Księgi wieczyste

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?


Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?
Głosów: 2 (śr. 5)

Całkowite spłacenie długu (np. kredytu hipotecznego) przez dłużnika nie oznacza, że wpis hipoteki automatycznie zniknie z księgi wieczystej. O jego wykreślenie musi zadbać właściciel nieruchomości. Wierzyciel – najczęściej bank, nie zrobi tego za niego. Jednak zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece:

“w razie wygaśnięcia hipoteki (co następuje z chwilą spłacenia kredytu) wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej”.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – krok po kroku

Informacje o ewentualnej hipotece (bądź hipotekach) ciążącej na nieruchomości znajdują się w dziale IV księgi wieczystej. Idealny stan jest wtedy, gdy dział ten pozostaje pusty. Jak do tego doprowadzić?

1. Zaświadczenie od wierzyciela potwierdzające spłatę długu

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać w celu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, jest pozyskanie od wierzyciela (np. banku) oświadczenia o spłacie zadłużenia.

W oświadczeniu powinny być zawarte następujące informacje:

  • dane dłużnika,
  • numer księgi wieczystej nieruchomości, z której hipoteka ma być wykreślona,
  • tytuł hipoteki wraz ze wskazaniem wysokości zadłużenia,
  • potwierdzenie, że dług zabezpieczony hipoteką został całkowicie spłacony,
  • zgoda na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki wraz ze wszystkimi odnoszącymi się do niej wpisami.

W sytuacji, gdy wierzycielem hipotecznym jest bank, oświadczenie musi być podpisane przez dwie osoby uprawnione do reprezentacji banku. W pozostałych przypadkach (gdy wierzycielem jest inny podmiot niż bank) oświadczenie musi być potwierdzone podpisem poświadczonym notarialnie.

2. Przygotowanie wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Kolejny krok to uzupełnienie wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Wniosek należy przygotować na formularzu KW-WPIS. Formularz można pobrać w Sądzie Rejonowym lub ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości – POBIERZ.

Ważne jest, aby wniosek zawierał prawidłowo wpisany numer księgi wieczystej, której dotyczy.

Równie istotne jest prawidłowe uzupełnienie pola “Treść żądania” pod rubryką “Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”.

W przypadku wniosku o wykreślenie hipoteki umownej “Treść żądania” może brzmieć następująco:

“Wnoszę o wykreślenie z działu IV księgi wieczystej o numerze …. (wpisujemy numer księgi wieczystej) hipoteki umownej na kwotę ….. (wpisujemy wysokość kwoty hipotecznej) ustanowionej na rzecz …. (wpisujemy nazwę wierzyciela hipotecznego) z siedzibą w …. (wpisujemy nazwę miasta, w którym wierzyciel ma swoją siedzibę”.

Przykład:

“Wnoszę o wykreślenie z działu IV księgi wieczystej o numerze WA3M/0001234567/8 hipoteki umownej na kwotę 300.000 PLN ustanowionej na rzecz PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie.”

Uzupełniony wniosek powinien być podpisany przez wszystkich wnioskodawców.

3. Wniesienie opłaty sądowej

Wysokość opłaty za wykreślenie jednej hipoteki z księgi wieczystej wynosi 100 zł.

Kwotę należy wpłacić w kasie Sądu Rejonowego, w którym wniosek będzie złożony. Otrzymamy wtedy znaczki skarbowe, które należy przykleić na wniosku.

Opłatę można również wnieść przelewem na właściwe konto Sądu Rejonowego, do wniosku dołączyć dowód płatności.

4. Załączniki do wniosku

Do wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej należy dołączyć:

  • oświadczenie od wierzyciela potwierdzające spłatę zadłużenia i zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki,
  • odpis z KRS dla banku – składany w celu wykazania, że osoby udzielające pełnomocnictwa do złożenia oświadczania o wykreśleniu hipoteki były do tego uprawnione,
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej – w sytuacji, gdy płatność była wykonana przelewem.

5. Złożenie wniosku w Sądzie Rejonowym

Wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości.

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste
5 mitów o księgach wieczystych
Księgi wieczyste
Jak ustalić nazwisko właściciela działki?
Księgi wieczyste
Umowa o dożywocie – na czym polega?
Brak komentarzy