Księgi wieczyste - baza wiedzy

Indeks wpisu w księdze wieczystej – co oznaczają poszczególne cyfry?


Indeks wpisu w księdze wieczystej – co oznaczają poszczególne cyfry?
Głosów: 1 (śr. 5)

Każdy dział księgi wieczystej zawiera pola wchodzące w skład rubryki “Indeks wpisu” – pola te albo pozostają puste albo wpisane są w nich cyfry: 1, 2, 3, itd. Co te cyfry oznaczają?

Odpowiedź jest prosta – są to numery, które odsyłają nas do kolumny “Lp.” w sekcji “WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ”, “Zestawienie rubryk – podstaw wpisów”. Sekcja ta znajduje się na dole każdego działu księgi wieczystej.

Dzięki takiemu odesłaniu dowiadujemy się, na podstawie jakiego dokumentu został dokonany dany wpis w księdze wieczystej. Mówiąc w skrócie, są to numery przyporządkowane poszczególnym dokumentom dołączonym do księgi wieczystej.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Dokumenty stanowiące podstawę wpisu

Do dokumentów, które mogą stanowić podstawę wpisu w księdze wieczystej należą między innymi:

  • akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego),
  • orzeczenie sądowe (np. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, wyrok o zapłatę),
  • decyzja administracyjna (np. akt własności ziemi),
  • podstawa oznaczenia (sprostowania), np. wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • inna podstawa (np. oświadczenie banku, wezwanie do zapłaty należności, zawiadomienie o zmianie właściciela nieruchomości).

Przeczytaj: Jak korzystać z księgi wieczystej?

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Na przykładzie II Działu księgi wieczystej – „Własność” wyjaśniamy, jak przyporządkować cyfry wpisane do pól rubryki „Indeks wpisu” do dokumentów stanowiących w tym przypadku podstawę wpisu.

Przejdź bezpośrednio do Działu II:

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi KR1P / 00317137 / 0
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA W KRAKOWIE
B: siedziba sądu KRAKÓW
C: kod wydziału KR1P
D: numer wydziału IV
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU WYODRĘBNIENIA LOKALU
2. Chwila zapisania księgi 2005-08-10-08.44.48.956085
3. Chwila ujawnienia księgi 2005-08-11-14.10.03.122718
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej 2003-09-15
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1 1
2. Województwo 1 MAŁOPOLSKIE
3. Powiat 1 M. KRAKÓW
4. Gmina 1 KRAKÓW M.
5. Miejscowość 1 KRAKÓW
6. Dzielnica 1 SRÓDMIEŚCIE

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator lokalu
2. Ulica 1 MOGILSKA
3. Numer budynku 1 63
4. Numer lokalu 1 18
5. Przeznaczenie lokalu 1 LOKAL MIESZKALNY
6. Opis lokalu 1. A: rodzaj izby 1 POKÓJ
B: liczba izb 1 1
2. A: rodzaj izby 1 KUCHNIA
B: liczba izb 1 1
3. A: rodzaj izby 1 PRZEDPOKÓJ
B: liczba izb 1 1
4. A: rodzaj izby 1 ŁAZIENKA Z WC
B: liczba izb 1 1
7. Opis pomieszczeń przynależnych 1. A: rodzaj pomieszczenia
B: liczba pomieszczeń
8. Kondygnacja
9. Przyłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi 1. 1 / 00081517 /
10. Nieruchomość zabudowana budynkiem 1. A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu ewidencyjnego
C: numer działki ewidencyjnej
11. Odrębność 1 TAK

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 1 37,5000 M2

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej W ŁAMIE 3 ISTNIEJE WPIS: OBR. 5.
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00020996 / 03 /
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) WNIOSEK
2. Data sporządzenia
3. Nazwa organu
4. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2003-09-04 13:32:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00020996 / 03 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2003-09-15 12:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

 

Rubryka 1.10 – Wzmianki w dziale I-Sp
Brak wpisu

 

Rubryka 1.11 – Spis praw
Podrubryka 1.11.1 – Spis praw związanych z własnością
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer prawa 2 1
2. Napis
3. Rodzaj prawa 2 UDZIAŁ ZWIĄZANY Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU
4. Treść prawa 3
5. Księga powiązana 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: kolejny numer wpisu
6. Udział związany 1. A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 3 4279 / 449573
C: numer księgi wieczystej 3 KR1P / 00081517 / 1
D: numer udziału w prawie 3 62
7. Rodzaj zmiany 1. 3 W PODRYBRYCE 1.11.1.6 UJAWNIONO ZMIANĘ WYSOKOŚCI UDZIAŁU ORAZ NUMER UDZIAŁU W PRAWIE

 

Podrubryka 1.11.2 – Prawo użytkowania wieczystego
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.11.3 – Opis spółdzielni mieszkaniowej
Brak wpisu

 

Rubryka 1.12 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.13 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.14 – Komentarz
Pole 1.14.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
2 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00020996 / 03 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA SPRZEDAŻY
2. Numer rep A 4076/2003
3. Data sporządzenia 2003-09-02
Notariusz 4. Imię pierwsze B
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego KOĆMA
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba KRAKÓW
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 1-6
10. Numer księgi / /
3 Dane o wniosku DZ. KW. / KR1P / 00080447 / 09 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu OŚWIADCZENIE ZMIENIAJĄCE USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI
2. Numer rep A 15273/2009
3. Data sporządzenia 2009-12-23
Notariusz 4. Imię pierwsze TOMASZ
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego ZIĘCINA
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba KRAKÓW
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 5-27
10. Numer księgi KR1P / 00098227 / 9

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2003-09-04 13:32:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00020996 / 03 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2003-09-15 12:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2009-12-24 09:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika KR1P / 00080447 / 09 / 001 IWPSP
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 5-44
6. Numer księgi KR1P / 00098227 / 9
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2010-03-22-13.59.19.923487
Wpisujący Imię SABINA
Nazwisko CZECH ŚMIAŁKOWSKA
Stanowisko REF

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 4 2
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 6 1 / 2
3. Rodzaj wspólności
2. 1. Numer udziału w prawie 6 3
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 6 1 / 2
3. Rodzaj wspólności

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 4 2
2. Imię pierwsze 4 ANNA
3. Imię drugie 4 MARIA
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 4 KRUPA
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 4 ZBIGNIEW
7. Imię matki 4 BARBARA
8. PESEL 4 81053001523
2. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 6 3
2. Imię pierwsze 6 TOMASZ
3. Imię drugie
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 6 WASILEWSKI
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 6 FRANCISZEK
7. Imię matki 6 WANDA
8. PESEL 6 80061104039

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
4 Dane o wniosku DZ. KW. / KR1P / 00017377 / 10 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu 9 UMOWA DAROWIZNY
2. Numer rep A 3039/2010
3. Data sporządzenia 2010-03-26
Notariusz 4. Imię pierwsze TADEUSZ
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego SZELIGA
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba KRAKÓW
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 11-12
10. Numer księgi / /
6 Dane o wniosku DZ. KW. / KR1P / 00036286 / 10 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA SPRZEDAŻY
2. Numer rep A 6508/2010
3. Data sporządzenia 2010-06-10
Notariusz 4. Imię pierwsze TADEUSZ
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego SZELIGA
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba KRAKÓW
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 17-19
10. Numer księgi / /
9 Dane o wniosku DZ. KW. / KR1P / 00036286 / 10 / 004
Podrubryka – Orzeczenie sądu
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Rodzaj i przedmiot orzeczenia POSTANOWIENIE O SPROSTOWANIU USTERKI WPISU
2. Sygnatura akt KR1P/DZKW 36286/10
3. Data wydania orzeczenia 2010-06-16
4. Nazwa sądu SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA W KRAKOWIE WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
5. Siedziba sądu KRAKÓW
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 6. Numer karty akt 21
7. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
3. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2010-03-29 11:32:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika KR1P / 00017377 / 10 / 001 PRWLA
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 11-13
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2010-04-30-11.26.56.439071
Wpisujący Imię PAWEŁ
Nazwisko KRAMARZ
Stanowisko REF
5. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2010-06-11 10:45:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika KR1P / 00036286 / 10 / 001 PRWLA
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 17-21
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2010-06-17-13.48.17.831336
Wpisujący Imię CZESŁAW
Nazwisko BYLICA
Stanowisko REF
7. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2010-06-11 10:45:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika KR1P / 00036286 / 10 / 004 SPRWP
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 17-21
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2010-06-17-13.48.17.831336
Wpisujący Imię CZESŁAW
Nazwisko BYLICA
Stanowisko REF

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA

 

Rubryka 4.1 – Wzmianki w dziale IV
Brak wpisu

 

Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer hipoteki (roszczenia) 7, 8 3
Rubryka 4.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Podrubryka 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 7, 8 HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA
2. Suma 7, 8 167310,00
3. Suma słownie 7, 8 STO SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY TRZYSTA DZIESIĘĆ
4. Waluta sumy 7, 8
5. Odsetki A: rodzaj odsetek 7, 8 ZMIENNE
B: wysokość odsetek
6. Udział 1.
7. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 1.
8. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego 1. A: numer wierzytelności 1. 7, 8 1
B: wierzytelność 1. 7, 8 KREDYT, ODSETKI, PROWIZJE ORAZ INNE KOSZTY I NALEŻNOŚCI UBOCZNE
C: stosunek prawny 1.
9. Termin zapłaty 7, 8 2030-05-30
10. Pierwszeństwo 1.
11. Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
12. Księga współobciążona 1. A: nr księgi wieczystej / /
B: nr hipoteki
(roszczenia)
13. Inne informacje 7, 8 HIPOTEKA NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W OŚWIADCZENIU BANKU
14. Numer hipoteki w RZHLZ
15. Rodzaj zmiany 1.
Wierzyciel hipoteczny
Podrubryka 4.4.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 7, 8 BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MULTIBANK
2. Siedziba 7, 8 WARSZAWA
3. REGON 7, 8 00125452400000
4. Stan przejściowy
5. Administrator hipoteki
6. KRS
Podrubryka 4.4.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu

 

Rubryka 4.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.7 – Komentarz
Pole 4.7.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

Rubryka 4.8 – Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
7 Dane o wniosku DZ. KW. / KR1P / 00036286 / 10 / 002
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA SPRZEDAŻY
2. Numer rep A 6508/2010
3. Data sporządzenia 2010-06-10
Notariusz 4. Imię pierwsze TADEUSZ
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego SZELIGA
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba KRAKÓW
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 17-19
10. Numer księgi / /
8 Dane o wniosku DZ. KW. / KR1P / 00036286 / 10 / 002
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy OŚWIADCZENIE BANKU
2. Sygnatura
3. Data wydania 2010-05-31
4. Wystawca BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ODDZIAŁ BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MULTIBANK
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 20
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
6. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2010-06-11 10:45:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika KR1P / 00036286 / 10 / 002 WHIPO
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 17-21
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2010-06-17-13.48.17.831336
Wpisujący Imię CZESŁAW
Nazwisko BYLICA
Stanowisko REF

 

Zdjęcie: Picjumbo.com

Księgi wieczyste - baza wiedzy
5 mitów o księgach wieczystych
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Interes prawny – wgląd do akt księgi wieczystej
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Jak korzystać z księgi wieczystej?
Brak komentarzy