Księgi wieczyste - przykłady wpisów

Hipoteka w księdze wieczystej – jak wygląda wpis


Hipoteka w księdze wieczystej – jak wygląda wpis
Oceń ten artykuł

Informacji na temat ewentualnych hipotek, obciążających daną nieruchomość, należy szukać w dziale IV księgi wieczystej – HIPOTEKA.

W dziale tym szczegółowo określany jest:

  • rodzaj hipoteki (np. hipoteka umowna, hipoteka przymusowa),
  • suma (wysokość) hipoteki,
  • waluta,
  • stosunek prawny hipoteki (np. umowa o pożyczkę, umowa kredytu),
  • wierzyciel hipoteczny.

Ta sama nieruchomość może zostać obciążona więcej niż jedną hipoteką, jednak zgodnie z art. 249 Kodeksu cywilnego hipoteka wpisana do księgi wieczystej wcześniej ma pierwszeństwo przed hipoteką wpisaną później.

Idealny stan jest wtedy, gdy dział IV księgi wieczystej jest pusty i nie zawiera żadnych wpisów.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź do działu IV księgi wieczystej – Hipoteka:

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi BY1B / 00054253 /4
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY
B: siedziba sądu BYDGOSZCZ
C: kod wydziału BY1B
D: numer wydziału X
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA
2. Chwila zapisania księgi 2006-12-21-16.09.07.256060
3. Chwila ujawnienia księgi 2007-01-03-13.37.40.340612
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej 1983-02-03
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1 3

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1 1
2. Województwo
3. Powiat
4. Gmina
5. Miejscowość 1 BYDGOSZCZ
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator działki
2. Numer działki 1 45
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ewidencyjnego
B: nazwa obrębu ewidencyjnego
4. Położenie 1. 1 1
5. Ulica 1. 1 WARSZAWSKA
6. Sposób korzystania 1 DZIAŁKA BUDOWLANA
7. Odłączenie Numer księgi / /
Obszar
8. Przyłączenie Numer księgi / /
Obszar
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: numer księgi zaginionej 1.
B: numer księgi zniszczonej 1.
C: numer księgi dawnej 1.
D: oznaczenie zbioru dokumentów 1.
2. 1. Identyfikator działki
2. Numer działki 145/3
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ewidencyjnego
B: nazwa obrębu ewidencyjnego
4. Położenie 1. 1
5. Ulica 1. WARSZAWSKA
6. Sposób korzystania DZIAŁKA BUDOWLANA
7. Odłączenie Numer księgi / /
Obszar
8. Przyłączenie Numer księgi / /
Obszar
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: numer księgi zaginionej 1.
B: numer księgi zniszczonej 1.
C: numer księgi dawnej 1.
D: oznaczenie zbioru dokumentów 1.

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Brak wpisu

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 1 0,1863 HA

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej UJAWNIONO DZKW 315-572/83, PRZYJĘTO 315/83 ; W ŁAMIE 4 WPIS: K.MAPY 45 OPIS I MAPA DOK. NR 1 NR REJ. GRUNT. 45/205 ; W ŁAMIE 8 WPIS: 1)NR 1 PRZY ZAŁOŻENIU NINIEJSZEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ NA WNIOSEK Z DNIA 10 STYCZNIA 1983 R. NR 315-572/83 – WPISANO NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 26/79 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY Z DNIA 7 GRUDNIA 1979 R. DOK. NR 8 W KW. NR 52181 – DNIA 3 LUTEGO 1983 R. , 2)NR 2 PRZY ZAMKNIĘCIU KSIĘGI WIECZYSTEJ KW. NR 56352 NA WNIOSEK Z DNIA 31 STYCZNIA 1986 R. NR 447/86 TU PRZENIESIONO I WPISANO PO CZYM NR 1 I 2 POŁĄCZONO POD WSPÓLNYM NR 3 – DNIA 5 LUTEGO 1986 R. , 3)NA WNIOSEK Z DNIA 5 LISTOPADA 2001 R Z GODZINY 14.15 NR DZ. 14869-82/01 NA PODSTAWIE DECYZJI PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY Z DNIA 19 STYCZNIA 2000 R KARTA 38-39 – WYKREŚLONO :” WPISY DOTYCZĄCE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA ” DNIA 27 CZERWCA 2002 R.
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 3

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00000315 / 83 /
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) OPIS I MAPA
2. Data sporządzenia
3. Nazwa organu
4. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt DOK. NR 1
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1983-01-10 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00000315 / 83 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1983-02-03 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 2 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 2 1 / 1
3. Rodzaj wspólności 2 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 2 1
2. Imię pierwsze 2 RYSZARD
3. Imię drugie
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2 CHMIELEWSKI
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 2 STEFAN
7. Imię matki 2 BRONISŁAWA
8. PESEL
2. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 2 1
2. Imię pierwsze 2 MARIA
3. Imię drugie 2 ANNA
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2 CHMIELEWSKA
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 2 ROMAN
7. Imię matki 2 TERESA
8. PESEL

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Pole 2.8.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej UJAWNIONO DZKW 14579-82/01, PRZYJĘTO 14879/01

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
2 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00014579 / 01 /
Podrubryka – Decyzja administracyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Przedmiot decyzji DECYZJA
2. Numer decyzji
3. Data wydania decyzji 2000-01-19
4. Oznaczenie organu PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
5. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 6. Numer karty akt 38-39
7. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2001-11-05 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00014579 / 01 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2002-06-27 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA

 

Rubryka 4.1 – Wzmianki w dziale IV
Brak wpisu

 

Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer hipoteki (roszczenia) 10 6
Rubryka 4.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Podrubryka 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 10 HIPOTEKA UMOWNA
2. Suma 10 213333,33
3. Suma słownie 10 DWIEŚCIE TRZYNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA TRZYDZIEŚCI TRZY 33/100
4. Waluta sumy 10
5. Odsetki A: rodzaj odsetek
B: wysokość odsetek
6. Udział 1.
7. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 1.
8. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego 1. A: numer wierzytelności 1. 10 1
B: wierzytelność 1. 10 KAPITAŁ POŻYCZKI, ODSETKI, OPŁATY I PROWIZJE, INNE KOSZTY BANKU
C: stosunek prawny 1. 10 UMOWA O POŻYCZKĘ Z DNIA 14.11.2011 R. NR DKH675726341
9. Termin zapłaty
10. Pierwszeństwo 1.
11. Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
12. Księga współobciążona 1. A: nr księgi wieczystej / /
B: nr hipoteki
(roszczenia)
13. Inne informacje
14. Numer hipoteki w RZHLZ
15. Rodzaj zmiany 1.
Wierzyciel hipoteczny
Podrubryka 4.4.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 10 BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
2. Siedziba 10 BYDGOSZCZ
3. REGON 10 00248247000000
4. Stan przejściowy
5. Administrator hipoteki
6. KRS
Podrubryka 4.4.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu

 

Rubryka 4.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.7 – Komentarz
Pole 4.7.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 5

 

Rubryka 4.8 – Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
10 Dane o wniosku DZ. KW. / BY1B / 00025618 / 11 / 002
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy OŚWIADCZENIE BANKU
2. Sygnatura
3. Data wydania 2011-11-14
4. Wystawca BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA W BYDGOSZCZY
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 102
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
9. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2011-11-15 08:31:29
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika BY1B / 00025618 / 11 / 002 WHIPO
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 100-101
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2011-11-17-07.39.55.659296
Wpisujący Imię ŁUKASZ
Nazwisko SZEMPLIŃSKI
Stanowisko REF

 

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste - baza wiedzy
Wpis w księdze wieczystej – kto i jak może złożyć wniosek?
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Jakie dane o właścicielu nieruchomości zawiera księga wieczysta?
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Co oznacza pole “Typ księgi” w księdze wieczystej?
Brak komentarzy