cropped-Ksiegiwieczyste.edu_.pl_.jpg

Jakie dane o właścicielu nieruchomości zawiera księga wieczysta?

W II dziale księgi wieczystej, pt. “Własność”, zawarte są informacje dotyczące właściciela (właścicieli) nieruchomości, dla której prowadzona jest dana księga wieczysta.

Przeglądając zawartość tego działu, dowiemy się m. in.:

 • czy właściciel nieruchomości jest tylko jeden czy może jest ich kilku,
 • jakie przysługują im udziały,
 • czy jest to Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, czy może osoba fizyczna,
 • jaka jest podstawa nabycia prawa do nieruchomości (np. sprzedaż, darowizna, spadek).

Jeżeli nieruchomość oddano w użytkowanie wieczyste dowiemy się również, kto jest jej wieczystym użytkownikiem.

W przypadku, gdy właścicielem jest osoba fizyczna (lub osoby fizyczne), w księdze wieczystej podane jest jej imię i nazwisko, imiona rodziców oraz PESEL.

Czytaj dalej „Jakie dane o właścicielu nieruchomości zawiera księga wieczysta?”

cropped-Ksiegiwieczyste.edu_.pl_.jpg

Hipoteka w księdze wieczystej – jak wygląda wpis

Informacji na temat ewentualnych hipotek, obciążających daną nieruchomość, należy szukać w dziale IV księgi wieczystej – HIPOTEKA.

W dziale tym szczegółowo określany jest:

 • rodzaj hipoteki (np. hipoteka umowna, hipoteka przymusowa),
 • suma (wysokość) hipoteki,
 • waluta,
 • stosunek prawny hipoteki (np. umowa o pożyczkę, umowa kredytu),
 • wierzyciel hipoteczny.

Ta sama nieruchomość może zostać obciążona więcej niż jedną hipoteką, jednak zgodnie z art. 249 Kodeksu cywilnego hipoteka wpisana do księgi wieczystej wcześniej ma pierwszeństwo przed hipoteką wpisaną później.

Idealny stan jest wtedy, gdy dział IV księgi wieczystej jest pusty i nie zawiera żadnych wpisów.

Czytaj dalej „Hipoteka w księdze wieczystej – jak wygląda wpis”

cropped-Ksiegiwieczyste.edu_.pl_.jpg

Jak numerowane są pola w działach księgi wieczystej?

Struktura księgi wieczystej jest taka sama dla każdego rodzaju nieruchomości – stanowią ją cztery działy (w tym jeden podwójny) oraz Okładka.

Każdy dział zawiera rubryki i pola, które mogą być podzielone na kolejne podrubryki i podpola – wszystkie oznaczone są niepowtarzalnymi numerami (np. Rubryka 0.1.1).

Numeracja ta jest stała i wynika z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r.  w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Pola księgi wieczystej oznaczone są numerami składającymi się z czterech elementów (np. 0.2.0.1), określających kolejno:

 • dział księgi wieczystej,
 • rubrykę,
 • podrubrykę,
 • numer kolejny pola w ramach podrubryki.

Jeżeli dana rubryka nie posiada podrubryk, trzecim elementem numeru jest cyfra „0”.

Podpola danego pola oznaczone są kolejnymi literami alfabetu.

Czytaj dalej „Jak numerowane są pola w działach księgi wieczystej?”

cropped-Ksiegiwieczyste.edu_.pl_.jpg

Dane o założeniu księgi wieczystej – co oznaczają poszczególne pola?

Dane o założeniu księgi wieczystej podane są na Okładce księgi wieczystej – w rubryce 0.2.

Rubryka zawiera następujące pola:

0.2.0.1 „Stan w czasie założenia”
Przepis ten stosuje się odpowiednio do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wskazuje on, że założenie księgi wieczystej nastąpiło:

 • dla nieruchomości, dla której nie była prowadzona księga wieczysta,
 • dla nieruchomości, dla której był prowadzony zbiór dokumentów,
 • dla nieruchomości, dla której prowadzona była księga wieczysta dawna,
 • dla nieruchomości, dla której prowadzona była dotychczasowa księga wieczysta, która zaginęła lub uległa zniszczeniu,
 • w wyniku odłączenia części nieruchomości z innej księgi wieczystej,
 • w wyniku wyodrębnienia lokalu.

Czytaj dalej „Dane o założeniu księgi wieczystej – co oznaczają poszczególne pola?”

cropped-Ksiegiwieczyste.edu_.pl_.jpg

Co oznacza pole “Typ księgi” w księdze wieczystej?

Na Okładce księgi wieczystej, w ramach rubryki 0.1 – Informacje podstawowe, znajduje się pole “Typ księgi”.

Zawarta w nim informacja wskazuje na rodzaj nieruchomości lub formę prawa, dla którego księga wieczysta jest prowadzona.

Są to odpowiednio:

 • „nieruchomość gruntowa”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość” – dla nieruchomości gruntowej,
 • „budynek stanowiący odrębną nieruchomość – dla nieruchomości budynkowej,
 • „lokal stanowiący odrębną nieruchomość” – dla nieruchomości lokalowej,
 • „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu” – dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Czytaj dalej „Co oznacza pole “Typ księgi” w księdze wieczystej?”

cropped-Ksiegiwieczyste.edu_.pl_.jpg

Który Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi daną księgę wieczystą?

Do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą danej nieruchomości, możemy dotrzeć na podstawie numeru księgi wieczystej.

Pierwsza część numeru księgi wieczystej to czteroznakowy kod Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w którym księga została założona i jest prowadzona.

W rozszyfrowaniu tego kodu pomoże załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. (poz. 1411), zawierający oznaczenia kodów Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych.

Zobacz pełną listę kodów Wydziałów Ksiąg Wieczystych.

Czytaj dalej „Który Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi daną księgę wieczystą?”

cropped-Ksiegiwieczyste.edu_.pl_.jpg

Jak numerowane są księgi wieczyste?

Każda księga wieczysta posiada swój unikalny numer. Składa się on z trzech części oddzielonych od siebie znakiem ukośnika: xxxx/xxxxxxxx/x.

Pierwsza część numeru składa się z 4 znaków, kolejno z dwóch liter, cyfry oraz litery – jest to skrót kodu wydziału Sądu Rejonowego, który prowadzi daną księgę wieczystą. Np. WA2M to skrót kodu Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów.

Druga część numeru składa się z 8 cyfr, np. 00058720 – jest to numer nadawany według repertorium ksiąg wieczystych. W przypadku ksiąg wieczystych, które zostały zmigrowane do systemu informatycznego, jest to ich stary numer uzupełniony o taką ilość zer, aby suma cyfr pomiędzy ukośnikami wynosiła osiem.

Trzecia część numeru składa się z 1 cyfry, nadawanej automatycznie w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, który zakładał bądź migrował księgę wieczystą – jest to tzw. cyfra kontrolna.

Czytaj dalej „Jak numerowane są księgi wieczyste?”

cropped-Ksiegiwieczyste.edu_.pl_.jpg

Jak zbudowana jest księga wieczysta?

Księga wieczysta składa się z czterech części. Elementem wprowadzającym jest “Okładka – Oznaczenie księgi wieczystej”. Zawiera numer księgi wieczystej, nazwę i wydział Sądu Rejonowego, w którym księga wieczysta jest prowadzona oraz typ nieruchomości, jakiej dana księga wieczysta dotyczy.

Działy księgi wieczystej:

Dział I-O – Oznaczenie nieruchomości.
Zawiera dane o położeniu nieruchomości, jej powierzchni, przeznaczeniu, ilości pomieszczeń, oznaczeniu geodezyjnym, działce ewidencyjnej, zabudowaniach.

Dział I-Sp – Spis praw związanych z własnością.
Zawiera dane o sposobie użytkowania nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste), informacje o wielkości udziału w nieruchomości wspólnej, a także o ewentualnym ustanowieniu służebności gruntowej.

Czytaj dalej „Jak zbudowana jest księga wieczysta?”

cropped-Ksiegiwieczyste.edu_.pl_.jpg

Co to jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to dokument urzędowy, który opisuje stan prawny nieruchomości. Zawiera m.in. dane o położeniu nieruchomości, jej właścicielu lub użytkowniku wieczystym, ustanowionych na niej ograniczonych prawach rzeczowych (np. służebnościach) czy też obciążeniach hipotecznych.

Ze względu na informacje w niej zawarte księga wieczysta stanowi jeden z kluczowych dokumentów zapewniających bezpieczeństwo w obrocie nieruchomościami oraz kredycie hipotecznym.

W Polsce księgi wieczyste prowadzone są przez Wydziały Ksiąg Wieczystych w Sądach Rejonowych właściwych według miejsca położenia nieruchomości.

Czytaj dalej „Co to jest księga wieczysta?”