Księgi wieczyste

Jak wygląda księga wieczysta?


Jak wygląda księga wieczysta?
Głosów: 5 (śr. 4.8)

Wbrew pozorom nie jest to dosłownie „księga”. Księga wieczysta to dokument, który opisuje stan prawny nieruchomości.

Składa się z kilku lub kilkunastu stron (w zależności od ilości zawartych w niej wpisów), które informują m.in. o tym, kto jest właścicielem nieruchomości, jaki jest jej adres, powierzchnia, przeznaczenie, czy jest obciążona hipoteką.

Akta księgi wieczystej

Nieodłącznym elementem każdej księgi wieczystej są jej akta. Jest to zbiór dokumentów składający się z wniosków i pism, które były podstawą wpisów w poszczególnych działach księgi wieczystej (np. umowa sprzedaży, darowizny, kredytowa, akty notarialne, mapy, itp.).

Istotne jest, że akta księgi wieczystej nie są jawne. Dostęp do nich może uzyskać tylko ta osoba, która wykaże interes prawny związany z nieruchomością.

Ponadto, aby móc zapoznać się z aktami księgi wieczystej (po spełnieniu warunku posiadania interesu prawnego), należy udać się do Sądu Rejonowego – właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, gdzie po okazaniu stosownych dokumentów, akta zostaną wydane do przeglądania w obecności pracownika Sądu.

Budowa księgi wieczystej – działy

Niezależnie od tego, dla jakiego rodzaju nieruchomości księga wieczysta jest prowadzona (grunty, budynki, lokale), jej budowa jest taka sama. Są to cztery działy (jeden podwójny) oraz tzw. Okładka. Każdy z działów podzielony jest na rubryki i podrubryki.

Każdy dział księgi wieczystej posiada zestaw konkretnych informacji:

Dział I:

Dział I-O „Oznaczenie nieruchomości” – zawiera dane pochodzące z ewidencji gruntów umożliwiające dokładne oznaczenie nieruchomości (np. położenie nieruchomości, powierzchnia użytkowa, liczba pomieszczeń, liczba kondygnacji, itp.).

Dział I-Sp „Spis praw związanych z własnością” – zawiera wpisy praw związanych z prawem własności nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste), informacje o wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, a także o przysługującej, ewentualnej służebności gruntowej.

Dział II – Własność:

Zawiera dane informujące o tym, kto jest właścicielem nieruchomości (może ich być kilku) lub użytkownikiem wieczystym – imię, nazwisko, imiona rodziców, w niektórych przypadkach numer PESEL, a także informacje o podstawie nabycia nieruchomości (umowa sprzedaży, darowizny, spadek, itp.).

Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia:

Zawiera dane dotyczące ograniczonych prawach rzeczowych z wyjątkiem hipotek (np. służebność przechodu lub przejazdu obciążająca daną nieruchomość), ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością (np. sądowy zakaz sprzedaży), a także praw i roszczeń takich, jak np. prawo pierwokupu, odkupu, dzierżawy.

Dział IV – Hipoteka:

Zawiera wpisy dotyczące ewentualnych hipotek obciążających nieruchomość z dokładnym określeniem rodzaju hipoteki, jej wysokości, waluty, jak również o innych ewentualnych cechach hipoteki.

W każdym dziale może znajdować się również tzw. wzmianka, informująca o tym, że do Sądu Rejonowego wpłynął wniosek o wpis do księgi wieczystej. Wzmianka ostrzega przed tym, że treść przeglądanej księgi wieczystej może być już nieaktualna lub w najbliższym czasie zostanie zmieniona. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Sąd wzmianka w księdze wieczystej jest zastępowana właściwym wpisem.

Elektroniczne księgi wieczyste

Zakładaniem i prowadzeniem ksiąg wieczystych zajmują się Wydziały Ksiąg Wieczystych, Sądów Rejonowych, właściwych dla miejsca położenia nieruchomości.

Do niedawna księgi wieczyste funkcjonowały wyłącznie w wersji papierowej. Obecnie wszystkie księgi wieczyste zakładane i prowadzone są w systemie informatycznym. “Stare” księgi wieczyste w ciągu kilku lat zostały zmigrowane do wersji elektronicznej.

Dzięki temu dostęp do ksiąg wieczystych jest jawny. Każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może ją bezpłatnie przeglądać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do).

A w sytuacji, gdy numer księgi wieczystej jest nam nieznany, można skorzystać z internetowej wyszukiwarki numerów KW, dostępnej pod adresem https://ksiegiwieczyste.pl/ – wystarczy podać adres nieruchomości lub numer działki. Po uiszczeniu stosownej opłaty system udostępnia poszukiwany numer księgi wieczystej.

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste
Hipoteka przymusowa – czym jest i co oznacza ten wpis
Księgi wieczyste
Co oznacza pole “Typ księgi” w księdze wieczystej?
Księgi wieczyste
Jak numerowane są pola w działach księgi wieczystej?
Brak komentarzy