Księgi wieczyste

Hipoteka przymusowa – czym jest i co oznacza ten wpis


Hipoteka przymusowa – czym jest i co oznacza ten wpis
Głosów: 1 (śr. 5)

Czym jest hipoteka przymusowa?

Hipoteka przymusowa odgrywa rolę szczególnego środka egzekucyjnego, którego celem jest odzyskanie przez wierzyciela długu, poprzez obciążenie hipoteką nieruchomości będącej własnością dłużnika.

Istotę hipoteki przymusowej określa art. 109 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, który mówi, że:

„Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa)”.

Wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej

Wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej nieruchomości będącej własnością dłużnika, wymaga uzyskania przez wierzyciela tytułu wykonawczego (tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności), z którego wynika uprawnienie do odzyskania długu.

Dokument – tytuł egzekucyjny – opatrzony klauzulą wykonalności, upoważnia wierzyciela do złożenia w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości dłużnika, wniosku o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej nieruchomości będącej własnością dłużnika.

Informacji o ustanowionej hipotece przymusowej należy szukać w dziale IV księgi wieczystej.

Zabezpieczenie wierzytelności hipoteką przymusową

Hipoteka zabezpiecza wierzytelność bez względu na to czyją stała się własnością, oznacza to, że każdoczesny właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową, staje się dłużnikiem.

Hipoteka przymusowa nie wygasa z chwilą zbycia nieruchomości przez dłużnika.

Podczas prowadzenia egzekucji z nieruchomości, wierzyciel który dokonał ustanowienia hipoteki, jest zaspokajany w kolejności wpisów hipotek.

Wierzytelność hipoteczna jest uwzględniana w planie podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości dłużnika zaraz po kosztach postępowania, należnościach alimentacyjnych oraz należnościach pracowniczych.

W/w kolejność zaspokojenia długów daje znaczną szansę na odzyskanie długu przez wierzyciela.

Warto również podkreślić, że rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie osłania rozporządzeń wierzytelnością zabezpieczoną hipoteką przymusową.

Opracowano na podstawie:
1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
2. St. Rudnicki – “Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz, Wydanie 6”.

Zdjęcie: Etienne Martin on Unsplash

Księgi wieczyste
Co to jest elektroniczna księga wieczysta?
Księgi wieczyste
Numer księgi wieczystej – jak znaleźć?
Księgi wieczyste
Księga wieczysta mieszkania – jakie informacje zawiera?
Brak komentarzy