Księgi wieczyste - przykłady wpisów

Który Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi daną księgę wieczystą?


Który Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi daną księgę wieczystą?
Głosów: 1 (śr. 5)

Do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą danej nieruchomości, możemy dotrzeć na podstawie numeru księgi wieczystej.

Pierwsza część numeru księgi wieczystej to czteroznakowy kod Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w którym księga została założona i jest prowadzona.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

W rozszyfrowaniu tego kodu pomoże załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. (poz. 1411), zawierający oznaczenia kodów Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych.


Zobacz pełną listę kodów Wydziałów Ksiąg Wieczystych.

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź do przykładowego kodu Wydziału Ksiąg Wieczystych:

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi LU1I / 00224050 / 9
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE
B: siedziba sądu LUBLIN
C: kod wydziału LU1I
D: numer wydziału X
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU WYODRĘBNIENIA LOKALU
2. Chwila zapisania księgi 2007-01-15-15.12.19.773512
3. Chwila ujawnienia księgi 2007-01-17-11.57.39.695085
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej 2004-10-13
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2004-08-27 15:08:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00025932 / 04 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2004-10-13 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2006-04-10 10:16:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00011904 / 06 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2006-04-24 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1 1
2. Województwo
3. Powiat
4. Gmina
5. Miejscowość 1 LUBLIN
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator lokalu
2. Ulica 1 KOŚCIUSZKI
3. Numer budynku 1 15 A
4. Numer lokalu 1 8
5. Przeznaczenie lokalu 1 LOKAL MIESZKALNY
6. Opis lokalu 1. A: rodzaj izby 1 POKÓJ
B: liczba izb 1 2
2. A: rodzaj izby 1 KUCHNIA
B: liczba izb 1 1
3. A: rodzaj izby 1 PRZEDPOKÓJ
B: liczba izb 1 1
4. A: rodzaj izby 1 ŁAZIENKA Z WC
B: liczba izb 1 1
7. Opis pomieszczeń przynależnych 1. A: rodzaj pomieszczenia
B: liczba pomieszczeń
8. Kondygnacja 1 3,0
9. Przyłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi 1. 1 / 00041930 /
10. Nieruchomość zabudowana budynkiem 1. A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu ewidencyjnego
C: numer działki ewidencyjnej
11. Odrębność 1 TAK

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 1 43,3200 M2

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej W ŁAMIE 4 STAN W CZASIE URZĄDZ. KW WPISANO – NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU W DOMU WIELOMIESZKANIOWYM, SPRZEDAŻY LOKALU I ODDANIA GRUNTU W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ZŁOŻONEGO W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZED ASESOREM NOTARIALNYM BEATĄ CHĘĆ ZASTĘPCĄ BEATY SŁOWIKOWSKIEJ NOTARIUSZA W LUBLINIE DNIA 26 SIERPNIA 2004 R. NR REP. A 3225/2004, K-2.
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00025932 / 04 /
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
2. Data sporządzenia
3. Nazwa organu
4. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 5
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2004-08-27 15:08:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00025932 / 04 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2004-10-13 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

 

Rubryka 1.10 – Wzmianki w dziale I-Sp
Brak wpisu

 

Rubryka 1.11 – Spis praw
Podrubryka 1.11.1 – Spis praw związanych z własnością
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer prawa 2 1
2. Napis
3. Rodzaj prawa 2 UDZIAŁ ZWIĄZANY Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU
4. Treść prawa
5. Księga powiązana 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: kolejny numer wpisu
6. Udział związany 1. A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 2 4332 / 96283
C: numer księgi wieczystej 2 / 00041930 /
D: numer udziału w prawie
7. Rodzaj zmiany 1.

 

Podrubryka 1.11.2 – Prawo użytkowania wieczystego
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.11.3 – Opis spółdzielni mieszkaniowej
Brak wpisu

 

Rubryka 1.12 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.13 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.14 – Komentarz
Pole 1.14.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
2 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00025932 / 04 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU W DOMU WIELOMIESZKANIOWYM, SPRZEDAŻY LOKALU I ODDANIA GRUNTU W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
2. Numer rep A 3225/2004
3. Data sporządzenia 2004-08-26
Notariusz 4. Imię pierwsze BEATA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego CHĘĆ
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba LUBLIN
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 2
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2004-08-27 15:08:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00025932 / 04 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2004-10-13 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 2 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 2 1 / 1
3. Rodzaj wspólności

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 2 1
2. Imię pierwsze 2 ZDZISŁAW
3. Imię drugie 2 JAN
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2 WARYŃSKI
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 2 STANISŁAW
7. Imię matki 2 ANNA
8. PESEL 2 62101311731

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
2 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00025932 / 04 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU W DOMU WIELOMIESZKANIOWYM, SPRZEDAŻY LOKALU I ODDANIA GRUNTU W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
2. Numer rep A 3225/2004
3. Data sporządzenia 2004-08-26
Notariusz 4. Imię pierwsze BEATA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego CHĘĆ
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba LUBLIN
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 2
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2004-08-27 15:08:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00025932 / 04 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2004-10-13 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA

 

Rubryka 4.1 – Wzmianki w dziale IV
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1 A. Numer wzmianki / / 11904 / 06 / 0
1 B. Opis wzmianki
2. Chwila zamieszczenia
3. Chwila wykreślenia
4. Omówienie wykreślenia wzmianki

 

Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer hipoteki (roszczenia) 3 1
Rubryka 4.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Podrubryka 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 3 HIPOTEKA UMOWNA ZWYKŁA
2. Suma 3 17000,00
3. Suma słownie 3 SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY
4. Waluta sumy 3
5. Odsetki A: rodzaj odsetek
B: wysokość odsetek
6. Udział 1.
7. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 1.
8. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego 1. A: numer wierzytelności 1. 3 1
B: wierzytelność 1. 3 KREDYT
C: stosunek prawny 1.
9. Termin zapłaty 3 2021-04-01
10. Pierwszeństwo 1.
11. Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
12. Księga współobciążona 1. A: nr księgi wieczystej / /
B: nr hipoteki
(roszczenia)
13. Inne informacje
14. Numer hipoteki w RZHLZ
15. Rodzaj zmiany 1.
Wierzyciel hipoteczny
Podrubryka 4.4.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 3 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ 2 W LUBLINIE
2. Siedziba
3. REGON
4. Stan przejściowy
5. Administrator hipoteki
6. KRS
Podrubryka 4.4.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu
Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer hipoteki (roszczenia) 3 2
Rubryka 4.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Podrubryka 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 3 HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA
2. Suma 3 3740,00
3. Suma słownie 3 TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI
4. Waluta sumy 3
5. Odsetki A: rodzaj odsetek
B: wysokość odsetek
6. Udział 1.
7. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 1.
8. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego 1. A: numer wierzytelności 1. 3 1
B: wierzytelność 1. 3 ODSETKI
C: stosunek prawny 1.
9. Termin zapłaty 3 2021-04-01
10. Pierwszeństwo 1.
11. Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
12. Księga współobciążona 1. A: nr księgi wieczystej / /
B: nr hipoteki
(roszczenia)
13. Inne informacje
14. Numer hipoteki w RZHLZ
15. Rodzaj zmiany 1.
Wierzyciel hipoteczny
Podrubryka 4.4.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 3 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ 2 W LUBLINIE
2. Siedziba
3. REGON
4. Stan przejściowy
5. Administrator hipoteki
6. KRS
Podrubryka 4.4.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu

 

Rubryka 4.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.7 – Komentarz
Pole 4.7.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

Rubryka 4.8 – Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
3 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00011904 / 06 /
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy OŚWIADCZENIE BANKU
2. Sygnatura
3. Data wydania 2006-04-07
4. Wystawca POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ 2 W LUBLINIE
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 16
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2006-04-10 10:16:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00011904 / 06 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2006-04-24 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

Zdjęcie: Unsplash.com

Księgi wieczyste - baza wiedzy
Jak wygląda księga wieczysta?
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości – przykład wpisu w księdze wieczystej
Brak komentarzy