Lista kodów żądania w księdze wieczystej wraz z objaśnieniami


Pełna lista kodów żądania wpisów w elektronicznej księdze wieczystej wraz z objaśnieniami:

Lp.

Kod żądania

Treść żądania

1.

ZALKW

I-O Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej

2.

ZALPR

I-O Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej przez przyłączenie jej do istniejącej księgi wieczystej

3.

ZALGR

I-O Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej powstałej w wyniku odłączenia części lub całości nieruchomości gruntowych z kilku ksiąg wieczystych

4.

ZALBD

I-O Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości budynkowej

5.

ZALBU

I-O Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości budynkowej powstałej w wyniku odłączenia części lub całości nieruchomości budynkowych z kilku ksiąg wieczystych

6.

ZALWL

I-O Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej powstałej w wyniku wyodrębnienia lokalu z kilku ksiąg wieczystych

7.

ZALSP

I-O Założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego / spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego / prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

8.

OBZKW

I-O Odłączenie części lub całości nieruchomości budynkowej i założenie dla niej nowej księgi wieczystej

9.

OBPKW

I-O Odłączenie części lub całości nieruchomości budynkowej i przyłączenie jej do istniejącej księgi wieczystej

10.

OGZKW

I-O Odłączenie części lub całości nieruchomości gruntowej i założenie dla niej nowej księgi wieczystej

11.

OGPKW

I-O Odłączenie części lub całości nieruchomości gruntowej i przyłączenie jej do istniejącej księgi wieczystej

12.

WLZKW

I-O Wyodrębnienie lokalu i założenie dla niego nowej księgi wieczystej

13.

UJAWB

I-O Ujawnienie budynku / urządzenia na nieruchomości gruntowej

14.

WPOGN

I-O Sprostowanie oznaczenia / obszaru nieruchomości

15.

IWPIO

I-O Inny wpis w dziale I-O

16.

WRZWN

I-Sp Wpis / zmiana / wykreślenie prawa związanego z własnością nieruchomości / prawem użytkowania wieczystego / własnościowym spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego / spółdzielczym prawem do lokalu użytkowego / prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

17.

ZPZIN

I-Sp Wpis / zmiana / wykreślenie prawa związanego z własnością nieruchomości, ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej

18.

ZWLLW

I-Sp Zmiana udziału właściciela wyodrębnionego lokalu w nieruchomości wspólnej

19.

IWPSP

I-Sp Inny wpis w dziale I-Sp

20.

PKSOP

II Przekształcenie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego / spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w prawo własności

21.

PKDJN

II Przekształcenie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w prawo własności

22.

PPUWL

II Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z której wyodrębniono lokale

23.

PPUNL

II Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z której nie wyodrębniono lokali

24.

PRWLA

II Wpis własności / współwłasności

25.

ZWUWL

II Wpis / zmiana / wykreślenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z której wyodrębniono lokale

26.

PRUZW

II Wpis ż/ zmiana / wykreślenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z której nie wyodrębniono lokali

27.

PDJSM

II Wpis własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego / prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

28.

TRWZA

II Wpis / zmiana / wykreślenie trwałego zarządu

29.

ZWOBN

II Zniesienie współwłasności / współużytkowania wieczystego / współuprawnienia

30.

IWPII

II Inny wpis w dziale II

31.

DZWCE

III Wpis / zmiana / wykreślenie prawa dożywocia

32.

DRZWA

III Wpis / zmiana / wykreślenie dzierżawy

33.

WRJZB

III Wpis / zmiana / wykreślenie nieruchomości lub jej części do rejestru zabytków

34.

WOGUP

III Wpis / zmiana / wykreślenie ogłoszenia upadłości

35.

OGPGN

III Wpis / zmiana / wykreślenie ograniczenia prawa własności wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami

36.

WOSNP

III Wpis / zmiana / wykreślenie ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

37.

WOTPS

III Wpis / zmiana / wykreślenie ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu sądowym

38.

WZABS

III Wpis / zmiana / wykreślenie ostrzeżenia o zabezpieczeniu spadku

39.

ZPKBR

III Wpis / zmiana / wykreślenie prawa do korzystania z budynku w oznaczonym czasie w każdym roku

40.

ZPKMR

Wpis / zmiana / wykreślenie prawa do korzystania z pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku

41.

NAJEM

III Wpis / zmiana / wykreślenie prawa najmu

42.

ODKUP

III Wpis / zmiana / wykreślenie prawa odkupu

43.

PRWKU

III Wpis / zmiana / wykreślenie prawa pierwokupu umownego

44.

WOCHP

III Wpis / zmiana / wykreślenie poddania nieruchomości pod ochronę przyrody

45.

ROPUW

III Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia o przeniesienie prawa
użytkowania wieczystego

46.

WRPWL

III Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności

47.

ROSDJ

III Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia o przeniesienie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego / spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego / prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

48.

ROUOW

III Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie tego prawa

49.

WRWZW

III Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia wyłączającego uprawnienie do zniesienia współwłasności

50.

ROSKN

III Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia wynikającego z określenia sposobu korzystania z nieruchomości

51.

SLBGR

III Wpis / zmiana / wykreślenie służebności gruntowej

52.

SLBOS

III Wpis / zmiana / wykreślenie służebności osobistej

53.

UZTKO

III Wpis / zmiana / wykreślenie użytkowania

54.

WZNWL

III Wpis / zmiana / wykreślenie sposobu zarządzania nieruchomością, z której wyodrębniono lokale

55.

WWEGZ

III Wpis / zmiana / wykreślenie wszczęcia egzekucji

56.

WPSCW

III Wpis / zmiana / wykreślenie wszczęcia postępowania scaleniowego / wymiennego

57.

WWPWW

III Wpis / zmiana / wykreślenie wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

58.

WWPUH

III Wpis / zmiana / wykreślenie wytoczonego powództwa o ustanowienie hipoteki

59.

ZZZOB

III Wpis / zmiana / wykreślenie zakazu zbywania lub obciążania

60.

WZUPU

III Wpis / zmiana / wykreślenie zawarcia układu w postępowaniu układowym

61.

IWIII

III Inny wpis w dziale III

62.

WHIPO

IV Wpis / zmiana / wykreślenie hipoteki

63.

WHPŁA

IV Wpis / zmiana / wykreślenie hipoteki łącznej

64.

WRHIP

IV Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia o ustanowienie hipoteki

65.

IWPIV

IV Inny wpis w dziale IV

66.

ZAMKW

Zamknięcie księgi wieczystej

67.

SPUST

Sprostowanie usterki wpisu

68.

UZUPM

Uzupełnienie migracji

69.

ODAKT

Odtworzenie akt

70.

SROAP

Środek odwoławczy – apelacja

71.

SROZA

Środek odwoławczy – zażalenie

72.

SROSK

Środek odwoławczy – skarga na orzeczenie referendarza sądowego

73.

SROKA

Środek odwoławczy – kasacja

74

NIEOKR

Inne nieokreślone żądanie bez określania przedmiotu żądania

75.

PNBGR

I-O Przekształcenie nieruchomości budynkowej w nieruchomość gruntową

76.

REMIG

Remigracja księgi wieczystej

77.

SPRWP

Sprostowanie wniosku / podstawy oznaczenia (wpisu)

78.

ZTECH

Żądanie techniczne

79.

SROWP

Wpis w wyniku rozpatrzenia środka zaskarżenia