Księgi wieczyste - przykłady wpisów

Dane o założeniu księgi wieczystej – co oznaczają poszczególne pola?


Dane o założeniu księgi wieczystej – co oznaczają poszczególne pola?
Oceń ten artykuł

Dane o założeniu księgi wieczystej podane są na Okładce księgi wieczystej – w rubryce 0.2.

Rubryka zawiera następujące pola:

0.2.0.1 „Stan w czasie założenia”
Przepis ten stosuje się odpowiednio do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wskazuje on, że założenie księgi wieczystej nastąpiło:

  • dla nieruchomości, dla której nie była prowadzona księga wieczysta,
  • dla nieruchomości, dla której był prowadzony zbiór dokumentów,
  • dla nieruchomości, dla której prowadzona była księga wieczysta dawna,
  • dla nieruchomości, dla której prowadzona była dotychczasowa księga wieczysta, która zaginęła lub uległa zniszczeniu,
  • w wyniku odłączenia części nieruchomości z innej księgi wieczystej,
  • w wyniku wyodrębnienia lokalu.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

0.2.0.2 „Chwila zapisania księgi”
Pole zawiera: datę, godzinę i minutę pierwszego zapisu księgi wieczystej w urządzeniach centralnej bazy danych ksiąg wieczystych.

0.2.0.3 „Chwila ujawnienia księgi”
Pole zawiera: datę, godzinę i minutę pierwszego ujawnienia treści księgi wieczystej po zakończeniu migracji. Dla księgi wieczystej założonej w systemie informatycznym chwila ujawnienia księgi wieczystej jest zgodna z chwilą zapisania księgi wieczystej wpisaną w polu 0.2.0.2 „Chwila zapisania księgi”.

0.2.0.4 „Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej”
Pole zawiera: datę założenia księgi wieczystej, której treść została przeniesiona z dotychczas ustalonych wzorów do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź do rubryki „Dane o założeniu księgi wieczystej”:

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi SZ1S / 00056575 / 3
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY SZCZECIN-PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE
B: siedziba sądu SZCZECIN
C: kod wydziału SZ1S
D: numer wydziału X
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA
2. Chwila zapisania księgi 2004-10-21-12.07.04.869726
3. Chwila ujawnienia księgi 2004-10-26-12.01.40.926539
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej 1971-03-30
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2004-02-24 09:35:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00003174 / 04 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2004-02-25
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1971-02-02
2. Rodzaj dziennika
3. Numer dziennika / 00000525 / 71 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1971-02-02
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
3. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2000-04-12
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00006746 / 00 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2000-04-14
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
4. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2004-04-08 14:10:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00006546 / 04 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2004-04-19
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
5. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1974-05-23
2. Rodzaj dziennika
3. Numer dziennika / 00002681 / 74 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1974-06-12
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1, 2 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1, 2 1
2. Województwo
3. Powiat
4. Gmina
5. Miejscowość 1, 2 SZCZECIN
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator działki
2. Numer działki 1, 2 35/4
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ewidencyjnego 1, 2 73
B: nazwa obrębu ewidencyjnego 1, 2 ŚRÓDMIEŚCIE
4. Położenie 1. 1, 2 1
5. Ulica 1. 1, 2 WYSOKA
6. Sposób korzystania 1, 2 NIERUCHOMOŚĆ MIEJSKA ZABUDOWANA
7. Odłączenie Numer księgi / /
Obszar
8. Przyłączenie Numer księgi / /
Obszar
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: numer księgi zaginionej 1.
B: numer księgi zniszczonej 1.
C: numer księgi dawnej 1.
D: oznaczenie zbioru dokumentów 1.

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator budynku
2. Identyfikator działki 1.
3. Położenie 1. 1, 2 1
4. Dane adresowe 1. A: nazwa ulicy
(alei, placu)
1, 2 WYSOKA
B: numer porządkowy budynku 1, 2 15″A”
5. Liczba kondygnacji
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku
8. Przeznaczenie budynku 1, 2 BUDYNEK MIESZKALNY
9. Dalszy opis budynku Numer księgi 1. / /
10. Nieruchomość, na której usytuowany jest budynek 1. A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu ewidencyjnego
C: numer działki ewidencyjnej
11. Odrębność 1, 2 NIE
12. Odłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi / /
13. Przyłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi 1. / /
14. Informacja o wyodrębnionych lokalach 1. A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej / /
15. Części wspólne po wyodrębnieniu lokali

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Brak wpisu

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 1, 2 0,0619 HA

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej W ŁAMIE 4 WPIS: OPIS I PLAN NR 1 W ŁAMIE 8 WPISY: -WPISANO NA WNIOSEK Z DNIA 30 MARCA 1971 DZ.KW 1636/71PRZY ZAŁOŻENIU KSIĘGI WIECZYSTEJ DNIA 30 MARCA 1971R. -NA WNIOSEK Z DNIA 12 KWIETNIA 2000R. DZKW 6746/2000 I NA PODSTAWIE DECYZJI PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 1999R NR 1971/99. ZB.DOK.9. WPISANO DNIA 14 KWIETNIA 2000R
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00003174 / 04 /
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
2. Data sporządzenia
3. Nazwa organu
4. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
2 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00003174 / 04 /
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ
2. Data sporządzenia 2004-02-20
3. Nazwa organu MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W SZCZECINIE
4. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2004-02-24 09:35:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00003174 / 04 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2004-02-25
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 3, 4, 6 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 3, 4, 6 1 / 1
3. Rodzaj wspólności 3, 4, 6 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 3, 4, 6 1
2. Imię pierwsze 3, 4, 6 ZBIGNIEW
3. Imię drugie
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 3, 4, 6 NOWAK
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 3, 4, 6 WACŁAW
7. Imię matki 3, 4, 6 IRENA
8. PESEL
2. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 3, 4, 6 1
2. Imię pierwsze 3, 4, 6 ZOFIA
3. Imię drugie
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 3, 4, 6 NOWAK
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 3, 4, 6 BOLESŁAW
7. Imię matki 3, 4, 6 STANISŁAWA
8. PESEL

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
3 Dane o wniosku / / 00000525 / 71 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
2. Numer rep A 2301/1971
3. Data sporządzenia 1971-02-02
Notariusz 4. Imię pierwsze
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 4
10. Numer księgi / /
4 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00006746 / 00 /
Podrubryka – Decyzja administracyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Przedmiot decyzji DECYZJA
2. Numer decyzji 1972/99
3. Data wydania decyzji 1999-10-11
4. Oznaczenie organu PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
5. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 6. Numer karty akt ZB.DOK.9
7. Numer księgi / /
6 Dane o wniosku / / 00002681 / 74 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
2. Numer rep A 13478/74
3. Data sporządzenia 1974-05-22
Notariusz 4. Imię pierwsze
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 3
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1971-02-02
2. Rodzaj dziennika
3. Numer dziennika / 00000525 / 71 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1971-02-02
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
3. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2000-04-12
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00006746 / 00 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2000-04-14
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
5. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1974-05-23
2. Rodzaj dziennika
3. Numer dziennika / 00002681 / 74 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1974-06-12
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA

 

Rubryka 4.1 – Wzmianki w dziale IV
Brak wpisu

 

Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer hipoteki (roszczenia) 5 2
Rubryka 4.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Podrubryka 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 5 HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA
2. Suma 5 112919,50
3. Suma słownie 5 STO DWANAŚCIE TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘTNAŚCIE 50/100
4. Waluta sumy 5 PLN
5. Odsetki A: rodzaj odsetek
B: wysokość odsetek
6. Udział 1.
7. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 1.
8. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego 1. A: numer wierzytelności 1. 5 1
B: wierzytelność 1. 5 SPŁATA KREDYTU-W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ODSETEK, OPŁAT, PROWIZJI I INNYCH NALEŻNOŚCI WYNIKAJACYCH Z UMO
C: stosunek prawny 1.
9. Termin zapłaty 5 2024-05-17
10. Pierwszeństwo 1.
11. Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
12. Księga współobciążona 1. A: nr księgi wieczystej / /
B: nr hipoteki
(roszczenia)
13. Inne informacje 5 HIPOTEKA DLA ZABEZPIECZENIA SPŁATY KREDYTU-W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ODSETEK, OPŁAT, PROWIZJI I INNYCH NALEŻNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY KREDYTU-UDZIELONEGO MAŁGORZACIE LITWINIAK ORAZ ARTUROWI GRĘDZIŃSKIEMU
14. Numer hipoteki w RZHLZ
15. Rodzaj zmiany 1.
Wierzyciel hipoteczny
Podrubryka 4.4.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 5 GE BANK MIESZKANIOWY SA
2. Siedziba 5 WARSZAWA
3. REGON 5 01212379100000
4. Stan przejściowy
5. Administrator hipoteki
6. KRS
Podrubryka 4.4.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu

 

Rubryka 4.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.7 – Komentarz
Pole 4.7.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 2

 

Rubryka 4.8 – Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
5 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00006546 / 04 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU HIPOTEKI
2. Numer rep A 2238/04
3. Data sporządzenia 2004-04-05
Notariusz 4. Imię pierwsze DOROTA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego ANDRZEJEWSKA
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 10
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
4. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2004-04-08 14:10:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00006546 / 04 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2004-04-19
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Służebność osobista mieszkania – przykład wpisu w księdze wieczystej
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Służebność drogi koniecznej – jak wygląda wpis
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Księga wieczysta działki – jakie informacje zawiera?
Brak komentarzy