Księgi wieczyste - baza wiedzy

Jak numerowane są księgi wieczyste?


Jak numerowane są księgi wieczyste?
Głosów: 1 (śr. 5)

Każda księga wieczysta posiada swój unikalny numer. Składa się on z trzech części oddzielonych od siebie znakiem ukośnika: xxxx/xxxxxxxx/x.

Pierwsza część numeru składa się z 4 znaków, kolejno z dwóch liter, cyfry oraz litery – jest to skrót kodu wydziału Sądu Rejonowego, który prowadzi daną księgę wieczystą. Np. WA2M to skrót kodu Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów.

Druga część numeru składa się z 8 cyfr, np. 00058720 – jest to numer nadawany według repertorium ksiąg wieczystych. W przypadku ksiąg wieczystych, które zostały zmigrowane do systemu informatycznego, jest to ich stary numer uzupełniony o taką ilość zer, aby suma cyfr pomiędzy ukośnikami wynosiła osiem.

Trzecia część numeru składa się z 1 cyfry, nadawanej automatycznie w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, który zakładał bądź migrował księgę wieczystą – jest to tzw. cyfra kontrolna.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Jak czytać numer księgi wieczystej – przykład*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź do pola „Numer księgi”

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi BY1B / 00054353 / 3
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY
B: siedziba sądu BYDGOSZCZ
C: kod wydziału BY1B
D: numer wydziału X
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
2. Chwila zapisania księgi 2007-05-28-08.15.02.905071
3. Chwila ujawnienia księgi 2007-05-31-15.19.05.686298
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej 1997-06-18
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1 1
2. Województwo
3. Powiat
4. Gmina
5. Miejscowość 1 SOLEC KUJAWSKI
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator działki
2. Numer działki 1 961/5
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ewidencyjnego
B: nazwa obrębu ewidencyjnego
4. Położenie 1. 1 1
5. Ulica 1. 1 WOLA
6. Sposób korzystania 1 ROLA
7. Odłączenie Numer księgi / /
Obszar
8. Przyłączenie Numer księgi 1 / 00078874 /
Obszar 1 0,0700 HA
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: numer księgi zaginionej 1.
B: numer księgi zniszczonej 1.
C: numer księgi dawnej 1.
D: oznaczenie zbioru dokumentów 1.

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Brak wpisu

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 1 0,0700 HA

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej W ŁAMIE 3 UJAWNIONO: K. MAPY 13
W ŁAMIE 6 UJAWNIONO: WNIOSEK NR 12014-5/96
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00012064 / 96 /
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) OPIS I MAPA
2. Data sporządzenia
3. Nazwa organu
4. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 4
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1996-10-01 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00012054 / 96 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1997-06-18 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 3 2
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 3 1 / 1
3. Rodzaj wspólności

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 3 2
2. Imię pierwsze 3 JANUSZ
3. Imię drugie 3 WŁADYSŁAW
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 3 JARECKI
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 3 ZENON
7. Imię matki 3 ŁUCJA
8. PESEL 3 72081403639

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
3 Dane o wniosku DZ. KW. / BY1B / 00033742 / 16 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA O PODZIAŁ MAJĄTKU DOROBKOWEGO
2. Numer rep A 3415/2016
3. Data sporządzenia 2016-12-08
Notariusz 4. Imię pierwsze ELŻBIETA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego MAJCHRZYK
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba SOLEC KUJAWSKI
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 21-23
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
3. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2016-12-08 15:53:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika BY1B / 00033742/ 16 / 001 PRWLA
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 19-20
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2017-01-10-10.25.20.158774
Wpisujący Imię ANNA
Nazwisko DURCZAK
Stanowisko REF

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste - baza wiedzy
Jak zmienić nazwisko w księdze wieczystej?
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Interes prawny – wgląd do akt księgi wieczystej
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Kto jest właścicielem domu, mieszkania czy działki?
Brak komentarzy