Księgi wieczyste - baza wiedzy

Jak korzystać z księgi wieczystej?


Jak korzystać z księgi wieczystej?
Głosów: 1 (śr. 5)

Wcześniej czy później każdy z Was będzie musiał zmierzyć się z tematem ksiąg wieczystych. A to przy okazji zakupu pierwszej w swoim życiu nieruchomości (mieszkania, domu czy działki), a to przy okazji spraw spadkowych, itp. Dla jednych będzie to zupełna nowość, dla drugich sprawa oczywista.

Niezależnie od powodów, które wywołują konieczność zapoznania się z treścią konkretnej księgi wieczystej, warto z wyprzedzeniem dowiedzieć się, jakie informacje zawarte są w jej poszczególnych działach.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Budowa księgi wieczystej

Każda księga wieczysta – niezależnie od tego, dla jakiego rodzaju nieruchomości jest prowadzona (grunty, budynki, lokale), zbudowana jest tak samo. Tworzą ją cztery działy i Okładka.

Czego dowiemy się z Okładki księgi wieczystej

“Okładka – Oznaczenie księgi wieczystej” zawiera numer księgi wieczystej, nazwę i wydział Sądu Rejonowego, w którym księga wieczysta jest prowadzona oraz typ nieruchomości, jakiej dana księga wieczysta dotyczy.

Czego dowiemy się z Działu I księgi wieczystej

Dział I księgi wieczystej składa się z dwóch części:

Dział I-O „Oznaczenie nieruchomości” zawiera dane pochodzące z ewidencji gruntów. Należą do nich m.in: położenie nieruchomości określone poprzez podanie nazwy województwa, powiatu, gminy, miejscowości, dzielnicy, powierzchnia użytkowa, liczba pomieszczeń, liczba kondygnacji. Dodatkowo, w przypadku działek, w dziale tym ujawnia się identyfikator działki, numer działki, numer i nazwę obrębu ewidencyjnego, sposób korzystania, obszar.

Dział I-Sp „Spis praw związanych z własnością” zawiera wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych przysługujących każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości oraz wpisy praw związanych z prawem własności nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste), informacje o wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.

Uwaga: Wpisy w dziale I-Sp stanowią odpowiednik wpisów praw ujawnionych w dziale III księgi wieczystej.

Zobacz przykład księgi wieczystej dla działki zabudowanej.

Czego dowiemy się z Działu II księgi wieczystej

Dział II – “Własność” zawiera wpisy informujące o tym, kto jest właścicielem nieruchomości (może ich być kilku) lub jej użytkownikiem wieczystym oraz na jakiej podstawie prawo to zostało nabyte (np. darowizna, spadek, umowa sprzedaży).

W przypadku osób fizycznych ujawniane są takie dane, jak imię, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL (nie zawsze).

Jako właściciel nieruchomości wpisane mogą być również Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego (gmina), spółki prawa cywilnego, nieposiadające osobowości prawnej, Spółki jawne i komandytowe.

Czego dowiemy się z Działu III księgi wieczystej

Dział III – “Prawa, roszczenia i ograniczenia” zawiera wpisy dotyczące ograniczonych prawach rzeczowych z wyjątkiem hipotek. Katalog praw, które mogą być tu wpisane jest szeroki. Do często spotykanych należą:

  • służebność przesyłu,
  • służebność przechodu,
  • służebność przejazdu,
  • służebność mieszkania,
  • zawarcie umowy przedwstępnej,
  • ograniczenie w postaci zakazu sprzedaży nieruchomości,
  • ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym,
  • ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu komorniczym.

Są to wpisy, które jasno ostrzegają, że dana nieruchomość jest w jakiś sposób obciążona i w związku z tym rozporządzanie nią może być ograniczone.

Zobacz przykład wpisu dożywotniej służebności mieszkania w księdze wieczystej.

Czego dowiemy się z Działu IV księgi wieczystej

Dział IV – “Hipoteka” informuje o tym, czy nieruchomość, dla której prowadzona jest dana księga wieczysta obciążona jest jakąś hipoteką bądź hipotekami. Jeśli tak, znajdziemy tu dokładne określenie rodzaju hipoteki (np. umowna, przymusowa), jej wysokości, waluty, jak również innych ewentualnych cech hipoteki.

Zobacz przykład wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej.

Wzmianki

Na początku każdego działu może się również znajdować tzw. wzmianka. Wzmianka informuje o tym, że do Sądu Rejonowego, który prowadzi daną księgę wieczystą, wpłynął wniosek o wpis. Jest to ostrzeżenie przed tym, że treść przeglądanej księgi wieczystej może być już nieaktualna lub w najbliższym czasie zostanie zmieniona. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Sąd wzmianka w księdze wieczystej zostanie zastąpiona właściwym wpisem.

Zdjęcie: Fotolia

Księgi wieczyste - baza wiedzy
Księgi wieczyste po numerze działki – jak znaleźć?
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Interes prawny – wgląd do akt księgi wieczystej
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Jakie dane o właścicielu nieruchomości zawiera księga wieczysta?
Brak komentarzy