Księgi wieczyste - baza wiedzy

Jak numerowane są pola w działach księgi wieczystej?


Jak numerowane są pola w działach księgi wieczystej?
Oceń ten artykuł

Struktura księgi wieczystej jest taka sama dla każdego rodzaju nieruchomości – stanowią ją cztery działy (w tym jeden podwójny) oraz Okładka.

Każdy dział zawiera rubryki i pola, które mogą być podzielone na kolejne podrubryki i podpola – wszystkie oznaczone są niepowtarzalnymi numerami (np. Rubryka 0.1.1).

Numeracja ta jest stała i wynika z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r.  w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Pola księgi wieczystej oznaczone są numerami składającymi się z czterech elementów (np. 0.2.0.1), określających kolejno:

  • dział księgi wieczystej,
  • rubrykę,
  • podrubrykę,
  • numer kolejny pola w ramach podrubryki.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Jeżeli dana rubryka nie posiada podrubryk, trzecim elementem numeru jest cyfra „0”.

Podpola danego pola oznaczone są kolejnymi literami alfabetu.

Przeczytaj także: Jak zbudowana jest księga wieczysta?

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź do opisu wybranych pól księgi wieczystej:

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi WR1K / 00124330 / 1
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU
B: siedziba sądu WROCŁAW
C: kod wydziału WR1K
D: numer wydziału IV
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU WYODRĘBNIENIA LOKALU
2. Chwila zapisania księgi 2004-10-15-14.36.37.749328
3. Chwila ujawnienia księgi 2004-10-20-08.49.40.321504
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej 1998-04-01
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo
3. Powiat
4. Gmina
5. Miejscowość WROCŁAW
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator lokalu
2. Ulica PLAC KOŚCIUSZKI
3. Numer budynku 7
4. Numer lokalu 5
5. Przeznaczenie lokalu LOKAL MIESZKALNY
6. Opis lokalu 1. A: rodzaj izby POKÓJ
B: liczba izb
2. A: rodzaj izby KUCHNIA
B: liczba izb
3. A: rodzaj izby ŁAZIENKA
B: liczba izb
4. A: rodzaj izby PRZEDPOKÓJ
B: liczba izb
7. Opis pomieszczeń przynależnych 1. A: rodzaj pomieszczenia
B: liczba pomieszczeń
8. Kondygnacja 2
9. Przyłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi 1. / 00057145 /
10. Nieruchomość zabudowana budynkiem 1. A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu ewidencyjnego
C: numer działki ewidencyjnej
11. Odrębność TAK

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 24,7500 M2

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Brak wpisu

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Brak wpisu

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej POŁOŻENIE: OBRĘB STARE MIASTO OPIS I MAPA: BUDYNEK WIELOMIESZKANIOWY STAN W CZASIE ZAŁOŻENIA: NA PODSTAWIE UMOWY SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO Z DNIA 14.12.97R. I ZAWARTEGO W NIEJ WNIOSKU DZKW 23831/97 K.3-4
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

 

Rubryka 1.10 – Wzmianki w dziale I-Sp
Brak wpisu

 

Rubryka 1.11 – Spis praw
Podrubryka 1.11.1 – Spis praw związanych z własnością
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer prawa 1 1
2. Napis
3. Rodzaj prawa 1 UDZIAŁ ZWIĄZANY Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU
4. Treść prawa
5. Księga powiązana 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: kolejny numer wpisu
6. Udział związany 1. A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 1 453 / 10000
C: numer księgi wieczystej 1 / 00057145 /
D: numer udziału w prawie
7. Rodzaj zmiany 1.

 

Podrubryka 1.11.2 – Prawo użytkowania wieczystego
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.11.3 – Opis spółdzielni mieszkaniowej
Brak wpisu

 

Rubryka 1.12 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.13 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.14 – Komentarz
Pole 1.14.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00021381 / 97 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA SPRZEDAŻY
2. Numer rep A
3. Data sporządzenia
Notariusz 4. Imię pierwsze
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 3-4
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1997-12-18 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00021381 / 97 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 3-4
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1998-04-01 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 3 2
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 3 1 / 1
3. Rodzaj wspólności 3 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 3 2
2. Imię pierwsze 3 DAWID
3. Imię drugie 3 JAN
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 3 WOŹNIAK
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 3 ANDRZEJ
7. Imię matki 3 TERESA
8. PESEL 3 78021512471
2. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 3 2
2. Imię pierwsze 3 ANNA
3. Imię drugie 3 AGNIESZKA
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 3 WOŹNIAK
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 3 HENRYK
7. Imię matki 3 STANISŁAWA
8. PESEL 3 79091812521

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
3 Dane o wniosku DZ. KW. / WR1K / 00024701 / 04 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA SPRZEDAŻY
2. Numer rep A 6242/2004
3. Data sporządzenia 2004-09-24
Notariusz 4. Imię pierwsze SIMONA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego KRUKOWSKA
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba WROCŁAW
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 14-15
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
3. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2004-10-26 08:52:07
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika WR1K / 00024701 / 04/ 001 PRWLA
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 14-15
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2004-10-22-14.08.28.959961
Wpisujący Imię Joanna
Nazwisko Łysik
Stanowisko REF

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste - baza wiedzy
Jak ustalić nazwisko właściciela działki?
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Księgi wieczyste po nazwisku
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Stary numer księgi wieczystej – jak zamienić na nowy numer KW?
Brak komentarzy