Brak wpisu

 

Rubryka 3.2 – Numer wpisu
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer wpisu 4 1
Rubryka 3.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 3.4 – Treść wpisu
Podrubryka 3.4.1 – Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj wpisu 4 OSTRZEŻENIE
2. Treść wpisu 4 OSTRZEŻENIE O NIEZGODNOŚCI MIĘDZY STANEM PRAWNYM NIERUCHOMOŚCI UJAWNIONYM W KSIĘDZE WIECZYSTEJ, A RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM SKIEROWANE PRZECIWKO PRAWU JANA BOGUMIŁA PAWŁOWSKIEGO.
3. Przedmiot wykonywania
4. Pierwszeństwo
5. Prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
6. Lista nieruchomości współobciążonych 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: numer wpisu
7. Rodzaj zmiany 1.
Podrubryka 3.4.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Imię pierwsze 4 EWELINA
2. Imię drugie 4 KRYSTYNA
3. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 4 PAWŁOWSKA
4. Drugi człon nazwiska złożonego
5. Imię ojca 4 ADAM
6. Imię matki 4 HELENA
7. PESEL 4 44061501888
2. 1. Imię pierwsze 4 WOJCIECH
2. Imię drugie 4 JERZY
3. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 4 PAWŁOWSKI
4. Drugi człon nazwiska złożonego
5. Imię ojca 4 JAN
6. Imię matki 4 EWELINA
7. PESEL 4 64050517835

 

Rubryka 3.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 3.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 3.7 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
4 Dane o wniosku DZ. KW. / WA3M / 00013766 / 15 / 001
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
2. Sygnatura L. DZ. 196/2015
3. Data wydania 2015-06-11
4. Wystawca MAŁGORZATA GROMEK NOTARIUSZ W WARSZAWIE
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 13
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
3. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2015-06-15 10:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika WA3M / 00013766/ 15 / 001 WOSNP
4. Czy z urzędu TAK
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 13
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2015-06-17-14.11.30.231416
Wpisujący Imię KATARZYNA
Nazwisko MACIEJEWSKA KALBARCZYK
Stanowisko REF

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Prawo przechodu przez działkę – analiza wpisu w księdze wieczystej
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Wykreślenie hipoteki – wzmianka w dziale IV księgi wieczystej
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Który Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi daną księgę wieczystą?
Brak komentarzy