Księgi wieczyste

Księga wieczysta działki – jakie informacje zawiera?


Księga wieczysta działki – jakie informacje zawiera?
Głosów: 6 (śr. 4.8)

Księga wieczysta konkretnej działki interesuje nas najczęściej w sytuacji, gdy jesteśmy zainteresowani kupnem tego gruntu. Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości jest wtedy jedną z najważniejszych czynności w procesie zakupu.

Jakie informacje o działce i jej właścicielu (bądź właścicielach) uzyskamy w wyniku analizy treści prowadzonej dla niej księgi wieczystej?

Budowa księgi wieczystej działki

Budowa księgi wieczystej działki jest taka sama, jak w przypadku księgi wieczystej mieszkania czy domu. Dokument składa się z czterech działów oraz tzw. Okładki.

Różnica polega jednak na tym, które rubryki księgi wieczystej są uzupełnione. Dla przykładu, w przypadku księgi wieczystej prowadzonej dla mieszkania, podrubryka związana z opisem działki ewidencyjnej (Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna) będzie zawierała informację “Brak wpisu”.

Okładka – Oznaczenie księgi wieczystej

“Okładka” księgi wieczystej w pierwszej kolejności poinformuje nas o tym, jaki jest numer danej księgi. Znajdziemy na niej również nazwę i kod wydziału Sądu Rejonowego, w którym księga wieczysta została założona – tam w razie potrzeby można udać się w celu zapoznania się z aktami przynależnymi do danej księgi.

Rubryka “Typ księgi” wskazuje na rodzaj nieruchomości lub formę prawa, dla którego księga wieczysta jest prowadzona. W przypadku nieruchomości gruntowej, jaką jest działka, znajdziemy tu zazwyczaj jeden z poniższych wpisów:

 • „Nieruchomość gruntowa”,
 • „Grunt oddany w użytkowanie wieczyste”,
 • „Grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość”,
 • „Grunt oddany w użytkowanie wieczyste i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość”,
 • „Grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość”.

Rubryka “Dane o założeniu księgi wieczystej” informuje o tym, w wyniku jakiej sytuacji (dotyczącej danej działki), nastąpiło założenie księgi wieczystej. Możemy się tutaj spotkać m.in. z wpisem informującym o założeniu księgi wieczystej w wyniku odłączenia części nieruchomości z innej księgi wieczystej, czy też założenia księgi dla nieruchomości, dla której wcześniej nie była prowadzona księga wieczysta.

“Chwila zapisania księgi” to data, godzina i minuta pierwszego zapisu księgi wieczystej w urządzeniach centralnej bazy danych ksiąg wieczystych. „Chwila ujawnienia księgi” to data, godzina i minuta pierwszego ujawnienia treści księgi wieczystej po zakończeniu migracji ksiąg wieczystych do wersji elektronicznej.

Zobacz, jak wygląda Okładka przykładowej księgi wieczystej działki:

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi SW1W / 00065612 / 9
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU
B: siedziba sądu WAŁBRZYCH
C: kod wydziału SW1W
D: numer wydziału VII
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
2. Chwila zapisania księgi 2006-06-28-10.08.17.243132
3. Chwila ujawnienia księgi 2006-06-28-10.08.17.243132
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

Źródło: Ksiegiwieczyste.pl – Okładka przykładowej księgi wieczystej działki. Dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przeczytaj: Księga wieczysta po numerze działki – jak znaleźć?

Dział I-O – Oznaczenie nieruchomości

Analizując ten dział księgi wieczystej działki poznamy szczegółowe dane dotyczące jej lokalizacji. “Rubryka 1.3 – Położenie” określa województwo, powiat, gminę, miejscowość i ewentualnie dzielnicę, na terenie których działka jest położona.

Znacznie więcej szczegółów na temat samej działki odnajdziemy w “Podrubryce 1.4.1 – Działka ewidencyjna”.

Identyfikator działki, inaczej mówiąc jej adres administracyjny, precyzyjnie określa położenie nieruchomości. Zbudowany jest według schematu WWPPGG_R.XXXX.NR, co kolejno oznacza:

 • WW – kod województwa,
 • PP – kod powiatu w województwie,
 • GG – kod gminy w powiecie,
 • R. – typ gminy (np. miejska, wiejska, dzielnica),
 • XXXX – numer obrębu ewidencyjnego w gminie,
 • NR – numer działki w obrębie ewidencyjnym.

Aby dowiedzieć się, jak odnaleźć identyfikator interesującej nas działki, zachęcam do przeczytania artykułu “Księgi wieczyste po numerze działki – identyfikator działki”.

Numer działki (czyli ostatni element identyfikatora działki) to numer wyróżniający działkę w danym obrębie ewidencyjnym (nie ma dwóch działek o takim samym numerze na terenie tego samego obrębu ewidencyjnego). Przyjmuje postać liczby naturalnej, np. 1, 2, 3, itd. Często numer ewidencyjny działki występuje w postaci ułamka (np. 52/1) – jest to efekt nadania numeru działce w wyniku podziału nieruchomości. W takim przypadku licznik stanowi pierwotny numer działki, a mianownik jest najmniejszą liczbą naturalną umożliwiającą wyróżnienie nowej działki w obrębie ewidencyjnym.

Oprócz tego dowiemy się, jaki jest numer i nazwa obrębu ewidencyjnego, w obszarze którego położona jest dana działka – zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków. Poznamy również nazwę ulicy (alei, placu), przy której działka jest położona.

Warto zwrócić uwagę na pole „Sposób korzystania”, które określa oznaczenie rodzaju użytku gruntowego dla działki ewidencyjnej. Jeśli w skład działki wchodzą użytki gruntowe z grupy „grunty zabudowane i zurbanizowane”, w księdze wieczystej danej działki powinniśmy odczytać konkretne oznaczenie:

 • B – tereny mieszkaniowe,
 • Ba – tereny przemysłowe,
 • Bi – inne tereny zabudowane.

Inne, często spotykane oznaczenia w polu “Sposób korzystania” to: Działka gruntu, Teren pod zabudowę.

Ważne: sposobu korzystania z nieruchomości nie można mylić z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W rubryce „Odłączenie” wskazywany jest numer księgi wieczystej, do której została przyłączona działka ewidencyjna odłączona z danej księgi wieczystej oraz obszar działki podlegającej odłączeniu.

Natomiast w rubryce „Przyłączenie” wskazywany jest numer księgi wieczystej, z której została odłączona działka ewidencyjna do danej księgi wieczystej oraz obszar działki podlegającej przyłączeniu – także w sytuacji, gdy podpole A nie jest wypełnione.

Powierzchnię działki, dla której prowadzona jest dana księga wieczysta, odczytamy w Rubryce 1.5 – Obszar.

Jeśli na danej działce znajduje się budynek (lub budynki) – np. dom, który nie stanowi odrębnego przedmiotu własności, to będzie on ujawniony w treści księgi wieczystej prowadzonej dla tej działki – tak, jak widać to na pokazanym niżej przykładzie Działu I-O – Oznaczenie nieruchomości. W takim przypadku odczytamy dane dotyczące położenia budynku, jego przeznaczenia (np. budynek mieszkalny), liczby kondygnacji czy też powierzchni użytkowej budynku.

Z części “Wnioski i podstawy wpisów w księdze wieczystej” dowiemy się, na podstawie jakich dokumentów zostały dokonane wpisy w tym dziale księgi wieczystej, np. wypis z rejestru gruntów.

Zobacz, jak wygląda Dział I-O – Oznaczenie nieruchomości w przykładowej księdze wieczystej działki:

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1 1
2. Województwo 3, 4, 5, 6 ŚLĄSKIE
3. Powiat 3, 4, 5, 6 M. SOSNOWIEC
4. Gmina 3, 4, 5, 6 SOSNOWIEC M.
5. Miejscowość 1 SOSNOWIEC
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator działki 3, 4, 5, 6 247501_1.0009.5688
2. Numer działki 3, 4, 5, 6 5688
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ewidencyjnego 3, 4, 5, 6 0009
B: nazwa obrębu ewidencyjnego 3, 4, 5, 6 SOSNOWIEC 0009
4. Położenie 1. 1 1
5. Ulica 1. 3, 4, 5, 6 OPOLSKA 7
6. Sposób korzystania 3, 4, 5, 6 B – TERENY MIESZKANIOWE
7. Odłączenie Numer księgi / /
Obszar
8. Przyłączenie Numer księgi / /
Obszar 1 0,0631 HA
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: numer księgi zaginionej 1.
B: numer księgi zniszczonej 1.
C: numer księgi dawnej 1.
D: oznaczenie zbioru dokumentów 1.

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator budynku 3, 4 247501_1.0009.5688.1_BUD
2. Identyfikator działki 1. 3, 4 247501_1.0009.5688
3. Położenie 1. 3, 4 1
4. Dane adresowe 1. A: nazwa ulicy
(alei, placu)
3, 4 OPOLSKA
B: numer porządkowy budynku 3, 4 7
5. Liczba kondygnacji
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku
8. Przeznaczenie budynku 3, 4 BUDYNEK MIESZKALNY
9. Dalszy opis budynku Numer księgi 1. / /
10. Nieruchomość, na której usytuowany jest budynek 1. A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu ewidencyjnego
C: numer działki ewidencyjnej
11. Odrębność 3, 4 NIE
12. Odłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi / /
13. Przyłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi 1. / /
14. Informacja o wyodrębnionych lokalach 1. A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej / /
15. Części wspólne po wyodrębnieniu lokali

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Brak wpisu

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 1 0,0631 HA

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) OPIS I MAPA
2. Data sporządzenia
3. Nazwa organu
4. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt ZBD 1
6. Numer księgi / /
3 Dane o wniosku DZ. KW. / KA1S / 00011544 / 09 / 001
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) OPIS I MAPA
2. Data sporządzenia 2009-10-12
3. Nazwa organu URZĄD MIEJSKI
4. Siedziba organu SOSNOWIEC
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 27
6. Numer księgi / /
4 Dane o wniosku DZ. KW. / KA1S / 00011544 / 09 / 001
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
2. Data sporządzenia 2009-09-30
3. Nazwa organu URZĄD MIEJSKI
4. Siedziba organu SOSNOWIEC
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 28
6. Numer księgi / /
5 Dane o wniosku DZ. KW. / KA1S / 00011544 / 09 / 001
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH
2. Data sporządzenia 2009-09-29
3. Nazwa organu URZĄD MIEJSKI
4. Siedziba organu SOSNOWIEC
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 29
6. Numer księgi / /
6 Dane o wniosku DZ. KW. / KA1S / 00011544 / 09 / 001
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) WYCIĄG Z WYKAZU ZMIAN GRUNTOWYCH
2. Data sporządzenia 2009-10-12
3. Nazwa organu URZĄD MIEJSKI
4. Siedziba organu SOSNOWIEC
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 30-31
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu
2. Rodzaj dziennika
3. Numer dziennika
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1951-10-27 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
3. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2009-11-04 14:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika KA1S / 00011544 / 09 / 001 WPOGN
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 21-24
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2010-02-03-14.00.30.574269
Wpisujący Imię IZABELA
Nazwisko MARCZEWSKA
Stanowisko REF

 

Źródło: Ksiegiwieczyste.pl – Dział I-O – Oznaczenie nieruchomości w przykładowej księdze wieczystej działki. Dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Dział I-Sp – Spis praw związanych z własnością

Znajdziemy tu wpisy praw, które są związane z własnością nieruchomości (może to być również współwłasność lub użytkowanie wieczyste), ustanowione na jej korzyść.

Dla przykładu, jeśli właścicielem działki jest Skarb Państwa, to w Podrubryce 1.11.2 – Prawo użytkowania wieczystego, możemy spodziewać się wpisu informującego o tym, że dany teren jest oddany w użytkowanie wieczyste. Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkowanie wieczyste ustanawiane jest na okres 99 lat.

Zobacz, jak wygląda Dział I-Sp – Spis praw związanych z własnością w przykładowej księdze wieczystej działki:

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

 

Rubryka 1.10 – Wzmianki w dziale I-Sp
Brak wpisu

 

Rubryka 1.11 – Spis praw
Podrubryka 1.11.1 – Spis praw związanych z własnością
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.11.2 – Prawo użytkowania wieczystego
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Okres użytkowania 2089-09-27
2. Sposób korzystania DZIAŁKA GRUNTU ODDANA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE.

 

Podrubryka 1.11.3 – Opis spółdzielni mieszkaniowej
Brak wpisu

 

Rubryka 1.12 – Podstawa wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 1.13 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 1.14 – Komentarz
Pole 1.14.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 0

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

Źródło: Ksiegiwieczyste.pl – Dział I-Sp – Spis praw związanych z własnością w przykładowej księdze wieczystej działki. Dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Dział II – Własność

Jeśli chcemy dowiedzieć się, kto jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem działki, czy jest on tylko jeden, a może jest ich więcej, to tę informację znajdziemy właśnie tutaj. Poznamy również wysokość przysługujących mu udziałów oraz rodzaj wspólności.

Analizując treść księgi wieczystej działki można spotkać się z sytuacją, w której właścicielem działki jest Skarb Państwa, natomiast jej wieczystym użytkownikiem jest osoba fizyczna (lub osoby, np. małżeństwo) – co obrazuje wskazany poniżej przykład.

W przypadku osób fizycznych księga wieczysta ujawni nam ich:

 • imię pierwsze,
 • imię drugie (jeśli jest nadane),
 • nazwisko,
 • imię ojca,
 • imię matki,
 • PESEL (nie zawsze jest dostępny).

Istotna jest także informacja o dokumentach, na podstawie których zostały dokonane wpisy w tym dziale. Na ich podstawie właściciel działki wszedł w jej posiadanie. Może to być np. umowa sprzedaży, umowa o przeniesienie prawa wieczystego użytkowania, itp.

Zobacz, jak wygląda Dział II – Własność w przykładowej księdze wieczystej działki:

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 1 / 1
3. Rodzaj wspólności

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 1
2. Nazwa SKARB PAŃSTWA
3. Siedziba
4. REGON
5. Rola instytucji
6. KRS

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Podrubryka 2.4.1 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis 2, 3 WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

 

Podrubryka 2.4.2 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 2, 3 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 2, 3 6 / 10
3. Rodzaj wspólności
2. 1. Numer udziału w prawie 2, 3 2
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 2, 3 4 / 10
3. Rodzaj wspólności 2, 3 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

 

Podrubryka 2.4.3 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.4.4 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.4.5 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.4.6 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 2, 3 1
2. Imię pierwsze 2, 3 KONRAD
3. Imię drugie 2, 3 PIOTR
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2, 3 KOSIŃSKI
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 2, 3 HENRYK
7. Imię matki 2, 3 HALINA
8. PESEL
2. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 2, 3 2
2. Imię pierwsze 2, 3 HENRYK
3. Imię drugie
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2, 3 KOSIŃSKI
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 2, 3 JAN
7. Imię matki 2, 3 MARIA
8. PESEL
3. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 2, 3 2
2. Imię pierwsze 2, 3 HALINA
3. Imię drugie 2, 3 MARIA
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2, 3 KOSIŃSKA
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 2, 3 KONSTANTY
7. Imię matki 2, 3 ZOFIA
8. PESEL

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Pole 2.8.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej W ŁAMIE 3 WPIS O TREŚCI: PRZENIESIONO Z KW. 88501 NA WNIOSEK Z DNIA 28 SIERPNIA 2000 R. (L.DZ. 24338-24476/00). WPISANO DNIA 16 WRZEŚNIA 2000 R.

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
2 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00006677 / 01 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu WARUNKOWA UMOWA SPRZEDAŻY WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
2. Numer rep A 421/2001
3. Data sporządzenia 2001-01-24
Notariusz 4. Imię pierwsze A
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego KOSIBA
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba POZNAŃ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 3-5
10. Numer księgi / /
3 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00006677 / 01 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA O PRZENIESIENIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
2. Numer rep A 1456/2001
3. Data sporządzenia 2001-03-13
Notariusz 4. Imię pierwsze A
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego KOSIBA
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba POZNAŃ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 8-10
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2001-03-14 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00006677 / 01 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2002-02-15 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

Źródło: Ksiegiwieczyste.pl – Dział II – Własność w przykładowej księdze wieczystej działki. Dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przeczytaj: Jak ustalić nazwisko właściciela działki?

Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia

Najbardziej pożądana sytuacja jest wtedy, gdy Dział III księgi wieczystej działki nie posiada żadnych wpisów. To by oznaczało, że działka nie jest obarczona żadnymi prawami, roszczeniami czy też ograniczeniami na rzecz osób trzecich.

W odniesieniu do nieruchomości, jaką jest działka, do najczęściej spotykanych wpisów należą te związane z ustanowieniem służebności, np. służebność drogi koniecznej, służebność przechodu przez działkę, służebność przesyłu.

Katalog spraw, które mogą być ujawnione w Dziale III jest bardzo szeroki, część z nich opisałam w osobnych artykułach:

Zobacz, jak wygląda Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia w przykładowej księdze wieczystej działki:

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

 

Rubryka 3.1 – Wzmianki w dziale III
Brak wpisu

 

Rubryka 3.2 – Numer wpisu
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer wpisu 3 1
Rubryka 3.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 3.4 – Treść wpisu
Podrubryka 3.4.1 – Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj wpisu 3 OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE
2. Treść wpisu 3 PRAWO PRZEJAZDU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 437/1
3. Przedmiot wykonywania
4. Pierwszeństwo
5. Prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
6. Lista nieruchomości współobciążonych 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: numer wpisu
7. Rodzaj zmiany 1.
Podrubryka 3.4.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Imię pierwsze 3 MARCIN
2. Imię drugie
3. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 3 KOWALCZUK
4. Drugi człon nazwiska złożonego
5. Imię ojca
6. Imię matki
7. PESEL
Rubryka 3.2 – Numer wpisu
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer wpisu 2 2
Rubryka 3.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 3.4 – Treść wpisu
Podrubryka 3.4.1 – Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj wpisu 2 PRAWO OSOBISTE
2. Treść wpisu 2 SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA DOŻYWOTNIEGO I NIEODPŁATNEGO MIESZKANIA ZGODNIE Z §4 UMOWY DAROWIZNY
3. Przedmiot wykonywania
4. Pierwszeństwo
5. Prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
6. Lista nieruchomości współobciążonych 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: numer wpisu
7. Rodzaj zmiany 1.
Podrubryka 3.4.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Imię pierwsze 2 LEOPOLD
2. Imię drugie
3. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2 BRACKI
4. Drugi człon nazwiska złożonego
5. Imię ojca 2 STANISŁAW
6. Imię matki 2 ANIELA
7. PESEL
2. 1. Imię pierwsze 2 STANISŁAWA
2. Imię drugie
3. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2 BRACKA
4. Drugi człon nazwiska złożonego
5. Imię ojca 2 MARCIN
6. Imię matki 2 HELENA
7. PESEL

 

Rubryka 3.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 3.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 3.7 – Komentarz
Pole 3.7.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 2

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
3 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00001021 / 86 /
Podrubryka – Decyzja administracyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Przedmiot decyzji AKT WŁASNOŚCI ZIEMI
2. Numer decyzji
3. Data wydania decyzji 1979-08-25
4. Oznaczenie organu
5. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 6. Numer karty akt
7. Numer księgi / /
2 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00004530 / 87 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA DAROWIZNY
2. Numer rep A 4358/87
3. Data sporządzenia 1987-06-08
Notariusz 4. Imię pierwsze
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1986-03-10 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00001021 / 86 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1986-04-15 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1987-08-12 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00004530 / 87 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1987-08-12 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

Źródło: Ksiegiwieczyste.pl – Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia w przykładowej księdze wieczystej. Dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Dział IV – Hipoteka

Jak sama nazwa wskazuje, Dział IV księgi wieczystej poinformuje nas o tym, czy dana nieruchomość jest obciążone hipoteką (niekoniecznie tylko jedną) – np. w wyniku umowy kredytowej. Szczegółowe dane dotyczące obciążenia znajdziemy w Podrubryce 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia). Uzyskamy następujące informacje:

 • rodzaj hipoteki (np. hipoteka umowna, hipoteka przymusowa),
 • suma (wysokość) hipoteki,
 • waluta,
 • stosunek prawny hipoteki (np. umowa o pożyczkę, umowa kredytu).

Następnie przeczytamy, kto jest wierzycielem hipotecznym, czyli podmiotem udzielającym kredytu, pożyczki, itp. Z części “Wnioski i podstawy wpisów” dowiemy się, na podstawie jakiego dokumentu hipotek została wpisana do księgi wieczystej.

Zobacz, jak wygląda Dział IV – Hipoteka w przykładowej księdze wieczystej działki:

DZIAŁ IV – HIPOTEKA

 

Rubryka 4.1 – Wzmianki w dziale IV
Brak wpisu

 

Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer hipoteki (roszczenia) 5 1
Rubryka 4.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Podrubryka 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 5 HIPOTEKA UMOWNA ZWYKŁA
2. Suma 5 71174,38
3. Suma słownie 5 SIEDEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY STO SIEDEMDZIESIĄT CZTERY 38/100
4. Waluta sumy 5
5. Odsetki A: rodzaj odsetek 5 ZMIENNE
B: wysokość odsetek
6. Udział 1.
7. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 1.
8. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego 1. A: numer wierzytelności 1. 5 1
B: wierzytelność 1. 5 KREDYT NR 37 1020 1930 0000 6916 0071 1253/2009 Z DNIA 12 LISTOPADA 2009R.
C: stosunek prawny 1.
9. Termin zapłaty 5 2017-11-01
10. Pierwszeństwo 1.
11. Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
12. Księga współobciążona 1. A: nr księgi wieczystej / /
B: nr hipoteki
(roszczenia)
13. Inne informacje
14. Numer hipoteki w RZHLZ
15. Rodzaj zmiany 1.
Wierzyciel hipoteczny
Podrubryka 4.4.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 5 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ 1 W BIELSKU-BIAŁEJ
2. Siedziba 5 WARSZAWA
3. REGON 5 01629826300000
4. Stan przejściowy
5. Administrator hipoteki
6. KRS
Podrubryka 4.4.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu
Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer hipoteki (roszczenia) 6 2
Rubryka 4.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Podrubryka 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 6 HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA
2. Suma 6 35590,00
3. Suma słownie 6 TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT
4. Waluta sumy 6
5. Odsetki A: rodzaj odsetek 6 ZMIENNE
B: wysokość odsetek
6. Udział 1.
7. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 1.
8. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego 1. A: numer wierzytelności 1. 6 1
B: wierzytelność 1. 6 ODSETKI ORAZ KOSZTY OD KREDYTU NR 37 1020 1930 0000 6916 0071 1253/2009 Z DNIA 12 LISTOPADA 2009R.
C: stosunek prawny 1.
9. Termin zapłaty
10. Pierwszeństwo 1.
11. Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
12. Księga współobciążona 1. A: nr księgi wieczystej / /
B: nr hipoteki
(roszczenia)
13. Inne informacje
14. Numer hipoteki w RZHLZ
15. Rodzaj zmiany 1.
Wierzyciel hipoteczny
Podrubryka 4.4.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 6 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ 1 W BIELSKU-BIAŁEJ
2. Siedziba 6 WARSZAWA
3. REGON 6 01629826300000
4. Stan przejściowy
5. Administrator hipoteki
6. KRS
Podrubryka 4.4.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu

 

Rubryka 4.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.7 – Komentarz
Brak wpisu

 

Rubryka 4.8 – Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
5 Dane o wniosku DZ. KW. / BB1B / 00024157 / 09 / 001
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy OŚWIADCZENIE PKO BP SA
2. Sygnatura
3. Data wydania 2009-11-12
4. Wystawca POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 28
6. Numer księgi / /
6 Dane o wniosku DZ. KW. / BB1B / 00024157 / 09 / 002
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy OŚWIADCZENIE PKO BP SA
2. Sygnatura
3. Data wydania 2009-11-12
4. Wystawca POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 28
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
4. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2009-11-13 09:56:03
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika BB1B / 00024157 / 09 / 001 WHIPO
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 26-27
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2009-11-18-11.12.57.935838
Wpisujący Imię ANNA
Nazwisko JAGIEŁKA GREGORCZUK
Stanowisko REF
5. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2009-11-13 09:56:03
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika BB1B / 00024157 / 09 / 002 WHIPO
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 26-27
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2009-11-18-11.12.57.935838
Wpisujący Imię ANNA
Nazwisko JAGIEŁKA GREGORCZUK
Stanowisko REF

 

Źródło: Ksiegiwieczyste.pl – Dział IV – Hipoteka w przykładowej księdze wieczystej działki. Dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Wzmianki

Absolutnie nie można lekceważyć wzmianek, które mogą się znajdować na początku każdego z wymienionych wyżej działów. Wzmianka informuje o tym, że do Sądu Rejonowego wpłynął wniosek o wpis do księgi wieczystej. Jest to ostrzeżenie sygnalizujące, że treść przeglądanej księgi wieczystej ulegnie zmianie. Po rozpatrzeniu wniosku przez Sąd wzmianka zostanie usunięta, a w danym dziale księgi wieczystej pojawi się właściwy wpis.

Przeczytaj także: Księga wieczysta mieszkania – jakie informacje zawiera?

Zdjęcie: Picjumbo.com

Księgi wieczyste
Księgi wieczyste ONLINE → 2 sposoby, jak znaleźć
Księgi wieczyste
Dożywotnia służebność mieszkania – co oznacza ten wpis
Księgi wieczyste
Umowa darowizny jako przykład podstawy wpisu w księdze wieczystej
Brak komentarzy