Księgi wieczyste - baza wiedzy

Jak zbudowana jest księga wieczysta?


Jak zbudowana jest księga wieczysta?
Oceń ten artykuł

Księga wieczysta składa się z czterech części. Elementem wprowadzającym jest “Okładka – Oznaczenie księgi wieczystej”. Zawiera numer księgi wieczystej, nazwę i wydział Sądu Rejonowego, w którym księga wieczysta jest prowadzona oraz typ nieruchomości, jakiej dana księga wieczysta dotyczy.

Działy księgi wieczystej:

Dział I-O – Oznaczenie nieruchomości.
Zawiera dane o położeniu nieruchomości, jej powierzchni, przeznaczeniu, ilości pomieszczeń, oznaczeniu geodezyjnym, działce ewidencyjnej, zabudowaniach.

Dział I-Sp – Spis praw związanych z własnością.
Zawiera dane o sposobie użytkowania nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste), informacje o wielkości udziału w nieruchomości wspólnej, a także o ewentualnym ustanowieniu służebności gruntowej.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Dział II – Własność.
Zawiera dane właściciela (właścicieli) nieruchomości lub użytkownika wieczystego, a także informacje o podstawie nabycia nieruchomości.

Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia.
Zawiera dane o ograniczonych prawach rzeczowych, np. służebnościach obciążających nieruchomość, a także prawach i roszczeniach takich, jak np. prawo pierwokupu, odkupu, dzierżawy.

Dział IV – Hipoteka.
Zawiera informacje o rodzaju hipoteki, jej wysokości i waluty, jak również o innych ewentualnych cechach hipoteki.

Działy księgi wieczystej – przykład*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi GD1Y / 00006587 / 0
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W GDYNI
B: siedziba sądu GDYNIA
C: kod wydziału GD1Y
D: numer wydziału V
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
2. Chwila zapisania księgi 2009-01-26-09.13.05.063459
3. Chwila ujawnienia księgi 2009-02-04-12.37.30.553267
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej 1964-06-28
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1 1
2. Województwo
3. Powiat
4. Gmina
5. Miejscowość 1 GDYNIA
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator działki
2. Numer działki 1 327/231
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ewidencyjnego
B: nazwa obrębu ewidencyjnego
4. Położenie 1. 1 1
5. Ulica 1. 1 WARSZAWSKA
6. Sposób korzystania 1 OGRÓD
7. Odłączenie Numer księgi / /
Obszar
8. Przyłączenie Numer księgi 1 / 00001083 /
Obszar 1 0,0472 HA
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: numer księgi zaginionej 1.
B: numer księgi zniszczonej 1.
C: numer księgi dawnej 1.
D: oznaczenie zbioru dokumentów 1.

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator budynku
2. Identyfikator działki 1.
3. Położenie 1. 1 1
4. Dane adresowe 1. A: nazwa ulicy
(alei, placu)
1 WARSZAWSKA
B: numer porządkowy budynku 1 28
5. Liczba kondygnacji
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku
8. Przeznaczenie budynku 1 BUDYNKI
9. Dalszy opis budynku Numer księgi 1. / /
10. Nieruchomość, na której usytuowany jest budynek 1. A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu ewidencyjnego
C: numer działki ewidencyjnej
11. Odrębność 1 NIE
12. Odłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi / /
13. Przyłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi 1. / /
14. Informacja o wyodrębnionych lokalach 1. A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej / /
15. Części wspólne po wyodrębnieniu lokali

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Brak wpisu

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 1 0,0472 HA

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej W ŁAMIE 2 WPIS: ZBIÓR DOKUMENTÓW NR 1, MAPA 76
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku / / 00001462 / 63 /
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) OPIS I PLAN
2. Data sporządzenia
3. Nazwa organu
4. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 1
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1964-06-25 00:00:00
2. Rodzaj dziennika
3. Numer dziennika / 00001462 / 63 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1964-06-28 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 10 2
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 10 1 / 1
3. Rodzaj wspólności

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 10 2
2. Imię pierwsze 10 MARCIN
3. Imię drugie 10 PIOTR
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 10 KWIATKOWSKI
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca
7. Imię matki
8. PESEL 10 89082105719

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
10 Dane o wniosku DZ. KW. / GD1Y / 00016419 / 12 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA DAROWIZNY
2. Numer rep A 3064/2012
3. Data sporządzenia 2012-10-30
Notariusz 4. Imię pierwsze MAŁGORZATA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego KUŹMICKA
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba GDYNIA
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
10. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2012-10-31 08:47:07
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika GD1Y / 00016419 / 12 / 001 PRWLA
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2012-11-08-10.14.18.260997
Wpisujący Imię IWONA
Nazwisko GRONALEWSKA PACZUL
Stanowisko REF

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA

 

Rubryka 4.1 – Wzmianki w dziale IV
Brak wpisu

 

Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer hipoteki (roszczenia) 5 8
Rubryka 4.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Podrubryka 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 5 HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA
2. Suma 5 37000,00
3. Suma słownie 5 TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY
4. Waluta sumy 5 EUR
5. Odsetki A: rodzaj odsetek 5 STAŁE
B: wysokość odsetek 5 15
6. Udział 1.
7. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 1.
8. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego 1. A: numer wierzytelności 1. 5 1
B: wierzytelność 1. 5 ZABEZPIECZENIE SPŁATY GWARANCJI WRAZ Z ODSETKAMI, PROWIZJAMI I INNYMI KOSZTAMI
C: stosunek prawny 1.
9. Termin zapłaty 5 2013-12-31
10. Pierwszeństwo 1.
11. Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
12. Księga współobciążona 1. A: nr księgi wieczystej / /
B: nr hipoteki
(roszczenia)
13. Inne informacje 5 UMOWA NR FGW-EUR-OGDY1-08-000002 Z DNIA 28-01-2009R.
14. Numer hipoteki w RZHLZ
15. Rodzaj zmiany 1.
Wierzyciel hipoteczny
Podrubryka 4.4.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 5 NORDEA BANK POLSKA S.A. I ODDZIAŁ W GDYNI
2. Siedziba 5 GDYNIA
3. REGON 5 19002471100000
4. Stan przejściowy
5. Administrator hipoteki
6. KRS
Podrubryka 4.4.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu
Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer hipoteki (roszczenia) 6 9
Rubryka 4.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Podrubryka 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 6 HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA
2. Suma 6 120000,00
3. Suma słownie 6 STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY
4. Waluta sumy 6
5. Odsetki A: rodzaj odsetek 6 ZMIENNE
B: wysokość odsetek 6 12,1
6. Udział 1.
7. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 1.
8. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego 1. A: numer wierzytelności 1. 6 1
B: wierzytelność 1. 6 ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU, ODSETEK I INNYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIELENIEM, WYKORZYSTANIEM I SPŁATĄ KREDYTU.
C: stosunek prawny 1.
9. Termin zapłaty 9 2013-06-11
10. Pierwszeństwo 1.
11. Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
12. Księga współobciążona 1. A: nr księgi wieczystej / /
B: nr hipoteki
(roszczenia)
13. Inne informacje 6 UMOWA KREDYTU NR FKR-PLN-OGDY1-09-000042 Z DNIA 12-12-2008R.
14. Numer hipoteki w RZHLZ
15. Rodzaj zmiany 1. 7 ZMIENIONO POLE 4.4.1.9 POPRZEZ ZMIANĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU.
2. 8 W POLU 4.4.1.9 TERMIN ZAPŁATY ZMIENIONO Z „2010-06-11” NA „2011-06-11”
3. 9 W POLU 4.4.1.9 TERMIN ZAPŁATY ZMIENIONO Z „2011-06-11” NA „2013-06-11”
Wierzyciel hipoteczny
Podrubryka 4.4.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 6 NORDEA BANK POLSKA SA I ODDZIAŁ W GDYNI
2. Siedziba 6 GDYNIA
3. REGON 6 19002471100000
4. Stan przejściowy
5. Administrator hipoteki
6. KRS
Podrubryka 4.4.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu

 

Rubryka 4.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.7 – Komentarz
Pole 4.7.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 7

 

Rubryka 4.8 – Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
5 Dane o wniosku DZ. KW. / GD1Y / 00002031 / 09 / 001
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU HIPOTEKI KAUCYJNEJ
2. Sygnatura
3. Data wydania 2009-01-29
4. Wystawca NORDEA BANK POLSKA S. A. I ODDZIAŁ W GDYNI
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
6 Dane o wniosku DZ. KW. / GD1Y / 00012894 / 09 / 001
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy OŚWIADCZENIE
2. Sygnatura
3. Data wydania 2009-07-22
4. Wystawca NORDEA BANK POLSKA SA I ODDZIAŁ W GDYNI
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
7 Dane o wniosku DZ. KW. / GD1Y / 00030565 / 09 / 001
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy ZAŚWIADCZENIE
2. Sygnatura
3. Data wydania 2009-12-11
4. Wystawca NORDEA BANK POLSKA S. A. I ODDZIAŁ W GDYNI
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
8 Dane o wniosku DZ. KW. / GD1Y / 00009435 / 10 / 001
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy ZAŚWIADCZENIE
2. Sygnatura
3. Data wydania 2010-06-11
4. Wystawca NORDEA BANK POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI I ODDZIAŁ W GDYNI
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
9 Dane o wniosku DZ. KW. / GD1Y / 00008761 / 11 / 001
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy ZAŚWIADCZENIE
2. Sygnatura
3. Data wydania 2011-06-10
4. Wystawca NORDEA BANK POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI I ODDZIAŁ W GDYNI
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
5. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2009-01-30 12:43:05
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika GD1Y / 00002031 / 09 / 001 WHIPO
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2009-03-11-09.23.18.447005
Wpisujący Imię IWONA
Nazwisko GRONALEWSKA PACZUL
Stanowisko REF
6. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2009-07-24 12:50:44
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika GD1Y / 00012894/ 09 / 001 WHIPO
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2009-10-13-10.58.57.746528
Wpisujący Imię IWONA
Nazwisko GRONALEWSKA PACZUL
Stanowisko REF
7. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2009-12-15 10:52:22
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika GD1Y / 00030565 / 09 / 001 WHIPO
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2010-02-01-12.13.01.787264
Wpisujący Imię IWONA
Nazwisko GRONALEWSKA PACZUL
Stanowisko REF
8. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2010-06-15 11:40:09
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika GD1Y / 00009435 / 10 / 001 WHIPO
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2010-06-21-10.37.52.722928
Wpisujący Imię IWONA
Nazwisko GRONALEWSKA PACZUL
Stanowisko REF
9. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2011-06-13 10:04:53
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika GD1Y / 00008761 / 11 / 001 WHIPO
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2011-06-16-11.14.25.982731
Wpisujący Imię IWONA
Nazwisko GRONALEWSKA PACZUL
Stanowisko REF

 

Zdjęcie: Unsplash.com

Księgi wieczyste - baza wiedzy
Stary numer księgi wieczystej – jak zamienić na nowy numer KW?
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Księga wieczysta mieszkania – jakie informacje zawiera?
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Założenie księgi wieczystej – przewodnik krok po kroku
Brak komentarzy